Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Accés a la universitat per a majors de 25 anys

Independentment de la formació prèvia i l'edat que tinguis, tens la possibilitat d'estudiar un grau universitari, ja que existeixen diferents opcions per iniciar una carrera.

A continuació podràs conèixer el procediment d'accés a la universitat adreçat a persones que tenen com a mínim 25 anys i no disposen d'una titulació que els permeti accedir de manera directa.

Què és la prova d'accés a la universitat per a majors de 25

La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys és una de les diferents vies existents per accedir a una carrera.

Aquesta opció està adreçada a persones que no disposen de titulació per accedir a través de les altres vies i que tenen com a mínim 25 anys.

La prova es convoca una vegada a l'any i es realitza a diferents universitats de les quatre províncies catalanes.

Igual que succeeix amb les altres vies d'accés a la universitat, existeix un percentatge de places reservades per a aquelles persones que superin el procediment, que en tot cas serà com a mínim el 2%.

imatge estudiant proves acces

Recorda que la formació es pot dur a terme al llarg de tota la vida i que mai és tard per adquirir nous coneixements i millorar el teu perfil professional.

Requisits per presentar-te a la prova

Per realitzar aquesta prova has de complir dos requisits:

1. Tenir 25 anys com a mínim o complir-los durant l'any en què es realitza la prova.

2. No disposar de cap titulació que permeti accedir a un grau universitari oficial per alguna de les altres vies. Per tant, no et pots presentar a la prova si et trobes en alguna de les següents situacions:

  • Tens superada la selectivitat.

  • Estàs en possessió d'un títol de Tècnic Superior de Formació Professional, d'Arts Plàstiques i Disseny o d'Esports.

  • Disposes d'una titulació universitària.

Estructura de la prova per a majors de 25 anys

Aquesta prova consta de dues fases:

Fase general

Té com a objectiu avaluar la teva la maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit els estudis universitaris. Està formada per quatre exercicis referits als següents àmbits:

a) Comentari de text. Prova escrita on hauràs de llegit un text i posteriorment respondre unes preguntes i redactar una anàlisi de text per demostrar la teva capacitat d'expressió i d'argumentació.

b) Llengua catalana. Avalua la teva competència escrita, reflexió lingüística i la comprensió lectora.

c) Llengua castellana. Avalua la comprensió lectora, l'expressió escrita i la reflexió lingüística.

d) Llengua estrangera (a triar entre alemany, francès, anglès, italià o portuguès). En aqueta prova es valora la teva comprensió lectora i escrita de la llengua estrangera escollida.

Fase específica

Té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds per a cursar amb èxit els diferents estudis de grau. S'estructura en cinc opcions vinculades a les cinc branques de coneixement.  

 
Opció Branca de coneixement Matèries
Opció A Arts i Humanitats Filosofia

Geografia

Història contemporània

Història de l'art

Literatura

Opció B Ciències Biologia

Estadística

Física

Matemàtiques

Química

Opció C Ciències de la Salut Biologia

Estadística

Física

Matemàtiques

Química

Opció D Ciències Socials i Jurídiques Economia de l'empresa

Estadística

Geografia

Història contemporània

Matemàtiques

Opció E Enginyeria i Arquitectura Dibuix tècnic

Economia de l'empresa

Física

Matemàtiques

Química

Pots consultar a quina branca pertanyen tots els graus impartits a Catalunya.

En aquesta fase has de superar dos exercicis corresponents a les matèries vinculades de l'opció que hagis escollit.

Avaluació de les proves

Tots els exàmens s'avaluen amb una puntuació entre 0 a 10 punts.

A la fase general la qualificació s'obté amb la mitjana aritmètica dels quatre exàmens i a la fase especifica s'obté de la mitjana dels dos exàmens escollits.

Finalment la qualificació global és la mitjana aritmètica de les dues fases.

La prova es supera amb una nota igual o superior a 5. No es farà mitjana amb una qualificació inferior a 4 en alguna de les fases.

La nota final de les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys té una validesa indefinida.

Calendari

Les universitats catalanes realitzen anualment una convocatòria de prova d'accés per a majors de 25 anys.

Les dates importants a tenir en compte si vols presentar-te aquest any son les següents:

  Data Hora
Matriculació 5 al 15 de febrer de 2024  
Proves de la fase general 20 d'abril de 2024 8:30 a 14:00
Proves de la fase especifica  27 d'abril de 2024 9:00 a 12:30
Publicació de resultats 14 de maig de 2024  
Sol·licitud de revisions d'examen 14 al 16 de maig de 2024  

Si tens necessitats específiques de suport educatiu (NESE) és convenient que t'informis sobre com sol·licitar adaptacions per la realització dels exàmens.

Independentment de la universitat on després vulguis estudiar la carrera, pots realitzar la prova en diferents llocs:

  • Barcelona (tribunal únic de la UB, UPC, UPF, URL, UOC, UVic-UCC, UIC i UAO-CEU)
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Lleida
  • Universitat Rovira i Virgili

La matriculació s'ha de realitzar a través del Portal d'accés a la universitat, a on hauràs d'indicar on vols realitzar la prova, així com la llengua estrangera escollida i les matèries de la fase específica.

Si vols ampliar informació et pots dirigir al Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Consells per preparar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Si vols afrontar els exàmens amb confiança i garanties d'èxit, és convenient que segueixes els passos següents:

Infografia proves acces a la universitat

1. Informa't del procediment de la prova: requisits per presentar-te, com fer la matriculació, calendari i lloc on es realitzaran els exàmens i estructura de les proves.

2. Informa't bé sobre el temari que entra en aquests exàmens i quines matèries són les més adients per la carrera que tu vols estudiar. Organitza bé el contingut que correspon a cada matèria.

3. Abans de començar estudiar prepara el teu pla d'estudis, tenint en compte els teus objectius, horaris i les teves circumstàncies personals.

4. Crea un bon ambient d'estudi tenint en compte tots els factors, tant l'espai físic on estudiaràs com el teu estat emocional.

5. Treu el màxim profit al temps que dediquis a estudiar. Explora quines tècniques d'estudi són les més adients per tu, practica amb models d'exàmens d'anys anteriors i utilitza tècniques de concentració per a obtenir el millor rendiment.

6. Tingues ben present la data, hora i lloc on es fa la prova i planifica quin mitjà de transport faràs servir per arribar amb temps. També prepara amb antelació la documentació que hauràs de presentar al tribunal (DNI, NIE o Passaport) i el material que puguis necessitar: bolígrafs de diferents colors, llapis, goma d'esborrar, regla...

7. Durant l'examen llegeix amb calma les preguntes i els enunciats. Un cop hagis contestat, repassa les respostes tenint en compte el contingut i la redacció.

Si vols preparar les proves d'accés amb ajuda de professionals troba els cursos on podran ajudar-te i coneix totes les tècniques i estratègies per treure el màxim profit al teu temps d'estudi.

Pots consultar les notes de tall de tots els graus i dobles graus impartits a Catalunya i filtrar per la via d'accés de majors de 25 anys.