Descripció del centre

El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya és una entitat compromesa compromesa en el desenvolupament professional dels enginyers. Representen els enginyers de l'àmbit industrial, defensen la professió i els seus interessos, la bona praxi de l'enginyeria i regulen la seva pràctica. Fomenten el progrés de l'enginyeria i realitzen activitats de caràcter tècnic, científic i cultural.
Entre els objectius que s'estableixen en els estatuts del col·legi, es poden destacar els següents:
 • Ordenar l'exercici de la professió dels col·legiats i vetllar per l'ètica i la dignitat professional.
 • Assumir la representació exclusiva de la professió i la seva defensa, i vetllar pels drets i deures dels col·legiats.
 • Assessorar l'Administració, els particulars i els col·legiats emetent informes o resolent consultes.
 • Impulsar el desenvolupament d'activitats científiques, tècniques, econòmiques, socials i culturals relacionades amb la professió.
 • Fomentar el desenvolupament de la investigació i del progrés tecnològic en benefici del desenvolupament industrial.
 • Vetllar perquè cap persona realitzi actes propis de la professió d'enginyer industrial si no disposa de l'acreditació corresponent.

Característiques

Què ofereix aquest centre
 • Organitzar serveis i activitats que coadjuvin al desenvolupament professional i humà dels seus socis.
 • Cooperar amb la indústria i amb l'administració.
 • Establir relacions amb entitats tècniques, científiques, culturals ...
 • Desenvolupar tasques formatives mitjançant l'establiment d'acords de coordinació i de col·laboració amb les universitats politècniques i amb altres centres docents i culturals. També impulsar la creació de centres autònoms.
 • Edita llibres, revistes ... per informar sobre els aspectes industrials, econòmics, tècnics i científics que són d'interès per a la professió.
 • Assessorar els poders públics sempre que és requerida per a aquesta funció.

Campus i seus

Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39, 08003 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X