CEF Barcelona

Curs d'Urbanisme (Barcelona)

CEF Barcelona

Curs
Distància
consultar preu

Descripció

Pretén que els alumnes adquireixin els coneixements teòric-pràctics i habilitats que els capacitin per treballar en el món de l'urbanisme i responsabilitzar-se dels processos de gestió del sòl. L'estudi de l'urbanisme es farà partint de la normativa urbanística espanyola estatal, fent referència, en els aspectes de major interès, a la normativa autonòmica i, especialment, a la de la comunitat autònoma on s'imparteix el Curs.Combina l'estudi dels fonaments teòrics amb una completa formació pràctica que en l'àmbit urbanístic és variada i complexa.Sistemes d'ensenyamentFORMACIÓ A DISTÀNCIAAquesta modalitat d'ensenyament permet a l'estudiant compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i el seu lloc de residència. La formació a distància es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa.L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, juntament amb la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, han de garantir l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que tot professional qualificat precisarà en el desenvolupament de la seva activitat.Hem de ressenyar en aquest sistema d'ensenyament:
  •          Professors-tutors: el procés d'aprenentatge està tutoritzat permanentment per especialistes de les diferents matèries que ofereixen a l'alumne una assistència personalitzada a través del servei de tutories on-line del Campus, telèfon, entrevistes personals al Centre, ...


  •          Durada: el temps estimat del seu seguiment és de 6 mesos. Les promocions de formació a distància comencen als mesos d'octubre, febrer i maig de cada any.


  •          Documentació: la documetnación que es facilitarà per a l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.


  •          Avaluació: el sistema d'avaluació contempla diferents activitats, que es desenvoluparan a través de les eines que proporciona la Plataforma de teleformació, constituint un procés d'avaluació contínua.


  •          Des del Campus del CEF.- els alumnes disposaran d'un sistema que permetrà rebre comunicats del seu interès remesos pels professors i coordinadors acadèmics, comunicar-se entre ells, accedir a documentació complementària, participar en la celebració d'esdeveniments en línia, consultar l'estat del seu expedient acadèmic, etc.


  •          Diploma: per a l'obtenció del diploma acreditatiu, serà necessari haver realitzat totes les proves d'avaluació i haver superat un 90% de les mateixes.


Material didàctic     Carpetes: Al llarg del curs es reben 3 carpetes amb unitats didàctiques, éstan pensades no només com a material de formació, sinó també per a constituir una autèntica eina de consulta professional. És per això qeu disposem d'un equip d'experts que actualitzen aquestes unitats perquè puguin continuar sent útils en l'exercici professional. El material de les carpetes està realitzat conforme la Llei estatal del Sòl, fent especial referència a la Comunitat de Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana.

     Codi de Règim Local: Aquesta obra agrupa en un sol volum de fulls intercanviables i actualitzables cada tres mesos, la legislació bàsica de Dret Urbanístic, al costat d'altres normes relacionades amb aquesta matèria.

     Normacef Urbanisme (Internet). Recull tota la normativa estatal autonòmica en matèria d'urbanisme i ordenació del territori, estenent-se a més a camps veïns com el dret de l'edificació. La normativa estatal inclou tant la legislació bàsica i d'aplicació plena com la normativa supletòria que va recuperar la seva vigència amb la Sentència del Tribunal Constitucional 61/1997. Per la seva banda, la legislació autonòmica es presenta acompanyada del planejament territorial que algunes comunitats autònomes han dictat.

     Revista CEFLEGAL Durant el desenvolupament del curs rebrà mensualment la nostra Revista CEFLEGAL. Aquesta revista es configura com un important suport a l'aprofundiment en els coneixements adquirits. S'hi recullen interessants articles, supòsits pràctics, etc. de les matèries de Dret Civil, Mercantil, Penal i Administratiu, que considerem de gran interès per als alumnes preocupats pel Dret.

Veure més

Temari del curs

El programa es compon de cinc mòduls que abasten totes les disciplines del dret urbanístic des d'una perspectiva general, aquests són els següents:

    
MÒDUL I: MARC INSTITUCIONAL DE L'URBANISME A ESPANYA. ESTATUT JURÍDIC DE LA PROPIETAT URBANA.
    
MÒDUL II: PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC.
    
MÒDUL III: EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT.
    
MÒDUL IV: INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL.
    
MÒDUL V: LES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES I EL REGISTRE DE LA PROPIETAT.


MÒDUL I: MARC INSTITUCIONAL DE L'URBANISME A ESPANYA. ESTATUT JURÍDIC DE LA PROPIETAT URBANA

És objectiu primordial d'aquest mòdul és l'anàlisi de la regulació jurídica de l'urbanisme a Espanya que ha anat cobrant especial complexitat després de la Constitució espanyola, com a conseqüència del sistema de distribució competencial entre Estat i Comunitats Autònomes. Així mateix, es farà especial referència a la nova Llei del Sòl Estatal i la seva incidència en la legislació urbanística espanyola.

