Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Cicles d'FP de grau mitjà

L'FP és la formació oficial més connectada amb el món laboral. Té diferents nivells i ofereix ensenyaments associats a una gran varietat de sectors professionals.

A continuació podràs descobrir les característiques dels cicles de grau mitjà, als quals pots accedir després de finalitzar l'educació obligatòria. Tens més de 50 cicles diferents entre els quals triar.

Què són els cicles d'FP de grau mitjà?

Els cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional són estudis voluntaris i professionalitzadors que pertanyen a l'educació secundària postobligatòria. Et permeten adquirir competències tècniques necessàries per al desenvolupament efectiu d'una professió.

La durada dels cicles formatius de grau mitjà és de dos cursos acadèmics, un total de 2.000 hores (exceptuant el de Cures Auxiliar d'Infermeria, de 1.400 hores i un sol curs de durada) i, com tots els cicles de Formació Professional, s'agrupen en famílies professionals.

La titulació que obtindràs després de superar un cicle d'FP de grau mitjà és la de Tècnic o Tècnica de la professió corresponent al cicle cursat, amb validesa en tot l'Estat espanyol. Aquesta titulació permet l'accés al món laboral, als cicles formatius de grau superior, a altres cicles formatius de grau mitjà o al Batxillerat.


Cicles Formatius de Grau Mitjà d'FP

 

Tots els cicles formatius de grau mitjà inclouen una fase de formació en centres de treball, que et permetra adquirir aprenentatges teoricopràctics imprescindibles per al desenvolupament de l'activitat laboral associada al cicle.

Actualment a Catalunya s'està implantant la modalitat d'FP Dual, que comporta un augment de les hores de formació a l'empresa i donar d'alta a la seguretat social a tots els estudiants.

L'elevada taxa d'inserció dels titulats de Formació Professional confirma que els cicles formatius proporcionen coneixements tècnics valorats molt positivament per les empreses. Els cicles de grau mitjà d'FP aporten, per tant, una qualificació que respon a la demanda del mercat laboral.
 


Els cicles de grau mitjà, juntament amb els de grau bàsic i els de grau superior, es corresponen amb el Grau D en l'agrupació dels estudis de Formació Professional que estableix l'actual Llei orgànica d'FP, en la qual es contemplen aquests ensenyaments com un sistema integrat.
 


Per a incrementar les teves oportunitats de mobilitat internacional, quan obtinguis un títol de Tècnic d'FP pots descarregar-te gratuïtament, en castellà i en anglès, el suplement Europass, des de la pàgina corresponent a aquest cicle en el portal TodoFP. Aquest document permet a ocupadors i institucions educatives d'altres països entendre la informació inclosa a la titulació oficial.

Llistat de cicles d'FP de grau mitjà

De les 26 famílies professionals que agrupen els ensenyaments de Formació Professional, a Catalunya existeix oferta formativa de cicles d'FP de grau mitjà en les 24 famílies que es mostren en la següent taula.

Famílies professionals Cicles formatius de grau mitjà

Activitats Físiques i Esportives
Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure, perfil professional d'Estacions d'Esquí

Administració i Gestió
Gestió Administrativa, perfil professional Àmbit Jurídic
Gestió Administrativa, perfil professional Àmbit SanitariAgrària
Producció Agroecològica, perfil professional de Producció Agrícola Ecològica
Producció Agropecuària, perfil professional de Producció Agrícola


Arts Gràfiques
 • Impressió Gràfica
Impressió Gràfica, perfil professional en "Converting"

Comerç i Màrqueting
Activitats Comercials, perfil professional Logística
Activitats Comercials, perfil professional Moda
 • Comercialització de Productes Alimentaris

Edificació i Obra Civil

Electricitat i Electrònica
Energia i Aigua
 • Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües


Fabricació Mecànica

Fusta, Moble i Suro

Hoteleria i Turisme
Imatge i So

Imatge Personal

Indústries Alimentàries


Indústries Extractives
 • Excavacions i Sondatges
Excavacions i Sondatges, perfil professional d'Operacions de Maquinària de Construcció
 • Pedra Natural
Informàtica i Comunicació


Instal·lació i Manteniment


Maritimopesquera
 • Cultius Aqüícoles
 • Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions
 • Navegació i Pesca de Litoral
 • Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques

