Curs Monogràfic sobre l'Impost sobre el valor afegit IVA

Curs
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

El curs pretén exposar i explicar en profunditat l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de forma clara, pràctica i senzilla.
El curs es desenvoluparà des d'una doble perspectiva, una teòrica per donar a conèixer els conceptes de la llei i el reglament de l'impost i una altra pràctica per tal que l'alumne s'introdueixi en les diferents situacions reals que es contemplen en les normes.

Temari

• Antecedents generals.
• Naturalesa i àmbit d'aplicació.
• El fet imposable.
• Exempcions.
• Lloc de realització del fet imposable.
• Meritació.
• Base imposable.
• El subjecte passiu.
• Els tipus impositius.
• Deduccions i devolucions.
• Règims especials.
• Obligacions formals dels subjectes passius.
• Gestió i liquidació de l'impost.
• Relacions de l'IVA amb altres impostos.

Destinataris

Dirigit a professionals de l'assessorament fiscal i de la gestió administrativa.
En particular, advocats, economistes, gestors administratius, graduats socials, titulats mercantils i empresarials i altres professionals interessats en conèixer aquest important impost.
 

Metodologia

Presencial: es basa en l'exposició de les nocions teòriques que permeten a l'alumne efectuar els casos pràctics. Online: Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Presencial: Barcelona 19 octubre 2020 (60 hores lectives). Madrid 26 març 2020 (60 hores lectives). València 27 octubre 2020 (48 hores lectives). Online: 20 d'abril de al 2020 (5 mesos).

Titulació obtinguda

La superació del curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Ley de Auditoría de Cuentas, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Consulteu el preu
Presencial (Barcelona i Madrid) 1.140 euros. Presencial (València) 950 euros. Online 730 euros. L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Concretament es lliuren 2 llibres i 2 carpetes amb els conceptes teòrics i una col·lecció de casos pràctics il·lustratius. D'altra banda, es lliura la normativa que regula l'impost.
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X