Orientació Acadèmica

Cicles formatius de grau superior

Característiques dels cicles formatius de grau superior

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis voluntaris i professionalitzadors que pertanyen a l'educació superior. Et permeten adquirir competències tècniques essencials per al desenvolupament efectiu d'una professió, desenvolupar aptituds necessàries per a adaptar-te a les situacions laborals presents i futures, així com adquirir responsabilitats de coordinació i planificació en determinades professions.

A més dels continguts tècnics específics propis de cada cicle, tots els CFGS contemplen un mòdul de formació en centres de treball i també un mòdul de projecte. D'aquesta manera, a més de proporcionar-te la qualificació necessària per a fer treballs tècnics propis de la professió, els cicles formatius de grau superior et permetran desenvolupar capacitats pròpies de la gestió empresarial. la innovació i l'emprenedoria.

Els CFGS tenen una durada de dos cursos acadèmics i, com tots els cicles de Formació Professional, s'agrupen en famílies professionals.

La titulació que s'obté després de superar un CFGS és la de Tècnic Superior o Tècnica Superior de la professió corresponent al cicle cursat, amb validesa en tot l'Estat espanyol. Aquesta titulació permet incorporar-se al món laboral i accedir a estudis universitaris.

Convé assenyalar que en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), la titulació de Tècnic Superior es correspon amb el nivell 1. Aquest marc és l'instrument que permet comparar titulacions en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Els nivells MECES tenen la seva equivalència amb els del Marc Europeu de Qualificacions (EQF per les seves sigles en anglès). Concretament, el nivell MECES 1 de Tècnic Superior es correspon amb el nivell 5 del Marc Europeu de Qualificacions. Aquest sistema de correspondència entre nivells facilita la mobilitat dels estudiants i l'accés a l'ocupació fora del territori nacional.

Requisits d'accés als CFGS

Per a accedir a un cicle formatiu de grau superior, és necessari complir algun dels següents requisits:

Has de tenir en compte que cada via d'accés té un percentatge de places reservat i que Batxillerat és la modalitat per a la qual es reserven més places. Si la demanda és superior a l'oferta de places en qualsevol de les vies d'accés, les Administracions educatives poden establir procediments d'admissió i criteris de prioritat per a incorporar-se al cicle.

Llistat de cicles formatius de grau superior

En la següent taula es detallen els cicles formatius de grau superior que s'imparteixen en cadascuna de les famílies professionals i l'oferta existent.

Famílies professionals Cicles Formatius de Grau Superior Hores
Activitats físiques i esportives Condicionament Físic
Ensenyament i Animació Socioesportiva
2.000
2.000

Administració i Gestió
Administració i Finances
Administració i Finances, perfil professional Gestor d'Assegurances
Assistència a la Direcció
2.000
2.000

2.000

Agrària
Gestió Forestal i del Medi Natural
Paisatgisme i Medi Rural
Ramaderia i Assistència en Salut Animal
2.000
2.000
2.000
Arts Gràfiques Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica
2.000
2.000

Comerç i Màrqueting
Comerç Internacional
Gestió de Vendes i Espais comercials
Màrqueting i Publicitat
Màrqueting i Publicitat, perfil professional Enològic
Transports i Logística
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000Edificació i Obra Civil
Organització i Control d'Obres de Construcció
Projectes d'Edificació
Projectes d'Edificació, perfil professional en Rehabilitació i Restauració
Projectes d'Obra Civil
Projectes d'Obra Civil, perfil professional d'Ús d'Aplicacions SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica)
2.000
2.000
2.000

2.000
2.000
 Electricitat i Electrònica
Automatització i Robòtica Industrial
Electromedicina Clínica
Manteniment Electrònic
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, perfil professional d'Instal·lacions Elèctriques i Comunicacions del Vaixell
Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
2.000
2.000
2.000
2.000

2.000

2.000

Energia i Aigua
Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Energies Renovables
Gestió de l'Aigua
2.000
2.000
2.000Fabricació Mecànica
Construccions Metàl·liques
Disseny en Fabricació Mecànica
Disseny en Fabricació Mecànica, perfil professional Desenvolupament Virtual de l'Automòbil
Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, perfil professional en Motlles i Matrius
Òptica d'Ullera
2.000
2.000
2.000

2.000

2.000
2.000

2.000

Fusta, Moble i Suro
Disseny i Moblament
Disseny i Moblament, perfil professional de Construccions Efímeres i Decorats
2.000
2.000


Hoteleria i Turisme
Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Direcció de Cuina
Direcció de Serveis en Restauració
Gestió d'Allotjaments Turístics
Guia, Informació i Assistències Turístiques
Guia, Informació i Assistències Turístiques, perfil professional d'Animació Turística
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000Imatge i So
Animació en 3D, Jocs i Entorns Interactius
Animació en 3D, Jocs i Entorns Interactius, perfil professional en Mons Virtuals, Realitat Augmentada i "Gamificació"
Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge
Producció d'Audiovisuals i Espectacles
Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles
So per a Audiovisuals i Espectacles
2.000
2.000

2.000
2.000
2.000
2.000


Imatge Personal
Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa
Caracterització i Maquillatge Professional
Estètica Integral i Benestar
Estilisme i Direcció de Perruqueria
Termalisme i Benestar
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Indústries Alimentàries Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària
Vitivinicultura
2.000
2.000
Informàtica i Comunicació
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional de Ciberseguretat
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Informàtica Aplicada a la Logística
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Videojocs i Oci Digital
Desenvolupament d'Aplicacions Web
Desenvolupament d'Aplicacions Web, perfil professional Bioinformàtica
2.000
2.000