Química
Planta Química, perfil professional Productes Farmacèutics i Cosmètics

Sanitat
Seguretat i Medi Ambient
 • Emergències i Protecció Civil
Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Tèxtil, Confecció i Pell
Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, perfil professional de Gèneres de PuntTransport i Manteniment de Vehicles
Electromecànica de Vehicles Automòbils, perfil professional d'Avions amb Motor de Pistó
 • Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo
 • Manteniment de Material Rodant Ferroviari
 • Manteniment d'Estructures de Fusta i Mobiliari d'Embarcacions d'Esbarjo

Vies d'accés als cicles d'FP de grau mitjà

Per a accedir a aquests estudis és necessari complir algun dels següents requisits:

Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà

Les proves d'accés als cicles d'FP de grau mitjà són els exàmens que has de superar si desitges accedir a aquests estudis i no compleixes amb els requisits acadèmics d'accés (ESO, PFI o un altre títol de Tècnic).

Per realitzar la prova cal que tinguis 17 anys, o que els compleixis durant l'any en què es realitza. 

La prova té tres parts:

 • Part comunicativa i social: avalua la competència en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès o francès) i la competència social i ciutadana.
 • Part cientificotecnològica: avalua les competències d'interacció amb el món físic i en tecnologia.
 • Part matemàtica: avalua la competència matemàtica.

La inscripció a la prova es fa a través d'internet des del portal del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les dates corresponents a la convocatòria del 2024 són les següents: 

 • Termini d'inscripció, del 7 al 18 de març de 2024.
 • Realització de la prova, 7 de maig de 2024.


La superació de les proves té validesa en tot l'Estat espanyol.

A més de donar accés a qualsevol cicle de grau mitjà d'FP, la superació de la prova comporta dues exempcions:

 • Equival a la superació de la part comuna de les proves d'accés a cicles de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny.
 • També substitueix la prova d'accés general a Ensenyaments Esportius de grau mitjà.
Estudiants de cicles d'FP


La preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà la pots fer pel teu compte o en un centre formatiu que imparteixi cursos amb aquesta finalitat, com poden ser centres públics de formació de persones adultes o centres privats que ofereixen cursos per a la preparació de la prova.

Pots consultar tots els centres que imparteixen els cursos per preparar les proves al portal Tria educativa de la Generalitat de Catalunya.

Si optes per preparar la prova pel teu compte, no oblidis que és important començar a estudiar amb antelació, dissenyar un bon pla d'estudigestionar correctament el temps i aplicar les tècniques d'estudi i les estratègies d'aprenentatge que millor et funcionin.

Una d'aquestes estratègies consisteix a practicar amb proves similars. Pots accedir als models d'exàmens que comparteix el Departament d'Educació, amb les solucions corresponents.

Curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà

La superació del curs específic d'accés a cicles formatius de grau mitjà permet accedir directament a aquests estudis.

Podran realitzar el curs els aspirants que tinguin com a mínim 17 anys o els compleixin durant l'any en què es fa la matrícula i que no disposin del títol de Graduat en ESO o equivalent acadèmic.

El curs té una durada de 600 hores. Les matèries que has de cursar en cadascun dels àmbits en els quals s'estructura el curs són les següents:

 • Àmbit de la comunicació (COM): Llengua catalana, Llengua castellana i Llengua anglesa.
 • Àmbit social (SOC): Ciències socials i ciutadania i Tutoria i orientació.
 • Àmbit cientificotecnològic (CTE): Matemàtiques i Tecnologia o Ciències de la naturalesa (d'aquestes dues últimes només se'n cursa una, depenent del centre).

Pots consultar tots els centres que imparteixen el curs al portal Tria educativa de la Generalitat de Catalunya.

A més de donar accés a qualsevol cicle de grau mitjà d'FP, la superació del curs específic d'accés a cicles de grau mitjà d'FP comporta dues exempcions importants:

 • Equival a la superació de la part comuna de les proves d'accés a cicles de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny.
 • També substitueix la prova d'accés general a Ensenyaments Esportius de grau mitjà (cal complir la resta de requisits).

Sortides dels Tècnics de Formació Professional

Després de superar un cicle formatiu d'FP de grau mitjà podràs optar per diferents alternatives de continuïtat: