Orientació Acadèmica

Cicles formatius de grau mitjà

Característiques dels cicles formatius de grau mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són estudis voluntaris i professionalitzadors que pertanyen a l'educació secundària postobligatòria. Et permeten adquirir competències tècniques necessàries per al desenvolupament efectiu d'una professió.

La majoria de CFGM tenen una durada de dos cursos acadèmics i, com tots els cicles de Formació Professional, s'agrupen en famílies professionals.

La titulació que obtindràs després de superar un CFGM és la de Tècnic o Tècnica de la professió corresponent al cicle cursat, amb validesa en tot l'Estat espanyol. Aquesta titulació permet l'accés al món laboral, a altres cicles formatius de grau mitjà, al Batxillerat o als cicles formatius de grau superior, sempre que compleixis amb els requisits establerts en cada cas.

Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)

 

Tots els cicles formatius de grau mitjà contemplen mòduls de formació en centres de treball. Es tracta d'estudis que et permetran adquirir aprenentatges teoricopràctics imprescindibles per al desenvolupament de l'activitat laboral associada al cicle.

L'elevada taxa d'inserció dels titulats de Formació Professional confirma que els cicles formatius proporcionen coneixements tècnics i capacitats d'aplicació i comprensió de processos que els ocupadors valoren. Els CFGM aporten, per tant, una qualificació que respon a la demanda del mercat laboral.

Requisits d'accés als CFGM

Per a accedir a aquests estudis, és necessari complir algun dels següents requisits:

Llistat de cicles formatius de grau mitjà

L'oferta de CFGM vigents en l'actualitat és la següent:

Famílies professionals Cicles formatius de grau mitjà Hores

Activitats Físiques i Esportives
Conducció d'Activitats Físicoesportives en el Medi Natural
Conducció d'Activitats Físicopesportives en el Medi Natural, perfil professional d'Explotació d'Estacions d'Esquí
1.400

1.600

Administració i Gestió
Gestió Administrativa
Gestió Administrativa, perfil professional Àmbit Jurídic
Gestió Administrativa, perfil professional Àmbit Sanitari
2.000
2.000

2.000


Agrària
Activitats Eqüestres
Aprofitament i Conservació del Medi Natural
Jardineria i Floristeria
Producció Agroecològica
Producció Agroecològica, perfil professional de Producció Agrícola Ecològica
Producció Agropecuària
Producció Agropecuària, perfil professional de Producció Agrícola
Producció Agropecuària, perfil professional de Producció Ramadera
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

2.000
2.000

2.000

Arts Gràfiques
Impressió Gràfica
Impressió Gràfica, perfil professional en "Converting"
Postimpressió i Acabats Gràfics
Preimpressió Digital
2.000
2.000
2.000
2.000
Comerç i Màrqueting Activitats Comercials
Activitats Comercials, perfil professional Logística
Activitats Comercials, perfil professional Moda
Comercialització de Productes Alimentaris
2.000
2.000
2.000
2.000
Edificació i Obra Civil Construcció
Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació
2.000
2.000
Electricitat i Electrònica Instal·lacions de Telecomunicacions
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
2.000
2.000
Energia i Aigua Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües 2.000

Fabricació Mecànica
Mecanització
Mecanització, perfil professional de Manteniment i Reparació en Rellotgeria
Soldadura i Caldereria
2.000
2.000

2.000
Fusta, Moble i Suro Fusteria i Moble
Instal·lació i Moblament
2.000
2.000
Hoteleria i Turisme Cuina i Gastronomia
Comercialització de Productes Alimentaris
Serveis en Restauració
2.000
2.000
2.000
Imatge i So Vídeo, Discjòquei i So 2.000
Imatge Personal Estètica i Bellesa
Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
2.000
2.000
Indústries Alimentàries Elaboració de Productes Alimentaris
Forneria, Pastisseria i Confiteria
Olis d'Oliva i Vins
2.000
2.000
2.000

Indústries Extractives
Excavacions i Sondatges
Excavacions i Sondatges, perfil professional d'Operacions de Maquinària de Construcció
Pedra Natural
2.000
2.000

