Curs Monogràfic sobre l'Impost sobre el valor afegit IVA

Curs
On-line | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

El curs pretén exposar i explicar en profunditat l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de forma clara, pràctica i senzilla.
El curs es desenvoluparà des d'una doble perspectiva, una teòrica per donar a conèixer els conceptes de la llei i el reglament de l'impost i una altra pràctica per tal que l'alumne s'introdueixi en les diferents situacions reals que es contemplen en les normes.

Temari

• Antecedents generals.
• Naturalesa i àmbit d'aplicació.
• El fet imposable.
• Exempcions.
• Lloc de realització del fet imposable.
• Meritació.
• Base imposable.
• El subjecte passiu.
• Els tipus impositius.
• Deduccions i devolucions.
• Règims especials.
• Obligacions formals dels subjectes passius.
• Gestió i liquidació de l'impost.
• Relacions de l'IVA amb altres impostos.

Destinataris

Dirigit a professionals de l'assessorament fiscal i de la gestió administrativa.
En particular, advocats, economistes, gestors administratius, graduats socials, titulats mercantils i empresarials i altres professionals interessats en conèixer aquest important impost.
 

Metodologia

Presencial: es basa en l'exposició de les nocions teòriques que permeten a l'alumne efectuar els casos pràctics. Online: Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Inici: Març 2022.

Titulació obtinguda

La superació del curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Ley de Auditoría de Cuentas, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Concretament es lliuren 2 llibres i 2 carpetes amb els conceptes teòrics i una col·lecció de casos pràctics il·lustratius. D'altra banda, es lliura la normativa que regula l'impost.
Curs Monogràfic sobre l'Impost sobre el valor afegit IVA
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X