Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en Direcció i gestió de recursos humans (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster universitari en Direcció i gestió de recursos humans (UOC)

Descripció

En l'actualitat, les organitzacions es troben en un període de transició, a mig camí entre el manteniment de les estructures organitzatives tradicionals i la consolidació d'un nou model que basa el seu funcionament en la utilització intensiva de les tecnologies de la informació i la comunicació, en el coneixement i en la innovació. Per aconseguir aquestes noves fonts de competitivitat, les empreses han de transformar les seves formes d'organització del treball i la gestió dels seus recursos humans.

El màster universitari en línia de Direcció i gestió de recursos humans es fonamenta en el reconeixement d'aquests factors de canvi general amb l'objectiu de preparar als futurs professionals en l'àmbit dels recursos humans per donar resposta a aquestes transformacions. Els seus eixos vertebradors són:

• la innovació i la competitivitat,

• l'ocupabilitat i el desenvolupament de recursos humans,

• la qualitat de vida en el treball.

L'enfocament és interdisciplinari i està orientat a la solució de problemes per a abordar situacions i orientar la presa de decisions segons les necessitats socials i organitzatives.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Competències transversals

• Que els estudiants del màster universitari siguin capaços de:

• Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

• Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

• Crear i / o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment Internet de forma avançada.

• Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i la reflexió fonamentats en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

• Liderar i dirigir equips de treball i / o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

 
competències específiques

Que els estudiants del màster universitari siguin capaços de:

• Obtenir una visió de conjunt de l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de manera integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.

• Establir l'estratègia de recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar l'impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzatius.

• Dissenyar plans i polítiques per promoure un entorn de desenvolupament de les persones, fomentar la qualitat de vida en el treball, i respondre a la diversitat i als principis d'igualtat d'oportunitats.

• Implementar pràctiques de recursos humans i d'organització del treball que promoguin l'atracció, la gestió i la retenció del talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en el seu conjunt.

• Desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals per assolir els objectius propis, grupals i organitzatius, i per establir i mantenir relacions positives.

• Exercir tasques d'investigació i d'anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit dels recursos humans.

Competències pròpies de la UOC

• Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

• Saber comunicar-se en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

Per a l'obtenció del títol del màster universitari de Direcció i gestió de recursos humans es requereixen 60 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
El tutor del màster universitari, tenint en compte la trajectòria de l'estudiant i l'orientació professional que vol donar als seus estudis, i atenent al seu perfil personal i professional, orientarà l'estudiant en la seva matrícula de manera que s'adeqüi a les seves necessitats i expectatives.
Tipus de matèria - Crèdits
obligatòria 40
optativa 12
Treball final de màster 8
TOTAL 60

Assignatures obligatòries:
1. Entorn global de negocis
2. Direcció estratègica de RRHH
3. Habilitats per a la direcció
4. Organització del treball i pràctiques de recursos humans
5. Gestió del talent
6. Aspectes legals de RRHH (I)
7. Salut i qualitat de vida en el treball
8. Comportament i desenvolupament organitzacional
9. Avaluació de l'impacte de la gestió de RRHH
10. Treball final de màster

Assignatures optatives:
• Taller d'habilitats socials
• Direcció de projectes
• Direcció responsable de persones
• English for Business
• Aspectes legals de RRHH (II)
• Investigació sobre recursos humans
• Mètodes d'investigació qualitativa
• Mètodes d'investigació quantitativa
Veure més

Destinataris

El màster de Direcció i gestió de recursos humans està pensat per a professionals que volen liderar i gestionar persones mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques avançades en l'àmbit; l'ús especialitzat de les TIC; i des d'una perspectiva interdisciplinària que comprèn, entre d'altres, la gestió, la psicologia del treball i les organitzacions, i la perspectiva legal i jurídica.

En ser tant d'interès acadèmic com professional, proporciona una especialització superior per a titulats universitaris que mostren interès en l'àmbit dels recursos humans. Pel que fa a les sortides professionals que ofereix, estan vinculades a l'ocupació de càrrecs de responsabilitat en àrees directives de departaments o consultors de recursos humans i l'assessorament d'organitzacions com a autònoms professionals. Quant a l'àmbit acadèmic, ofereix, a qui estigui interessat, la possibilitat d'orientar-se cap a l'estudi científic dels recursos humans. Així mateix, contribueix a la formació contínua de professionals en actiu, ja que aprofundeix en diferents eines de gestió amb l'objectiu d'aconseguir un major desenvolupament professional. En concret permet:

• Entendre les claus, des d'un punt de vista crític, dels nous conceptes, metodologies, polítiques i pràctiques de direcció i gestió de recursos humans.

• Abordar la implicació dels recursos humans amb l'estratègia empresarial i la recerca de progrés competitiu per a les empreses i el benestar dels treballadors.

• Aprofundir en el conjunt de metodologies empíriques necessàries per mesurar i avaluar les pràctiques de recursos humans i la seva incidència en les persones i en els resultats de l'organització.

• Capacitar futurs investigadors en l'àmbit dels recursos humans.

Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Els estudiants del màster universitari de Direcció i gestió de recursos humans hauran d'estar en possessió d'una de les titulacions oficials que es detallen a continuació:

llicenciatura o grau d'Administració i Direcció d'Empreses

llicenciatura o grau d'Economia

llicenciatura o grau de Psicologia

llicenciatura o grau de Sociologia

llicenciatura o grau de Relacions Laborals

llicenciatura o grau de Dret

titulacions equivalents

També podran accedir al màster estudiants amb altres titulacions i en aquest cas, com a requisit, hauran de cursar 8 crèdits ECTS de complements de formació, amb les següents assignatures:

Introducció a l'empresa (4 crèdits),

Persones i organitzacions (4 crèdits).

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 18 octubre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

El màster universitari en línia de Direcció i gestió de recursos humans té com a objectiu principal la formació avançada dels futurs professionals d'aquest àmbit des d'una perspectiva interdisciplinària que faciliti la seva adaptació als diferents entorns de treball. En concret, ha de permetre als titulats:

• Gestionar estratègicament els recursos humans a partir de la comprensió de l'entorn econòmic, laboral i social caracteritzat per la seva complexitat i dinamisme, i incorporar els nous paradigmes i les metodologies de la direcció de persones.

• Establir procediments interns de gestió i d'avaluació de recursos humans que contribueixin al progrés competitiu de l'empresa, millorin la qualitat de vida dels treballadors i els permetin desenvolupar-se a nivell humà i professional.

• Comprometre la direcció de persones en la qualitat dels recursos humans i l'aprenentatge organitzatiu, basant-se en un lideratge que actuï d'acord amb una pràctica professional responsable.

• Proporcionar els fonaments teòrics i científics que permetin, posteriorment, emprendre estudis de doctorat i formar-se com a futurs investigadors en el camp dels recursos humans.

Titulació obtinguda

Titulació oficial.

El màster universitari de Direcció i gestió de recursos humans de la UOC està en procés de verificació.

Perspectives laborals

El màster universitari de Direcció i gestió de recursos humans proporciona diverses oportunitats professionals. Es desenvoluparan les competències que permeten concretar actuacions i incidir en l'aplicació dels aspectes clau de la direcció i gestió de recursos humans en diferents àmbits i nivells, tant si són empreses mercantils, com a organitzacions públiques o institucions sense ànim de lucre. Els àmbits d'actuació professional i les funcions per a les quals habilita el màster són:

directors o tècnics superiors de recursos humans en els equips directius de les empreses i les organitzacions,
responsables directes de les polítiques de gestió i administració dels recursos humans,
professionals liberals en l'àmbit de la consultoria i l'assessorament de les empreses,
col·lectius de persones que necessiten un lideratge professional en la gestió del capital humà,
professionals implicats en processos de canvi.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).