Descripció del centre

El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, i es regeix pels principis d'independència i de democràcia participativa.

Les relacions del Col·legi amb les organitzacions col·legials d'àmbit estatal o supraestatal es regeixen pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries, i es formalitzen mitjançant un acord o un conveni, sens perjudici del dret d'accés, d'acció i de representació directa del Col·legi davant totes les institucions estatals i supraestatals i de les funcions de representació generals que li corresponguin.

Campus i seus

Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona
C/ Eiximenis, 18 Entr. 1 17001 Girona

Altres centres que et poden interessar

X