Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Cicles d'FP de grau superior

Els estudis de Formació Professional són els ensenyaments oficials més connectats amb el món laboral. Existeixen diferents nivells i proporcionen competències associades a una gran varietat de sectors professionals.

A continuació podràs descobrir les característiques dels cicles d'FP de grau superior. Tens més de 90 cicles diferents entre els quals triar.

 

Què son els cicles d'FP de grau superior

Els cicles formatius de grau superior de Formació Professional són estudis voluntarisprofessionalitzadors que pertanyen a l'educació superior.

Aquests ensenyaments et permeten adquirir competències tècniques essencials per exercir de manera efectiva una professió, desenvolupar aptituds necessàries per a adaptar-te a les situacions laborals presents i futures, així com adquirir responsabilitats de coordinació i planificació en determinades professions.

Ciclos formativos de grado superior

Els cicles d'FP de grau superior tenen una durada de dos cursos acadèmics (entre 2.000 i 2.540 hores) i, com tots els cicles de Formació Professional, s'agrupen en famílies professionals.

La titulació que s'obté després de superar un cicle d'FP de grau superior és la de Tècnic Superior o Tècnica Superior de la professió corresponent al cicle cursat, amb validesa en tot l'Estat espanyol. Aquesta titulació permet incorporar-se al món laboral i també accedir a estudis universitaris.

 

En el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), la titulació de Tècnic Superior es correspon amb el nivell 1. Al seu torn, el nivell MECES 1 de Tècnic Superior equival al nivell 5 del Marc Europeu de Qualificacions (EQF per les seves sigles en anglès). Aquest sistema de correspondència entre nivells facilita la mobilitat dels estudiants i l'accés a l'ocupació fora del territori nacional.

 

A més dels continguts tècnics específics propis de cada cicle, tots els cicles d'FP de grau superior inclouen una fase de formació en centres de treball, en la qual adquiriràs aprenentatges teoricopràctics imprescindibles per a l'exercici de l'activitat laboral associada al cicle.

Actualment a Catalunya s'està implantant la modalitat d'FP Dual, que comporta un augment de les hores de formació a l'empresa i donar d'alta a la seguretat social a tots els estudiants.

Alguns cicles d'FP de grau superior et permetran desenvolupar també capacitats pròpies de la gestió empresarial, la innovació i l'emprenedoria.

Així, aprendràs a planificar el teu propi treball, però també a programar i responsabilitzar-te del treball d'els altres, tenint en compte els recursos necessaris, els mètodes a aplicar, les verificacions a realitzar i les valoracions econòmiques corresponents. En definitiva, obtindràs una visió de conjunt del sistema productiu en el qual treballes i dels diferents elements que el componen.

 


Els cicles de grau superior, juntament amb els de grau bàsic i els de grau mitjà, es corresponen amb el Grau D en l'agrupació dels estudis de Formació Professional que estableix l'actual Llei orgànica d'FP, en la qual es contemplen aquests ensenyaments com un sistema integrat.
 


Per a incrementar les teves oportunitats de mobilitat internacional, quan obtinguis un títol de Tècnic Superior d'FP pots descarregar-te gratuïtament, en castellà i en anglès, el suplement Europass, des de la pàgina corresponent a aquest cicle en el portal TodoFP. Aquest document permet a ocupadors i institucions educatives d'altres països entendre la informació inclosa a la titulació oficial.

Llistat de cicles formatius de grau superior

De les 26 famílies professionals que agrupen els ensenyaments de Formació Professional, a Catalunya existeix oferta formativa de cicles de grau superior en les 23 famílies que es mostren en la següent taula.
 

Famílies professionals

Cicles formatius de grau superior


Activitats físiques i esportivesAdministració i Gestió

Administració i Finances, perfil professional Gestor d'Assegurances
Agrària

Paisatgisme i Medi Rural, perfil professional Gestió Agropecuària
Paisatgisme i Medi Rural, perfil professional d'Agroecologia i Acció Climàtica


Arts Gràfiques
Comerç i Màrqueting

Màrqueting i Publicitat, perfil professional Enològic
Edificació i Obra Civil

Projectes d'Edificació, perfil professional Rehabilitació i Restauració

Electricitat i Electrònica

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, perfil professional d'Instal·lacions Elèctriques i Comunicacions del VaixellEnergia i Aigua


Fabricació Mecànica

Disseny en Fabricació Mecànica, perfil professional Desenvolupament Virtual de l'Automòbil

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, perfil professional en Motlles i Matrius

 • Òptica d'UlleraFusta, Moble i Suro

Disseny i Moblament, perfil professional de Construccions Efímeres i Decorats
Hoteleria i Turisme

Imatge i So

Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, perfil professional en Mons Virtuals, Realitat Augmentada i "Gamificació"
Imatge Personal


Indústries Alimentàries


Informàtica i Comunicació

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Informàtica Aplicada a la Logística
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Videojocs i Oci Digital

Desenvolupament d'Aplicacions Web, perfil professional BioinformàticaInstal·lació i MantenimentMaritimopesquera

 • Aqüicultura
 • Organització del Manteniment de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions
 • Transport Marítim i Pesca d'AlturaQuímica


Sanitat

Documentació i Administració Sanitàries, perfil professional Gestió de Dades

Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil professional RecercaSeguretat i Medi Ambient
Serveis Socioculturals i a la ComunitatTèxtil, Confecció i Pell

 • Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell
 • Patronatge i Moda
 • Vestuari a Mida i d'Espectacles
Transport i Manteniment de Vehicles

 • Automoció
 • Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Pistó
 • Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Turbina
 • Manteniment Aeromecànic d'Helicòpters amb Motor de Pistó
 • Manteniment Aeromecànic d'Helicòpters amb Motor de Turbina
 • Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus

 

Vies d'accés als cicles d'FP de grau superior

Per a accedir a un cicle de grau superior de Formació Professional és necessari complir algun dels següents requisits:

Tingues en compte que cada via d'accés té un percentatge de places reservat i que si la demanda és superior a l'oferta de places en qualsevol de les vies, la nota de l'expedient de cada alumne o la qualificació de la prova d'accés es tindrà en compte per a ordenar les sol·licituds en el procés de preinscripció.
 


