Curs d'Urbanisme

1069 Persones estan visitant aquest curs
Preu 940 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs d'Urbanisme
Sol·licita informació
Curs
On-line
6 mesos
Preu 940 €

Descripció

El curs pretén que els alumnes adquireixin els coneixements teoricopràctics i habilitats que els capacitin per treballar en el món de l'urbanisme i responsabilitzar-se dels processos de gestió del sòl. L'estudi de l'urbanisme es farà partint de la normativa urbanística espanyola estatal, fent referència, en els aspectes de major interès, a la normativa autonòmica.
Combina l'estudi dels fonaments teòrics amb una completa formació pràctica que en l'àmbit urbanístic és variada i complexa.

Temari

Unitat 1. Evolució històrica de la legislació urbanística espanyola
• La legislació urbanística estatal anterior a la Constitució de 1978
• El marc constitucional de l'urbanisme
• Les lleis urbanístiques posteriors a la Constitució de 1978
• La Llei 8/2007, de 28 de maig: principis i objectius generals
• El Text refós de la Llei de Sòl de 2008
• El Text refós de la Llei de Sòl de 2015
• El problema de la distribució constitucional de competències: la Sentència 61/1997 del Tribunal Constitucional
• Competències de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 2. Règim urbanístic de la propietat del sòl: principis generals
• Sostenibilitat del desenvolupament territorial i urbà
• El dret de propietat del sòl
• Participació de la comunitat en les plusvàlues urbanístiques
• Acció urbanística i iniciativa privada
• Repartiment equitatiu de beneficis i càrregues
• informació i participació pública en el planejament i la gestió
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 3. Situacions i classificació del sòl
• Introducció
• Situacions bàsiques del sòl i actuacions per a la seva transformació urbanística
• Condicions bàsiques de la igualtat en els drets i deures constitucionals dels ciutadans
• Contingut del dret de propietat del sòl
• La classificació i qualificació del sòl
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 4. El planejament territorial i urbanístic
• Ordenació i planejament urbanístic
• Incidència en el planejament de la normativa sectorial
• Referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 5. Instruments de planejament general
• Instruments de planejament general: plans generals i normes subsidiàries i Complementàries de Planejament
• Municipis sense ordenació: projectes de delimitació de sòl urbà
• Normes d'aplicació directa
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 6. El planejament de desenvolupament
• Instruments de planejament de desenvolupament
• Els Programes d'Actuació Urbanística
• Plans Parcials
• Els plans especials
• estudis de detall
• Instruments urbanístics de caràcter no normatiu
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 7. Elaboració i aprovació dels plans
• Elaboració i aprovació dels plans
• Efectes de l'aprovació dels plans
• Iniciativa i col·laboració dels particulars
• Vigència, modificació i revisió del planejament urbanístic
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 8. Execució del planejament (I): pressupostos generals
• Introducció
• Pressupost de l'execució
• Elecció del sistema
• Projecte d'Urbanització i Projecte d'Obres
• Fases del procediment: deures de cessió i equidistribució, urbanització i edificació
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 9. Execució del planejament (II): actuacions sistemàtiques
• Introducció
• Elecció del sistema
• Sistema de compensació
• Sistema de cooperació
• Les expropiacions urbanístiques
• Altres sistemes d'execució urbanística
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 10. Execució del planejament (III): actuacions asistemáticas
• Actuacions asistemáticas
• Obtenció directa de dotacions públiques
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 11. Convenis urbanístics
• Aspectes generals dels convenis urbanístics
• Convenis urbanístics de planejament
• Convenis urbanístics d'execució
• Convenis urbanístics d'expropiació
• Convenis urbanístics entre administracions públiques
• Impugnació dels convenis urbanístics
• Aspectes registrals
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 12. Supòsits indemnitzatoris
• La responsabilitat patrimonial de l'Administració pública
• La responsabilitat en l'àmbit urbanístic
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
Unitat 13. Intervenció administrativa en l'edificació i ús del sòl (I)
• Les llicències urbanístiques: concepte i naturalesa
• Actes subjectes a llicència urbanística i subjectes obligats
• Classes de llicències urbanístiques
• Llicències d'obra o edificació segons la classe de sòl
• Procediment d'atorgament de llicències
• Efectes i extinció de la llicència
• Revisió jurisdiccional
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 14. Intervenció administrativa en l'edificació i ús del sòl (II)
• El deure de conservació
• Ordres d'execució
• La declaració de ruïna
• Especial referència a la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
mòdul III
Unitat 15. Protecció de la legalitat urbanística
• Actes edificatoris irregulars
• Cèdules d'habitabilitat
• Els serveis d'inspecció urbanística
• Mitjans de defensa dels particulars
• Règim sancionador: infraccions i sancions urbanístiques
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 16. Instruments d'intervenció en el mercat del sòl
• Els patrimonis públics del sòl
• El dret de superfície
• Dret de tempteig i retracte
• La incidència en el mercat immobiliari a la Llei 9/2001, de 17 de juliol, del Sòl de la Comunitat de Madrid
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya
• Especial referència a la Comunitat de Castella-la Manxa
• Especial referència a la Comunitat d'Andalusia
• Especial referència al Principat d'Astúries
Unitat 17. Accés al Registre de la Propietat de les actuacions urbanístiques
• Introducció
• Actes inscriptibles
• Els projectes (o instruments) d'equidistribució (o reparcel·lació)
• Les expropiacions urbanístiques
• Cessions de terrenys (arts. 29 a 32 del RD 1093/1997) Aprofitaments urbanístics (art. 33 al 44 de l'RD 1093/1997)
• Obres noves (arts. 45 a 55 del RD 1093/1997)
• Actes de parcel·lació (art. 78 a 82 del RD 1093/1997)
• Transmissions sotmeses a drets de tempteig i retracte (art. 83 a 86 del RD 1093/1997)
• Expropiació, venda i substitució forçosa
• Anotacions preventives (arts. 56 i ss. Del RD 1093/1997)
• Notes marginals (arts. 73 a 77 del RD 1093/1997)
• Aspectes registrals de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes
• Especial referència a la Comunitat Valenciana
• Especial referència a la Comunitat de Catalunya

Destinataris

Dirigit a aquells llicenciats i diplomats en Dret, Enginyers, Arquitectes i, en general, a tots aquells interessats a obtenir una formació especialitzada en el camp del dret urbanístic. Professionals en exercici de l'àmbit urbanístic (immobiliàries, constructores, ajuntaments i organismes oficials, etc.) que necessiten actualitzar els seus coneixements en gestió urbanística.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

La modalitat online d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat. La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.
Curs d'Urbanisme
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X