Curs de Perfeccionament professional pel controller (PPC)

Curs
Presencial
44 hores
1160 €

Descripció

L'objectiu d'aquest curs és eminentment pràctic, i consisteix a facilitar, ampliar i actualitzar als assistents, els coneixements sobre la seva àrea de responsabilitat que els permetin potenciar les capacitats de gestió i direcció en el seu lloc de treball.
Així mateix, es pretén presenten una visió integrada dels principals conceptes i instruments clau associats a la funció del controler.

Temari

I. Aplicacions financeres en excel
1. Tractament massiu d'informació
• Importació de dades, tractament de llistes, bases de dades i taules.
• Càlculs estadístics.
2. Models de reporting automàtics
• Creació i gestió de taules dinàmiques.
• Elaboració de models d'informació de gestió.
II. Anàlisi i control de la comptabilitat financera
1. Avaluació de la situació financera: anàlisi de la liquiditat i l'endeutament
• Masses patrimonials del balanç.
• El Fons de Maniobra com a mesura de la liquiditat.
• Les Necessitats Operatives de Fons (NOF) com a mesura de la gestió de la inversió / finançament operativa.
• Indicadors de mesura (ràtios de liquiditat i endeutament).
• Anàlisi de les causes del comportament observat.
• Determinació dels límits a l'endeutament.
2. Avaluació de la situació econòmica: anàlisi del marge i de la rendibilitat
• Estructura del compte de resultats per graons de càlcul.
• Anàlisi de la posició competitiva.
• El risc econòmic: el palanquejament operatiu.
• Anàlisi de la rendibilitat de la inversió i de l'inversor: el palanquejament financer.
• La gènesi de de la rendibilitat de l'inversor: la piràmide de Dupont.
• Nous indicadors de mesurament del resultat de l'empresa: EBITDA, ROCE, EVA ...
3. Avaluació del moviment de fons: anàlisi dels fons generats i de la variació del deute
• Noció i classificació del moviment de fons.
• Fons generats i absorbits per les operacions, per les inversions i pel finançament.
• Determinació del dèficit / superàvit de fons del període: el flux de caixa lliure operatiu.
• Determinació de la variació del deute.
III. Anàlisi seguiment i control del resultat intern: els sistemes de costos a l'empresa
1. Definició de sistemes de costos
• Noció de cost i els seus principals classificacions: costos per naturalesa, per funció o procés, costos fixos i variables, costos directes i indirectes.
• Elements estructurals del procés de definició d'un sistema de costos.
• Sistemes de cost estàndard versus sistemes de cost incorregut. Càlcul d'estàndards i anàlisi de desviacions.
• Sistema de costos per procés (producció contínua) o per comanda (projecte i / o lot).
• Sistemes de costos variables o sistemes de costos complets.
2. Esquema bàsic del procés d'imputació de costos i càlcul de resultats
• Costos directes, costos indirectes i costos d'estructura.
• Imputació de costos indirectes al producte: decisions sobre capacitat.
• Sistemes tradicionals d'imputació de costos indirectes al producte.
3. Els sistemes de costos basats en l'anàlisi d'activitats (sistemes abc) com a eina per a la reducció de costos
• Identificació i anàlisi d'activitats o processos de gestió crítics.
• Objectius de millora i reducció de costos.
• Anàlisi i classificació de costos per activitats.
• El procés d'imputació de costos indirectes en els sistemes ABC.
IV. Anàlisi de decisions a llarg termini: anàlisi de projectes d'inversió
1. La funció d'invertir
• El caràcter estratègic de les decisions d'inversió.
• El projecte d'inversió.
• Diferències d'enfocament de l'anàlisi d'inversions enfront de la comptabilitat.
2. Plantejament de l'anàlisi
3. Determinació del moviment de fons
• Horitzó temporal.
• Fons absorbits i generats.
• Quadre de càlcul del moviment de fons.
4. Avaluació econòmica dels projectes d'inversió
• Conceptes bàsics de matemàtiques financeres.
• Anàlisi de la liquiditat: període de recuperació (PR).
• Anàlisi de la rendibilitat: excedent brut, VAN, TIR, ICB.
• Anàlisi del risc econòmic: anàlisi de sensibilitat, generació d'escenaris.
V. Elaboració i control de projeccions i pressupostos
1. Elaboració de projeccions economicofinanceres
• Elaboració del compte de resultats provisional: objectius de venda i marges.
• Elaboració del balanç de situació previsional: definició d'objectius i polítiques de balanç; polítiques d'inversió, finançament i retribució de l'inversor.
• Elaboració de l'estat de tresoreria previsional: determinació de la demanda de fons.
2. Anàlisi de desviacions
• Anàlisi de desviacions en inversions sobre previst o sobre període anterior (desviació en inversió / finançament operatiu corrent i desviació en inversió no corrent).
• Anàlisi de desviacions en benefici sobre previst o sobre període anterior (desviació en volum d'activitat i desviació en marge).
• Anàlisi de desviacions per lots, projectes i / o comandes.
VI. Elaboració de quadres de comandament a l'adreça: el quadre de comandament integral
1. Objectius que persegueix un quadre de comandament integral
2. Elements que conformen un quadre de comandament integral
3. Mesura de l'estratègia empresarial
4. La construcció d'un quadre de comandament integral

Destinataris

Directors i gerents d'unitats de negoci, controlers d'empresa, divisió i/o d'àrea, empresaris individuals i altres professionals que per al seu desenvolupament professional i laboral necessiten disposar de coneixements de finances i control.

Metodologia

S'imparteix exclusivament en la modalitat presencial. La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Avantatges del curs

Docents del més alt nivell. Còmode calendari de sessions. Temàtiques de màxima actualitat en cada sessió. Participaràs en la selecció de les temàtiques de les sessions. Networking amb altres professionals del sector.

Professorat

Ponents de Barcelona: D. Alberto Jorge Leal Recio. Fundador i director general de NextEXT Point to Go. Eduardo Olivella Pujadas. Assessor econòmic-financer. Exdirector de control a FESA (Grup Ercros). D. José Sanfeliu Ribot. Auditor i soci del despatx JM Gay & Cia. Madrid: D. Eduardo García-Mauriño Blanc. Professor del CEF, director general de ASECO Consultors S.L.
Curs de Perfeccionament professional pel controller (PPC)
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X