Pel fet que la nova Llei Orgànica d'FP està en procés d'implantació, és important que confirmis totes les possibles vies d'accés realitzant les consultes necessàries al centre en el que vulguis cursar el cicle i a l'Administració educativa de la teva comunitat autònoma.
 

 

Prova d'accés als cicles formatius de grau superior

Les proves d'accés als cicles d'FP de grau superior són els exàmens que has de superar si desitges accedir a aquests estudis i no compleixes amb els requisits acadèmics d'accés (títol de Tècnic o Tècnic Superior d'FP, Tècnic o Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, Batxillerat o titulació universitària) ni tens superada la prova d'accés a la universitat per majors de 25 o de 45 anys.

Per inscriure't a la prova cal que tinguis com a mínim 19 anys, o bé complir-los durant l'any de realització dels exàmens.

Els continguts de la prova es divideixen en dues parts, cadascuna amb un 50% del valor total de la nota: 

1. Part comuna. Són les matèries obligatòries de les quals s'hauran d'examinar tots els candidats per cursar qualsevol cicle formatiu:

 • Llengua catalana.

 • Llengua castellana.

 • Llengua estrangera (anglès, francès o alemany).

 • Matemàtiques.

2. Part específica. Caldrà triar dues matèries més, depenent de la família professional a la qual pertanyi el cicle a què es vol accedir, agrupades en les quatre opcions d'itineraris que es detallen a la taula següent.

 

Opció A

Opció B

Opció C

Opció D

Famílies professionals

 • Arts Gràfiques
 • Edificació i Obra Civil
 • Electricitat i Electrònica
 • Energia i Aigua
 • Fabricació Mecànica
 • Fusta, Moble i Suro
 • Imatge i So
 • Informàtica i Comunicacions
 • Instal·lació i Manteniment
 • Marítimopesquera
 • Tèxtil, Confecció i Pell
 • Transport i Manteniment de Vehicles
 • Vidre i Ceràmica
 • Cicle Prevenció de Riscos Professionals 

Famílies professionals

 • Activitats Físiques i Esportives
 • Agrària
 • Imatge Personal
 • Indústries Alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i Medi Ambient
 • Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Cicle Prevenció de Riscos Professionals 


 

Famílies professionals

 • Administració i Gestió
 • Comerç i Màrqueting
 • Hoteleria i Turisme
 • Informàtica i Comunicacions
 • Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Seguretat i Medi Ambient
 • Cicle Prevenció de Riscos Professionals 


 

Famílies professionals

 • Activitats Físiques i Esportives

Matèries

 • Dibuix Tècnic
 • Física
 • Tecnologia Industrial

Matèries

 • Biologia
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 • Química

Matèries

 • Economia de l'Empresa
 • Geografia
 • Psicologia i Sociologia
 • Segona Llengua Estrangera

Matèries

 • Educació Física
I una de les matèries següents:
 • Biologia
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 • Química

 

La inscripció a la prova es fa a través d'internet des del portal del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les dates corresponents a la convocatòria de 2024 són les següents:

 • Termini d'inscripció, del 7 al 18 de març de 2024.
 • Realització de la prova: part comuna, 14 de maig; part específica, 15 de maig de 2024. 

La superació de les proves té validesa en tot l'Estat espanyol.

A més de donar accés a qualsevol cicle de grau superior d'FP, la superació de la prova comporta dues exempcions:

 • Equival a la superació de la part comuna de les proves d'accés a cicles de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny.
 • També substitueix la prova d'accés general a Ensenyaments Esportius de grau superior (per accedir-hi caldrà complir la resta de requisits).

La preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior la pots fer pel teu compte o en un centre formatiu que imparteixi cursos amb aquesta finalitat, com poden ser centres de formació de persones adultes o centres privats que ofereixen cursos per a la preparació de la prova.

Pots consultar els centres que preparen per a superar la prova al portal Tria educativa de la Generalitat de Catalunya.

Si optes per preparar la prova pel teu compte, no oblidis que és important començar a estudiar amb antelació, dissenyar un bon pla d'estudi, gestionar correctament el temps i aplicar les tècniques d'estudi i les estratègies d'aprenentatge que millor et funcionin.

Una d'aquestes estratègies consisteix a practicar amb proves similars. Pots accedir als models d'exàmens que comparteix el Departament d'Educació, tant de la part comuna com específica.

Sortides dels Tècnics Superiors de Formació Professional

Després de superar un cicle formatiu d'FP de grau superior podràs optar per diferents alternatives de continuïtat:

 • Incorporació al món laboral. La titulació de Tècnic Superior d'FP que s'obté després de superar aquests estudis et permet incorporar-te al mercat laboral amb bones perspectives d'inserció.
 • Accés a altres cicles d'FP de grau superior, el que et permetrà convalidar determinats mòduls formatius.

 • Accés a la universitat. Tingues en compte que existeix la possibilitat de convalidar crèdits ECTS de la carrera que vulguis estudiar. Hauràs d'informar-te de les opcions de convalidació i reconeixement de crèdits a la pàgina web de cada universitat.

 • Accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny, superant la prova específica d'accés.

 • Cursar ensenyaments no reglats que responguin a les teves necessitats i interessos.