Curs Monogràfic sobre Consolidació d'estats financers

Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic sobre Consolidació d'estats financers
Sol·licita informació
Curs
Presencial | On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Amb data 24 de setembre de 2010 es publica al BOE el Reial Decret 1159/2010 que regula les noves Normes per a la formulació dels Comptes Anuals i modifica diversos conceptes del PGC 2007.
L'aprovació per part de la CE dels Reglaments 494/09 i 495/09 suposa la introducció en l'àmbit comunitari de determinades Normes Internacionals de Comptabilitat en relació amb els estats financers consolidats i separats i amb les combinacions de negocis, respectivament.
A la pràctica l'entrada en vigor dels esmentats reglaments s'ha delimitat un nou conjunt de principis aplicables a les societats cotitzades a partir de l'1 de gener de 2010 i estableix per als següents exercicis un marc comptable harmonitzat per a les restants societats, que s'ha plasmat en la normativa aprovada pel RD 1159/2010.
Aquest Curs pretén posar a l'abast de tots els participants els coneixements necessaris per poder formular i realitzar ajustaments dels estats financers dels grups de societats, així com els aspectes fiscals del règim de tributació consolidada al qual estan sotmesos determinats grups de societats.

Temari

• Introducció. Subjectes de Consolidació. Obligació de Consolidar. Mètodes de Consolidació i procediments de posada en equivalència.
• Mètode d'Integració global:
o Homogeneïtzacions. Agregacions i mètode d'adquisició. Participació de socis externs.
o Eliminació inversió-patrimoni net en consolidacions posteriors.
o Modificacions de la participació. Inversió addicional o reducció de la inversió sense modificació de la participació. Pèrdua de control en societats dependents.
o Casos particulars i excepcions al mètode d'adquisició.
o Eliminacions de partides intragrup i de resultats:
? 1. Operacions intragrup de naturalesa no financera.
? 2. Operacions intragrup de naturalesa financera.
• Procediment de posada en equivalència:
o Introducció. Descripció del procediment.
o Valoració en exercicis posteriors mitjançant procediment de posada en equivalència. Operacions intragrup entre societats posades en equivalència i empreses del grup. Modificació de la participació. Deterioraments de valor i pèrdua de condició de multigrup associada.
• Mètode d'integració proporcional:
o Definició i criteris aplicables. Aportacions no dineràries. Negocis conjunts mantinguts per a la venda. Altres.
o Inversions i desinversions en entitats sota control conjunt. Participacions prèvies a la consideració de multigrup. Pèrdua de condició multigrup. Extinció de la relació de control conjunt.
• Altres normes aplicables a la consolidació (I). Conversió de comptes anuals en moneda estrangera (arts. 59 a 67).
• Altres normes aplicables a la consolidació (II).
• Comptes anuals consolidats.

Destinataris

Caps de comptabilitat, directors administratius o financers, consultors, assessors i, en general, totes aquelles persones que estiguin interessades en comprendre els comptes consolidats de les empreses que formen un grup.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Formació presencial i online: Presencial: es basa en l'exposició de les nocions teòriques que permeten a l'alumne efectuar els casos pràctics. Es tracta la consolidació en profunditat. Online: Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Inici: Octubre 2022.

Titulació obtinguda

La superació del Curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universitat a Distància de Madrid, UDIMA. Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d'auditoria de comptes, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Es lliurarà el manual Normes de Consolidació. Comentaris i casos pràctics i una àmplia col·lecció de supòsits pràctics minuciosament resolts.
Curs Monogràfic sobre Consolidació d'estats financers
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X