2.000
2.000

2.000

2.000
2.000
 

Instal·lació i Manteniment

Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
Mecatrònica Industrial
Mecatrònica Industrial, perfil professional de Fabricació de Productes Ceràmics
Prevenció de Riscos Professionals
2.000

2.000
2.000
2.000

2.000

Maritimopesquera
Aqüicultura
Organització del Manteniment de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions
Transport Marítim i Pesca d'Altura
2.000
2.000

2.000

Química
Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat
Química Industrial
2.000

2.000
2.000

Sanitat
Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
Audiologia Protètica
Dietètica
Documentació i Administració Sanitàries
Documentació i Administració Sanitàries, perfil professional Gestió de Dades
Higiene Bucodental
Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Laboratori Clínic i Biomèdic
Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil professional Recerca
Ortopròtesi i Productes de Suport
Pròtesis Dentals
Radioteràpia i Dosimetria
Salut Ambiental
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

2.000
2.000
2.000
2.000

2.000
2.000
2.000
2.000
Seguretat i Medi Ambient Educació i Control Ambiental
Química i Salut Ambiental
2.000
2 .000

Serveis Socioculturals i a la Comunitat
Animació Sociocultural i Turística
Educació Infantil
Integració Social
Mediació Comunicativa
Promoció de la Igualtat de Gènere
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Tèxtil, Confecció i Pell Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell
Patronatge i Moda
Vestuari a Mida i d'Espectacles
2.000
2.000
2.000
Transport i Manteniment de Vehicles Automoció
Manteniment Aeromecànic
Manteniment d'Aviònica
2.000
2.000
2.000
 

Prova d'accés als cicles formatius de grau superior

Les proves d'accés als cicles formatius de grau superior (CFGS) són els exàmens que has de superar si desitges accedir a aquests estudis i no compleixes amb els requisits acadèmics d'accés (títol de Tècnic o Tècnic Superior d'FP, Tècnic o Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, Batxillerat o titulació universitària).

Per inscriure't a la prova cal que tinguis 19 anys o més, o bé complir-los durant l'any de realització dels exàmens.

Els continguts de la prova es divideixen en dues parts, cadascuna amb un 50% del valor total de la nota: 

 • Part comuna. Són les matèries obligatòries de les quals s'hauran d'examinar tots els candidats per cursar qualsevol cicle formatiu:
  • Llengua catalana.
  • Llengua castellana.
  • Llengua estrangera (anglès, francès o alemany).
  • Matemàtiques.
 • Part específica. Caldrà triar dues matèries més, depenent de la família professional a la qual pertanyi el cicle a què es vol accedir, agrupades en les quatre opcions d'itineraris que es detallen a la taula següent.
Opció A Opció B Opció C Opció D

Famílies professionals:

Arts Gràfiques

Edificació i Obra Civil

Electricitat i Electrònica

Energia i Aigua

Fabricació Mecànica

Fusta, Moble i Suro

Imatge i So

Indústries Extractives

Informàtica i Comunicacions

Instal·lació i Manteniment

Marítimopesquera

Tèxtil, Confecció i Pell

Transport i Manteniment de Vehicles

Vidre i Ceràmica

Prevenció de Riscos Professionals (CFGS)

Famílies professionals:

Activitats Físiques i Esportives

Agrària

Imatge Personal

Indústries Alimentàries

Química

Sanitat

Seguretat i Medi Ambient

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Prevenció de Riscos Professionals (CFGS)


 

Famílies professionals:

Administració i Gestió

Comerç i Màrqueting

Hoteleria i Turisme

Informàtica i Comunicacions

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Seguretat i Medi Ambient

Prevenció de Riscos Professionals (CFGS)


 

Famílies professionals:

Activitats Físiques i Esportives

Matèries:

Tecnologia Industrial

Dibuix Tècnic

Física

Matèries:

Química

Biologia

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Matèries:

Segona Llengua Estrangera

Psicologia i Sociologia

Economia de l'Empresa i Geografia

Matèries:

Educació Física i una de les matèries següents:

Biologia

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Química

 

La inscripció a la prova es fa a través d'internet des del portal del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. El termini d'inscripció és del 15 al 25 de març de 2021.

La realització de la prova es convoca un cop a l'any, i aquest any les dates són les següents:

 • Part comuna: 12 de maig 2021.
 • Part específica: 13 de maig 2021. 

On preparar la prova d'accés als CFGS?

La preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior la pots fer pel teu compte o en un centre formatiu:

 • Centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Centres d'Educació Secundària públics i concertats, distribuïts per Catalunya.
 • També hi ha una àmplia oferta de centres privats que ofereixen cursos per a la preparació de la prova.

Alternatives després de superar un CFGS

 • Incorporació al món laboral. La titulació que s'obté després de superar aquests estudis et permet incorporar-te al mercat laboral amb bones perspectives d'inserció
 • Accés a altres cicles de grau superior, el que et permetrà convalidar determinats mòduls.
 • Accés a la universitat. Tingues en compte que existeix la possibilitat de convalidar crèdits ECTS del grau que vulguis estudiar. Hauràs d'informar-te de les opcions de convalidació i reconeixement de crèdits a la pàgina web de cada universitat.
 • Accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, superant la prova específica d'accés.
 • Cursar ensenyaments no reglats que responguin a les teves necessitats i interessos.

Cicles formatius de grau superior amb més demanda durant el curs 2020-2021

1 Integració Social
2 Administració i Finances
3 Educació Infantil
4 Ensenyament i Animació Socioesportiva
5 Laboratori Clínic i Biomèdic
6 Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
7 Màrqueting i Publicitat
8 Automoció
9 Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
10 Automatització i Robòtica Industrial