Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari en Direcció i gestió de recursos humans (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

En l'actualitat, les organitzacions es troben en un període de transició, a mig camí entre el manteniment de les estructures organitzatives tradicionals i la consolidació d'un nou model que basa el seu funcionament en la utilització intensiva de les tecnologies de la informació i la comunicació, en el coneixement i en la innovació. Per a aconseguir aquestes noves fonts de competitivitat, les empreses han de transformar les seves formes d'organització del treball i la gestió dels seus recursos humans.

El màster universitari online de Direcció i gestió de recursos humans es fonamenta en el reconeixement d'aquests factors de canvi general amb l'objectiu de preparar els futurs professionals en l'àmbit dels recursos humans per a donar resposta a aquestes transformacions. Els seus eixos vertebradors són: • la innovació i la competitivitat,

 • l'ocupabilitat i el desenvolupament de recursos humans,

 • la qualitat de vida en el treball.


L'enfocament és interdisciplinari i està orientat a la solució de problemes per tal d'abordar situacions i orientar la presa de decisions d'acord amb les necessitats socials i organitzatives.

Promoció:


8% dte. per matrícula anticipada fins el 19 de Desembre 2017.

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Competències transversals

Que els estudiants del màster universitari siguin capaços de:

Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

Crear i/o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment internet de forma avançada.

Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i la reflexió fonamentats en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques

Que els estudiants del màster universitari siguin capaços de:

Obtenir una visió de conjunt de l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de manera integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.

Establir l'estratègia de recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar l'impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzatius.

Dissenyar plans i polítiques per a promoure un entorn de desenvolupament de les persones, fomentar la qualitat de vida en el treball, i respondre a la diversitat i als principis d'igualtat d'oportunitats.

Implementar pràctiques de recursos humans i d'organització del treball que promoguin l'atracció, la gestió i la retenció del talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en el seu conjunt.

Desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals per a l'assoliment dels objectius propis, grupals i organitzatius, i per a establir i mantenir relacions positives.

Exercir tasques de recerca i d'anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit dels recursos humans.

Competències pròpies de la UOC

Fer servir i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Saber comunicar-se en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

Per a l'obtenció del títol del màster universitari de Direcció i gestió de recursos humans es requereixen 60 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
El tutor del màster universitari, tenint en compte la trajectòria de l'estudiant i l'orientació professional que vol donar als seus estudis, i atenent al seu perfil personal i professional, orientarà l'estudiant en la seva matrícula de manera que s'adeqüi a les seves necessitats i expectatives.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòria 40
Optativa 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Entorn global de negocis 4
 • Transformacions del treball 4
 • Direcció estratègica de RRHH 4
 • Habilitats per a la direcció 4
 • Organització del treball i pràctiques de recursos humans 4
 • Gestió del talent 4
 • Aspectes legals de RRHH (I) 4
 • Salut i qualitat de vida en el treball 4
 • Comportament i desenvolupament organitzacional 4
 • Avaluació de l'impacte de la gestió de RRHH 4
 • Treball final de màster 8
Assignatures optatives - Crèdits
 • Taller d'habilitats socials 4
 • Direcció de projectes 4
 • Direcció responsable de persones 4
 • English for Business 4
 • Aspectes legals de RRHH (II) 4
 • Recerca sobre recursos humans 4
 • Mètodes de recerca qualitativa 4
 • Mètodes de recerca quantitativa 4
 • Pràctiques 4
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En concret permet:
Entendre les claus, des d'un punt de vista crític, dels nous conceptes, metodologies, polítiques i pràctiques de direcció i gestió de recursos humans.
Abordar la implicació dels recursos humans amb l'estratègia empresarial i la cerca de progrés competitiu per a les empreses i el benestar dels treballadors.
Aprofundir en el conjunt de metodologies empíriques necessàries per a mesurar i avaluar les pràctiques de recursos humans i la seva incidència en les persones i en els resultats de l'organització.
Capacitar futurs investigadors en l'àmbit dels recursos humans.

Destinataris

El màster de Direcció i gestió de recursos humans està pensat per a professionals que volen liderar i gestionar persones mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques avançades en l'àmbit; l'ús especialitzat de les TIC; i des d'una perspectiva interdisciplinària que comprèn, entre d'altres, la gestió, la psicologia del treball i les organitzacions, i la perspectiva legal i jurídica.

Requisits

Requisits acadèmics

Els estudiants del màster universitari de Direcció i gestió de recursos humans hauran d'estar en possessió d'una de les titulacions oficials que es detallen a continuació:

 • llicenciatura o grau d'Administració i Direcció d'Empreses

 • llicenciatura o grau d'Economia

 • llicenciatura o grau de Psicologia

 • llicenciatura o grau de Sociologia

 • llicenciatura o grau de Relacions Laborals

 • llicenciatura o grau de Dret

 • titulacions equivalents


Per als estudiants que provenen d'aquestes titulacions no estan previstos complements de formació.

En funció de la titulació d'origen dels estudiants i de la seva experiència professional, es requerirà als estudiants la realització de crèdits de formació compensatòria, En aquest cas, com a requisit, hauran de cursar 8 crèdits ECTS de complements de formació, amb les següents assignatures:

 • Introducció a l'empresa (4 crèdits),

 • Persones i organitzacions (4 crèdits).Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data inici: 14 març 2018.
El màster universitari online de Direcció i gestió de recursos humans es pot cursar en un o dos anys lectius.

Objetius


 • Gestionar estratègicament els recursos humans a partir de la comprensió de l'entorn econòmic, laboral i social caracteritzat per la seva complexitat i dinamisme, i incorporar-hi els nous paradigmes i les metodologies de la direcció de persones.

 • Establir procediments interns de gestió i d'avaluació de recursos humans que contribueixin al progrés competitiu de l'empresa, millorin la qualitat de vida dels treballadors i els permetin desenvolupar-se a nivell humà i professional.

 • Comprometre la direcció de persones a la qualitat dels recursos humans i l'aprenentatge organitzatiu, basant-se en un lideratge que actuï d'acord amb una pràctica professional responsable.

 • Proporcionar els fonaments teòrics i científics que permetin, posteriorment, emprendre estudis de doctorat i formar-se com a futurs investigadors en el camp dels recursos humans.Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Els àmbits d'actuació professional i les funcions per a les quals habilita el màster són:
directors o tècnics superiors de recursos humans en els equips directius de les empreses i les organitzacions,
responsables directes de les polítiques de gestió i administració dels recursos humans,
professionals liberals en l'àmbit de la consultoria i de l'assessorament de les empreses,
col·lectius de persones que necessiten un lideratge professional en la gestió del capital humà,
professionals implicats en processos de canvi.

Promocions

Promoció:

8% dte. per matrícula anticipada fins el 19 de Desembre 2017.

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Direcció i gestió de recursos humans (UOC)

Màster Universitari en Direcció i gestió de recursos humans (UOC)