Tècnic Superior en Procediment de Licitació d'Obra Pública

1041 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Tècnic Superior en Procediment de Licitació d'Obra Pública
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
100 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs pretén mostrar coneixements del procés de licitació pública, atès que en resum l'oferta de licitació seguirà els mateixos procediments en tots els organismes públics de l'Estat Espanyol, regits pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), el qual pretén garantir que hi hagi principis de llibertat d'accés a les licitacions, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats i publicitat i transparència dels procediments .

La base del procediment de licitació pública exigeix ??que hi hagi: una definició prèvia de les necessitats a satisfer per a cada projecte, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

En resum, el curs prepara per conèixer la publicitat i procediments per accedir a un contracte d'obra pública, el funcionament del mateix a través de qualsevol administració pública (local, autonòmica o estatal) i els drets i obligacions que es deriven entre les parts que signen el contracte. També s'ha de conèixer, després de l'adjudicació d'una obra, els procediments d'actuació, execució de l'obra i altres dades necessàries per a realitzar l'obra segons la Llei de Contractes.

A la part més pràctica es pretén aprofundir en l'elaboració d'alguns dels documents de la Licitació d'Obra, tal com la Memòria de Licitació i el pressupost. Els dos documents són en gran part els responsables de la puntuació que va a obtenir l'Empresa en el Procés de Licitació, juntament amb l'Experiència i Solvència de l'empresa.

Temari

Mòdul I. Conceptes, descripció i sistemes d'adjudicació
 • Descripció d'una obra pública.
 • Base legal: Text refós de la Llei Contractes del Sector Públic (TRLCSP). Una altra Normativa d'aplicació.
 • Contracte d'obra pública segons el TRLCSP. Elements essencials del contracte administratiu.
 • Elaboració d'ofertes. Sistemes d'adjudicació.
 • Perfil del contractant.
 • Contingut del Contracte d'obra pública. Projecte.
Mòdul II. Oferta de licitació de l'obra
 • Elaboració d'ofertes.
 • Adjudicació de l'obra.
Mòdul III. Execució de l'obra
 • Execució de l'obra.
 • Certificacions d'obra.
 • Dret a revisió de preus.
 • Modificacions del contracte. Ampliació de les obres.
Mòdul IV. Part pràctica de la licitació de l'obra
 • Memòria de la licitació des del punt de vista pràctic.
 • Pressupost de l'obra des del punt de vista pràctic.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Tècnic Superior en Procediment de Licitació d'Obra Pública
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X