2.000
Informàtica i Comunicació Sistemes Microinformàtics i Xarxes 2.000
Instal·lació i Manteniment Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
Instal·lacions de Producció de Calor
Manteniment Electromecànic
2.000
2.000
2.000


Maritimopesquera
Cultius Aqüícoles
Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions
Navegació i Pesca de Litoral
Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques
2.000
2.000

2.000
2.000
Química Operacions de Laboratori
Planta Química
Planta Química, perfil professional Productes Farmacèutics i Cosmètics
2.000
2.000
2.000
Sanitat Cures Auxiliars d'infermeria
Emergències Sanitàries
Farmàcia i Parafarmàcia
1.400
2.000
2.000
Seguretat i Medi Ambient Emergències i Protecció Civil 2.000
Serveis Socioculturals i a la Comunitat Atenció a Persones en Situació de Dependència 2.000

Tèxtil, Confecció i Pell
Confecció i Moda
Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils
Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, perfil professional de Gèneres de Punt
2.000
2.000
2.000Transport i Manteniment de Vehicles
Carrosseria
Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
Electromecànica de Maquinària
Electromecànica de Vehicles Automòbils
Electromecànica de Vehicles Automòbils, perfil professional d'Avions de Motor amb Pistó
Electromecànica de Vehicles Automòbils, perfil professional d'Electromecànica de Vehicles Industrials
Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo
Manteniment de Material Rodant Ferroviari
Manteniment d'Estructures de Fusta i Mobiliari d'Embarcacions d'Esbarjo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

2.000

2.000
2.000
2.000
 
 

Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà

Per realitzar la prova cal que tinguis 17 anys, o els compleixis durant l'any en què es realitza la prova i no disposis del títol de Graduat en ESO ni altres que donin accés directe als cicles.

La prova té tres parts i inclou les següents matèries:

  • Part comunicativa i social: avalua la competència en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès o francès) i la competència social i ciutadana.
  • Part cientificotecnològica: avalua les competències d'interacció amb el món físic i en tecnologia.
  • Part matemàtica: avalua la competència matemàtica.

El termini d'inscripció per la prova és del 15 al 25 de març de 2021, i la data de realització serà el 5 de maig de 2021.

Pots preparar la prova pel teu compte, però també pots optar per realitzar el curs de preparació per les proves d'accés a cicles d'FP que s'imparteix a centres de formació de persones adultes del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a centres d'Educació Secundària i també a centres privats que ofereixen aquest curs preparatori.

Curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà

Per realitzar el curs d'accés cal que tinguis com a mínim 17 anys o els compleixis durant l'any en què es fa la matrícula i que no disposis del títol de Graduat en ESO.

El curs té una durada mínima de 600 hores. Les matèries obligatòries que has de cursar per a cada un dels àmbits en els quals s'estructura el curs són les següents:

  • Àmbit de la comunicació (COM): comunicació en llengua catalana i castellana, llengua anglesa.
  • Àmbit social (SOC): ciències socials i ciutadania, tutoria i orientació.
  • Àmbit cientificotecnològic (CTE): matemàtiques, tecnologia i, ciències de la naturalesa (d'aquestes dues últimes només se'n cursa una, depenent del centre).

Aquest curs d'accés a CFGM s'imparteix a centres de formació de persones adultes del Departament d'Educació i a centres d'Educació Secundària.

Alternatives després dels cicles formatius de grau mitjà

Després de superar un cicle formatiu de grau mitjà podràs optar per diferents alternatives de continuïtat:

Cicles formatius de grau mitjà amb més demanda durant el curs 2020-2021

1 Cures Auxiliars d'Infermeria
2 Sistemes Microinformàtics i Xarxes
3 Gestió Administrativa
4 Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural
5 Atenció a Persones en Situació de Dependència
6 Electromecànica de Vehicles Automòbils
7 Activitats Comercials
8 Emergències Sanitàries
9 Farmàcia i Parafarmàcia
10 Estètica i Bellesa