Orientació Acadèmica

Què són els ensenyaments esportius?

La formació dels tècnics i tècniques d'esports a Catalunya tradicionalment l'havien impartit les federacions esportives i l'Escola Catalana de l'Esport. Actualment està en un procés de canvi i aquests ensenyaments han entrat dins del sistema educatiu de forma que s'obté una titulació oficial de tècnic o tècnica d'esport en l'especialitat cursada i amb validesa acadèmica i professional.

Aquests ensenyaments tenen com a finalitat preparar-te per l'activitat professional en el món de l'esport en relació a una modalitat o especialitat esportiva en els diferents nivells: iniciació, tecnificació i alt rendiment.

La característica d'aquest ensenyaments és que s'exigeix una prova d'accés de caràcter específic on s'ha de demostrar un nivell de domini suficient de la modalitat o especialitat esportiva per poder seguir els estudis.

Les especialitats esportives que es poden cursar actualment a Catalunya són:
   

Normativa dels ensenyaments esportius

A continuació es mostren les diferents normatives bàsiques que regulen aquests ensenyaments:

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial

Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (DOGC núm. 6571, de 27.2.2010)