Orientació Acadèmica

Formació Professional - FP - Nivells de la Formació Professional

¿T'ajudem a trobar el teu curs ideal?
El nostre cercador troba fins a 3 cursos
relacionats amb aquest contingut que millor encaixen amb les teves característiques
 • La formació professional ha de ser concebuda com una seqüència contínua al llarg de tot el cicle vital. Cal destacar que d'aquí a  la formació professional queden incloses la formació professional de base, la formació professional específica i la formació professional contínua.

  Tant la formació professional de base com la formació professional específica s'inclouen dins del sistema educatiu:
   
  • Entenem per  formació professional de base aquells estudis com la ESO i el batxillerat que treballen el conjunt d'habilitats i coneixements tècnics i científics bàsics a través de les matèries cursades.  
  • En canvi, en la formació professional específica es treballa el conjunt d'habilitats i coneixements professionalitzadors relatius a una professió i que s'adquireixen en els cicles formatius de grau mitjà i superior així com a la universitat.  
  • La  formació professional contínua inclou tots els cursos de formació no reglada adreçats a les persones que ja exerceixen una activitat en el món laboral.
  El continu de la formació professional
   
   
    Ensenyaments no reglats   FPC
  Formació Professional Contínua
   

    Universitat   Cicles formatius de grau superior
   
        FPE
  Formació Professional Específica
      Cicles formatius de grau mitjà  

   
  Batxillerat  
   
     
        FPB
  Formació Professional de Base
   
  ESO
   
     
   
  Des de l'administració s'ha emprès una acció global de reforma de la formació professional, amb la qual es pretén donar-li la importància i el prestigi que es mereix tenint en compte l'equilibri del sistema educatiu i e mercat laboral.

  Aquesta reforma està en la línia de les polítiques de desenvolupament i millora de l'estructura productiva, de les polítiques actives de treball com a instrument d'inserció i progressió professional, de les polítiques de desenvolupament regional i local i del nou escenari europeu en el qual la transparència de les qualificacions es converteix en factor primordial perquè els treballadors exerceixin el dret a la lliure circulació.

  El punt clau d'aquesta reforma consisteix en establir el sistema de correspondències i convalidacions entre la formació professional reglada, la no reglada i l'experiència laboral. Aquest és un primer pas dins de l'estat espanyol per aconseguir l'establiment de correspondències dins de la Unió Europea (UE).  

  Els cinc nivells de qualificació professional proposats per la UE i fixats per tal de procedir a l'homologació de competències professionals amb vista a la lliure circulació de treballadors entre els països membres són:

  Nivell 1: Es refereix a aquelles ocupacions i oficis de caràcter manual on es realitzen tasques relativament senzilles que requereixen només formació ocupacional. S'exigeix una formació mínima, eminentment pràctica. Els programes de formació i inserció o els antics programes qualificació professional inicial o programes de garantia social estarien dins d'aquesta categoria.

  Nivell 2: Comprèn tasques de manipulació d'eines i aplicació de tècniques que exigeixen nivells relativament modestos d'habilitat, com ara l'auxiliar en mecànica de l'automòbil, l'auxiliar d'oficina, l'auxiliar sanitari, etc. La formació associada a aquest nivell equival als cicles formatius de grau mitjà (CFGM), o la formació professional de primer grau (FP1). Al final de la formació s'obté un títol de tècnic auxiliar o equivalent.

  Nivell 3: Comprèn tasques relacionades amb activitats tècniques que poden realitzar autònomament. Poden comportar responsabilitats de programació i coordinació. La formació requerida equival als cicles formatius de grau superior (CFGS) o a la formació professional de segon grau (FP2). En acabar la formació s'obté un títol de tècnic especialista (TE), com per exemple el de TE  en laboratori clínic i biomèdic, TE en automoció, etc.

  Nivell 4: Comprèn responsabilitats de concepció, direcció i gestió. Es requereix el domini de certs fonaments científics. Equival als estudis universitaris de grau, de primer cicle o diplomatures i enginyeries tècniques.

  Nivell 5: Permet l'exercici autònom d'activitats professionals d'alt nivell. Implica el domini de coneixements científics i tècnics. La formació requerida equival a estudis universitaris de grau, de segon cicle (llicenciatura, enginyeria, arquitectura). També s'inclouen en aquest nivell els estudis de postgrau, els màsters i els doctorats

  És precisament la possibilitat d'accés als cicles formatius per a les persones sense titulació, tot i haver de complir amb els requisits establerts, un dels arguments que permet parlar de la formació professional com una seqüència contínua: en els ensenyaments secundaris obligatoris, en el batxillerat, en els cicles formatius de grau mitjà i superior, a la universitat i en totes les accions de formació no reglada.
Deixa'ns les teves dades
perquè els centres conactin amb tu i puguin ampliar-te la informació dels cursos sense compromís
Cursos relacionats