És també objectiu d'aquest mòdul definir els principis generals que regeixen l'urbanisme, així com el contingut bàsic dels drets i deures dels subjectes afectats: ciutadans, propietaris i particulars en general que poden participar en el procés de transformació urbanística del sòl.

Així mateix, s'analitzaran les situacions bàsiques del sòl segons la nova llei estatal i la classificació del sòl segons la normativa autonòmica.

Per tant, és molt important la comprensió d'aquest primer mòdul que, com a introducció general al dret urbanístic i l'estatut jurídic del dret de propietat, suposa l'assentament dels primers coneixements urbanístics que són essencials per a l'anàlisi de la resta de les matèries del curs.

I. Evolució històrica de la Legislació urbanística Espanyola:

    
La legislació urbanística estatal anterior a la Constitució de 1978.
    
El marc constitucional de l'urbanisme.
    
Les lleis urbanístiques posteriors a la Constitució.
    
La Sentència 61/1997 del Tribunal Constitucional.
    
Principis i objectius generals de la nova Llei del Sòl estatal.
    
Competències de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals.
    
Mecanismes especials d'exercici de la competència.

II. Règim Urbanístic del sòl: principis generals:

    
Sostenibilitat del desenvolupament territorial i urbà.
    
El dret de propietat del sòl.
    
Participació de la comunitat en les plusvàlues urbanístiques.
    
Acció urbanística i iniciativa privada.
    
Repartiment equitatiu de beneficis i càrregues.
    
Informació i participació pública en el planejament i en la gestió.

III. Drets i deures bàsics

    
L'Estatut dels ciutadans en la Llei 8/2007, de 28 de maig.
    
El règim d'iniciativa privada en l'activitat urbanística.
    
L'Estatut de la propietat del sòl: facultats i deures.
    
Situacions bàsiques del sòl en la Llei 8/2007, de 28 de maig.
    
La classificació del sòl en la legislació urbanística autonòmica.

MÒDUL II: PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC

A efectes sistemàtics es pot dir que el Dret Urbanístic es divideix en tres grans grups: el planejament urbanístic, la gestió urbanística i la disciplina urbanística.

El mòdul que ens ocupa planteja com a nucli essencial el planejament urbanístic, on es concreten les normes de l'ús del sòl i l'edificació.

El Planejament es planteja com la base fonamental i necessària de tota ordenació. Mitjançant els plans s'atribueix al terreny una capacitat inicial d'edificació però per a la seva consolidació serà necessari el compliment d'una sèrie d'obligacions i càrregues que han de complir en el termini previst en el propi Pla.

Per a això es proposa en aquest mòdul l'estudi del planejament en totes les seves dimensions territorials, partint del planejament territorial propi d'àmbits supramunicipals fins a un estudi molt més ampli, detallat i complet del planejament urbanístic que en totes les seves manifestacions es localitza en el municipi.

Així, l'objectiu principal d'aquest mòdul és l'estudi detallat i la comprensió dels documents i continguts que manifesten les diferents figures de planejament que es mostren i es relacionen amb el desenvolupament urbanístic municipal.

IV. El Plantejament Territorial i Urbanístic:

    
Caràcters del planejament.
    
Planejament territorial.
    
Planejament urbanístic.
    
Incidències en el Planejament de la normativa sectorial.

V. Instruments de Planejament General:

    
Els plans generals.
    
Normes subsidiàries.
    
Normes complementàries.
    
Municipis sense ordenació: els projectes de delimitació del sòl urbà.
    
Normes d'aplicació directa.

VI. El Planejament de Desenvolupament:

    
Els plans parcials.
    
Els programes d'actuació urbanística.
    
Els estudis de detall.
    
Els plans especials.

VII. Elaboració i Aprovació dels plans:

    
Competència i procediment.
    
Efectes de l'aprovació.
    
Publicitat.
    
Vigència, modificació i revisió dels plans.

MÒDUL III: EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT

La segona disciplina objecte del Dret Urbanístic és la gestió urbanística o execució del planejament. Si s'ha partit de l'estudi de l'estatut jurídic del dret de propietat definit per la legislació urbanística aplicable en cada cas, i amb posterioritat s'ha procedit a l'elaboració del planejament com a documentació legitimadora de l'activitat de gestió, arriba el moment de materialitzar física i jurídicament aquestes determinacions amb el desenvolupament de la gestió del sòl.

Aquest mòdul té com a objecte principal l'anàlisi dels instruments materials i jurídics necessaris que ens permetran portar a la pràctica de la gestió les determinacions de les lleis i el planejament.

En conseqüència, el contingut d'aquest mòdul abasta de forma àmplia les diferents figures sistemàtiques de gestió integral tant públiques com privades (expropiació, cooperació, compensació, agent urbanitzador) així com les figures de gestió puntual com les actuacions asistemàtiques, i els convenis urbanístics, oferint un estudi ampli dels seus aspectes jurídics com a instruments fonamentals per a la pràctica urbanística.

