Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Descripció i tipus de formació d'adults

Què és la formació de persones adultes?

La formació de persones adultes o educació d'adults et permet obtenir una titulació per enriquir els teus coneixements i millorar les teves competències tècniques i professionals. La formació d'adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l'entorn, facilitant l'aprenentatge al llarg de la vida.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d'Ensenyament.

Formació de persones adultes

Destinataris

 • Persones de més de 18 anys (fets dins l'any en què es formalitza la matrícula).
 • Persones de més de 16 anys (complerts dins l'any en què es formalitza la matrícula), sempre que hi hagi un motiu justificat.
 • Al curs de formació específica per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà hi poden accedir les persones que tinguin més de 17 anys o bé que els compleixin durant l'any natural en què inicien el curs.

Què pots estudiar?

A les escoles d'adults hi pots estudiar: ensenyaments de llengües, informàtica, formació instrumental, educació secundària per a persones adultes, cursos de preparació per a proves d'accés.

Ensenyaments de llengües

 • Llengua castellana: l'objectiu és que puguis adquirir una competència mínima d'aquesta llengua. S'estructura en 3 nivells.
 • Llengua catalana: l'objectiu és que assoleixis una competència mínima que et permeti comunicar-te en català. Es realitzen 3 nivells.
 • Llengua estrangera: anglès o francès: amb aquests estudis podràs assolir una competència mínima de l'ús de la llengua anglesa o francesa. Els cursos es divideixen en tres nivells corresponents als nivells A1, A2.1 i A2.2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües

Informàtica

Els ensenyaments d'informàtica pretenen facilitar-te l'adquisició de la competència digital: coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació). Aquests estudis es divideixen en el nivell inicial d'informàtica i el nivell usuari d'informàtica.

El nivell inicial d'informàtica es correspon al COMPETIC INICIAL, que permet adquirir les següents competències:
 • Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Navegació i comunicació en el món digital. 
El nivell d'usuari d'informàtica es divideix en tres nivells: COMPETIC 1, 2 i 3. Les diferents competències que s'assoleixen en cada un d'aquests nivells són les següents:
 
COMPETIC 1 COMPETIC 2 COMPETIC3
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.
 

Formació instrumental

Aquesta formació té l'objectiu de dotar-te d'uns coneixements bàsics en escriptura, lectura i càlcul mental. La superació d'aquests estudis et permet l'obtenció del certificat de formació instrumental.

Els continguts s'organitzen en tres nivells:
 • Primer nivell: adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura, escriptura i càlcul, i nocions elementals sobre l'entorn social i natural.
 • Segon nivell: consolidació dels coneixements apresos al primer nivell.
 • Tercer nivell: ampliació dels coneixements dels dos nivells anteriors i assoliment dels objectius generals del cicle.
Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:
 • Llengua
 • Matemàtiques
 • Ciències socials i naturals
La durada aproximada d'aquests estudis és de 1.100 hores, però depenent dels teus coneixements previs i ritme d'aprenentatge, la durada pot ser menor o major.

Educació secundària per a les persones adultes

Aquest curs et permet completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Els continguts s'estructuren en tres àmbits i es distribueixen en dos nivells:
 
Mòduls del nivell I Mòduls del nivell II:
 • Àmbit de la comunicació
  • Literatura
  • Llengua catalana I i II
  • Llengua castellana  I i II
  • Llengua estrangera 
 • Àmbit cientificotecnològic
  • Matemàtiques I i II
  • Ciències naturals
  • Física i química I
  • Educació per a la salut
 • Àmbit social
  • Ciències socials I i educació per a la ciutadania
  • Geografia I
  • Història I
 • Àmbit de la comunicació
  • Llengua catalana III
  • Llengua castellana III
  • Llengua estrangera II i III
  • Literatura catalana
  • Literatura castellana
 • Àmbit cientificotecnològic
  • Matemàtiques III i IV
  • Física i química II
  • Biologia i geologia
  • Tecnologia
 • Àmbit social
  • Ciències socials II i moviments migratoris ciutadania
  • Geografia II
  • Història II
 

Cursos de preparació per a proves d'accés

 

 • Curs de preparació a la prova de grau mitjà

Aquest curs et prepara per a presentar-te a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Hi pots accedir si tens més de 18 anys, i de forma excepcional si tens més de 16 anys.

Els continguts del curs són les diferents assignatures de les que consta la prova
. La qualificació que s'obté del curs es multiplica per 0,20 i es suma a la qualificació final de la prova (sempre que estigui aprovada).
 
 • Curs de preparació a la prova de grau superior

Aquest curs et prepara per presentar-te a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior. Hi pots accedir si tens més de 18 anys o els compleixes durant l'any natural, tot i que fer les proves hauràs de ser major de 19 anys si no disposes d'un cicle formatiu de grau mitjà.

Els continguts es divideixen en les matèries de la part comuna i de la part específica de la prova. La qualificació que s'obté del curs es multiplica per 0,20 i es suma a la qualificació final de la prova (sempre que estigui aprovada).

 
 • Curs de preparació per a l'accés a la universitat

Aquest curs et prepara per a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Hi pots accedir si ets major de 25 anys.

Els continguts del curs són les matèries que trobaràs a la prova, tant la part general com específica.

Normativa de la formació d'adults

A continuació es mostren les diferents normatives que regulen l'estructuració dels ensenyaments d'educació d'adults:

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

Comunicat de la comissió. Comissió de les comunitat europees - Brussel·les, 23-10-2006 - Aprenentatge d'adults: Mai és tard per aprendre (COM 2006-614, de 23.10.2006)

Recomanació del parlament europeu i el consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau en l'aprenentatge permanent.

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults.


Informa't dels altres estudis als que pots accedir i troba el teu curs.