Orientació Acadèmica

Formació de persones adultes - Descripció i tipus de formació d'adults

 • Què és la formació de persones adultes?

  La formació de persones adultes et permet obtenir una titulació per enriquir els teus coneixements i millorar les teves competències tècniques i professionals. La formació d'adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l'entorn, facilitant l'aprenentatge al llarg de la vida.

  Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d'Ensenyament.

  Destinataris

  • Persones de més de 18 anys (fets dins l'any en què es formalitza la matrícula).
  • Persones de més de 16 anys (complerts dins l'any en què es formalitza la matrícula) hi poden accedir quan hi ha un motiu justificat.
  • Al curs de formació específica per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà hi poden accedir les persones que tinguin més de 17 anys o bé que els compleixin durant l'any natural en què inicien el curs.

  Què pots estudiar?

  A les escoles d'adults hi pots estudiar: ensenyaments de llengües, informàtica, formació instrumental, educació secundària per a persones adultes, cursos de preparació per a proves d'accés.

  Ensenyaments de llengües

  • Llengua castellana: l'objectiu és l'assoliment d'una competència mínima d'aquesta llengua. S'estructura en 3 nivells.
  • Llengua catalana: l'objectiu és l'assoliment d'una competència mínima d'aquesta llengua. S'estructura en 3 nivells.
  • Llengua estrangera: anglès: l'objectiu és l'assoliment d'una competència mínima d'aquesta llengua. S'estructura en 3 nivells.
  • Llengua estrangera: francès: l'objectiu és l'assoliment d'una competència mínima d'aquesta llengua. S'estructura en 3 nivells.

  Informàtica

  Els ensenyaments d'informàtica pretenen facilitar-te l'adquisició de la competència digital: coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).

  S'imparteixen quatre nivells d'aquests estudis:

   
  • COMPETIC inicial
  • COMPETIC 1
  • COMPETIC 2
  • COMPETIC 3

  Formació instrumental

  Aquesta formació té l'objectiu de dotar-te d'uns coneixements bàsics en escriptura, lectura i càlcul mental. La superació d'aquests estudis et permet l'obtenció del certificat de formació instrumental.

  Els continguts s'organitzen en tres nivells:
  • Primer nivell: adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura, escriptura i càlcul, i nocions elementals sobre l'entorn social i natural.
  • Segon nivell: consolidació dels coneixements apresos al primer nivell.
  • Tercer nivell: ampliació dels coneixements dels dos nivells anteriors i assoliment dels objectius generals del cicle.
  Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:
  • Llengua
  • Matemàtiques
  • Ciències socials i naturals

  Educació secundària per a les persones adultes

  Aquest curs et permet completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Els continguts s'estructuren en dos nivells i tres àmbits:
   
  • Àmbit de la comunicació
   • Literatura
   • Llengua catalana
   • Llengua castellana
   • Llengua estrangera
  • Àmbit cientificotecnològic
   • Matemàtiques
   • Ciències naturals
   • Tecnologia
   • Física i química
   • Educació per a la salut
   • Biologia i geologia
  • Àmbit social
   • Ciències socials i educació per a la ciutadania
   • Ciències socials i moviments migratoris
   • Geografia
   • Història

  Cursos de preparació per a proves d'accés

   

  • Curs de preparació a la prova de grau mitjà

  Aquest curs et prepara per a presentar-te a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Hi pots accedir si tens més de 18 anys, i de forma excepcional si tens més de 16 anys.

  Els continguts del curs són les diferents assignatures de les que consta la prova
  . La qualificació que s'obté del curs es multiplica per 0,20 i es suma a la qualificació final de la prova (sempre que estigui aprovada).
   
  • Curs de preparació a la prova de grau superior

  Aquest curs et prepara per presentar-te a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior. Hi pots accedir si tens més de 18 anys o els compleixes durant l'any natural, tot i que fer les proves hauràs de ser major de 19 anys.

  Els continguts es divideixen en les matèries de la part comuna i de la part específica de la prova. La qualificació que s'obté del curs es multiplica per 0,20 i es suma a la qualificació final de la prova (sempre que estigui aprovada).

   
  • Curs de preparació per a l'accés a la universitat

  Aquest curs et prepara per a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Hi pots accedir si ets major de 25 anys.

  Els continguts del curs són les matèries que trobaràs a la prova, tant la part general com específica.

  Normativa de la formació d'adults

  A continuació es mostren les diferents normatives que regulen l'estructuració dels ensenyaments d'educació d'adults:

  Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

  Comunicat de la comissió. Comissió de les comunitat europees - Brussel·les, 23-10-2006 - Aprenentatge d'adults: Mai és tard per aprendre (COM 2006-614, de 23.10.2006)

  Recomanació del parlament europeu i el consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau en l'aprenentatge permanent.

  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

  Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults.


  Informa't dels altres estudis als que pots accedir i troba el teu curs.
Cursos relacionats