Finalment en aquest mòdul i completa el seu estudi amb l'anàlisi de les figures de materialització física de la gestió com són els projectes d'urbanització i d'obres d'urbanització.

VIII. Execució del Planejament (I): Pressupostos legals:

    
Pressupostos de l'execució.
    
Legitimació del planejament.
    
Delimitació d'unitats d'execució.
    
Elecció del sistema.
    
El projecte d'urbanització
    
Fases del procediment: cessió i equidistribució, urbanització i edificació.

IX. Execució del planejament (II): actuacions sistemàtiques:

    
El sistema de compensació.
    
El sistema de cooperació.
    
Les expropiacions urbanístiques.
    
Altres sistemes d'execució. Especial referència a l'agent urbanitzador.

X. Execució del Planejament (III): actuacions asistemáticas:

    
Actuacions asistemàtiques.
    
Execució directa de dotacions públiques.

XI. Convenis urbanístics:

    
Conveni urbanístic de planejament.
    
Conveni urbanístic d'execució.
    
Conveni urbanístic d'expropiació.
    
Conveni urbanístic entre administracions públiques.
    
Impugnabilitat dels convenis urbanístics.
    
Aspectes registrals.

XII. Supòsits Indemnizatorios:

    
La responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública.
    
La responsabilitat en l'àmbit urbanístic.

MÒDUL IV: INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL

En el conjunt de l'activitat destinada al control de l'edificació i el seu ús l'Administració gaudeix d'una sèrie d'instruments com són l'atorgament de llicències, l'exigència del deure de conservació i ordres d'execució, o la declaració de ruïna i els procediments sancionadors i mecanismes per a restaurar la legalitat urbanística vulnerada, com són les ordres d'execució

En aquest mòdul en concret s'analitzen tots i cadascun d'aquests instruments que permeten a l'Administració el control de la legalitat en el desenvolupament de l'activitat urbanística

Així mateix es completa aquest mòdul amb l'estudi dels patrimonis públics del sòl, els drets de tempteig i retracte i el dret de superfície, el coneixement poden reportar solucions d'oportunitat a problemes urbanístics concrets.

XIII. Intervenció Administrativa en l'Edificació i Ús del Sòl (I):

    
Les llicències urbanístiques: concepte i naturalesa.
    
Actes subjectes a llicència.
    
Subjectes obligats.
    
Classes de llicències urbanístiques.
    
Procediment d'atorgament de llicències.
    
Eficàcia i extinció de les llicències.
    
Revisió jurisdiccional.

XIV. Intervenció Administrativa en l'Edificació i Ús del Sòl (II):

    
El deure de conservació.
    
Les ordres d'execució.
    
Règim de la declaració de ruïna.

XV. Protecció de la Legalitat Urbanística:

    
Actes edificatoris irregulars.
    
Cèdules d'habitabilitat.
    
Serveis d'Inspecció urbanística.
    
Mitjans de defensa dels particulars.
    
Règim sancionador: infraccions i sancions urbanístiques.

XVI. Instruments d'Intervenció en el Mercat del Sòl:

    
Els patrimonis públics del sòl: municipal i supramunicipal.
    
El dret de superfície.
    
Els drets de tanteig i retracte.

MÒDUL V: LES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES I EL REGISTRE DE LA PROPIETAT

Aquest mòdul té com a finalitat l'estudi detallat dels processos destinats per incorporar en el Registre de la Propietat totes les actuacions urbanístiques amb transcendència en el Registre.

En aquest sentit es pretén analitzar aquelles situacions que necessiten tenir un suport registral i un cop identificades analitzar el comportament i el procés d'incorporació de cada cas en el Registre.

S'estudien en conseqüència les figures resgistrales adaptades a la pràctica urbanística i l'adaptació o acomodació dels processos urbanístics als requisits registrals.

XVII. Accés al Registre de la Propietat de les Actuacions Urbanístiques:

    
Actes inscriptibles.
    
Els projectes d'equidistribució.
    
Les expropiacions urbanístiques.
    
Cessions de terrenys.
    
Aprofitament urbanístic.
    
Obres noves.
    
Actes de parcel · lació.
    
Transmissions subjectes a tempteig i retracte.
    
Venda forçosa.
    
Anotacions preventives.
    
Notes marginals.
Veure més

Destinataris

Aquells llicenciats i diplomats en Dret, Enginyers, Arquitectes i, en general, a tots aquells interessats a obtenir una formació especialitzada en el camp del dret urbanístic. Professionals en exercici de l'àmbit urbanístic (immobiliàries, constructores, ajuntaments i organismes oficials, etc.) Que necessiten actualitzar els seus coneixements en gestió urbanística.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Urbanisme (Barcelona)

També et recomanem aquests cursos

Curs d'Urbanisme (Barcelona)