Orientació Acadèmica

Cicles formatius de grau mitjà

Et convidem a conèixer millor què són els cicles formatius de grau mitjà d'FP (CFGM). A continuació t'oferim la informació més rellevant sobre aquests ensenyaments:

Trobaràs la resposta a tots els dubtes que puguis tenir sobre aquestes titulacions de Formació Professional, molt valorades en el mercat laboral.

Característiques dels cicles formatius de grau mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són estudis voluntaris i professionalitzadors que pertanyen a l'educació secundària postobligatòria. Et permeten adquirir competències tècniques necessàries per al desenvolupament efectiu d'una professió.

La durada dels cicles formatius de grau mitjà és de dos cursos acadèmics, un total de 2.000 hores (exceptuant el de Cures Auxiliar d'Infermeria, de 1.400 hores i un sol curs de durada) i, com tots els cicles de Formació Professional, s'agrupen en famílies professionals.

La titulació que obtindràs després de superar un CFGM és la de Tècnic o Tècnica de la professió corresponent al cicle cursat, amb validesa en tot l'Estat espanyol. Aquesta titulació permet l'accés al món laboral i als cicles formatius de grau superior, entre d'altres sortides.


Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM)

 

Tots els cicles formatius de grau mitjà contemplen mòduls de formació en centres de treball. Es tracta d'estudis que et permetran adquirir aprenentatges teoricopràctics imprescindibles per al desenvolupament de l'activitat laboral associada al cicle.

L'elevada taxa d'inserció dels titulats de Formació Professional confirma que els cicles formatius proporcionen coneixements tècnics i capacitats d'aplicació i comprensió de processos que els ocupadors valoren. Els CFGM aporten, per tant, una qualificació que respon a la demanda del mercat laboral.

Requisits d'accés als CFGM

Per a accedir a aquests estudis, és necessari complir algun dels següents requisits:

Llistat de cicles formatius de grau mitjà

L'oferta de CFGM vigents en l'actualitat a Catalunya és la següent:

Famílies professionals Cicles formatius de grau mitjà

Activitats Físiques i Esportives
Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure
Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure, perfil professional d'Explotació d'Estacions d'Esquí

Administració i Gestió
Gestió Administrativa
Gestió Administrativa, perfil professional Àmbit Jurídic
Gestió Administrativa, perfil professional Àmbit Sanitari


Agrària
Activitats Eqüestres
Aprofitament i Conservació del Medi Natural
Jardineria i Floristeria
Producció Agroecològica
Producció Agroecològica, perfil professional de Producció Agrícola Ecològica
Producció Agropecuària
Producció Agropecuària, perfil professional de Producció Agrícola
Producció Agropecuària, perfil professional de Producció Ramadera

Arts Gràfiques
Impressió Gràfica
Impressió Gràfica, perfil professional en "Converting"
Postimpressió i Acabats Gràfics
Preimpressió Digital
Comerç i Màrqueting Activitats Comercials
Activitats Comercials, perfil professional Logística
Activitats Comercials, perfil professional Moda
Comercialització de Productes Alimentaris
Edificació i Obra Civil Construcció
Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació
Electricitat i Electrònica Instal·lacions de Telecomunicacions
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
Energia i Aigua Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües

Fabricació Mecànica
Mecanització
Mecanització, perfil professional de Manteniment i Reparació en Rellotgeria
Soldadura i Caldereria
Fusta, Moble i Suro Fusteria i Moble
Instal·lació i Moblament
Hoteleria i Turisme Cuina i Gastronomia
Serveis en Restauració
Imatge i So Vídeo, Discjòquei i So
Imatge Personal Estètica i Bellesa
Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
Indústries Alimentàries Elaboració de Productes Alimentaris
Forneria, Pastisseria i Confiteria
Olis d'Oliva i Vins

Indústries Extractives
Excavacions i Sondatges
Excavacions i Sondatges, perfil professional d'Operacions de Maquinària de Construcció
Pedra Natural
Informàtica i Comunicació Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Instal·lació i Manteniment Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
Instal·lacions de Producció de Calor
Manteniment Electromecànic


Maritimopesquera
Cultius Aqüícoles
Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions
Navegació i Pesca de Litoral
Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques
Química Operacions de Laboratori
Planta Química
Planta Química, perfil professional Productes Farmacèutics i Cosmètics
Sanitat Cures Auxiliars d'infermeria
Emergències Sanitàries
Farmàcia i Parafarmàcia
Seguretat i Medi Ambient Emergències i Protecció Civil
Serveis Socioculturals i a la Comunitat Atenció a Persones en Situació de Dependència

Tèxtil, Confecció i Pell
Confecció i Moda
Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils
Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, perfil professional de Gèneres de PuntTransport i Manteniment de Vehicles
Carrosseria
Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
Electromecànica de Maquinària
Electromecànica de Vehicles Automòbils
Electromecànica de Vehicles Automòbils, perfil professional d'Avions de Motor amb Pistó
Electromecànica de Vehicles Automòbils, perfil professional d'Electromecànica de Vehicles Industrials
Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo
Manteniment de Material Rodant Ferroviari
Manteniment d'Estructures de Fusta i Mobiliari d'Embarcacions d'Esbarjo
 

Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà

Les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són els exàmens que has de superar si desitges accedir a aquests estudis i no compleixes amb els requisits acadèmics d'accés (ESO, PFI o un altre títol de Tècnic).

Per realitzar la prova cal que tinguis 17 anys, o que els compleixis durant l'any en què es realitza. 

La prova té tres parts:

 • Part comunicativa i social: avalua la competència en llengua catalana, Llengua castellana, llengua estrangera (anglès o francès) i la competència social i ciutadana.
 • Part cientificotecnològica: avalua les competències d'interacció amb el món físic i en tecnologia.
 • Part matemàtica: avalua la competència matemàtica.

La inscripció a la prova es fa a través d'internet des del portal del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les dates clau per la convocatòria del 2022 són les següents: 

 • El termini d'inscripció és del 14 al 24 de març de 2022.
 • La realització de la prova es durà a terme el 5 de maig de 2022.

A més de donar accés a qualsevol cicle de grau mitjà d'FP, la superació de la prova comporta dues exempcions:

 • Equival a la superació de la part comuna de les proves d'accés a cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.
 • També substitueix la prova d'accés general a ensenyaments esportius de grau mitjà.

Com preparar la prova d'accés als CFGM

La preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà la pots fer pel teu compte o en un centre formatiu que imparteixi cursos amb aquesta finalitat, com poden ser:

 • Centres de formació de persones adultes.
 • Centres d'Educació Secundària públics i concertats.
 • Centres formatius privats que ofereixen cursos per a la preparació de la prova.

Si optes per preparar la prova pel teu compte, no oblidis que és important començar a estudiar amb antelació, dissenyar un bon pla d'estudigestionar correctament el temps i aplicar les tècniques d'estudi i les estratègies d'aprenentatge que millor et funcionin.

Una d'aquestes estratègies consisteix a practicar amb proves similars. Pots accedir als models d'exàmens que comparteix el Departament d'Educació, amb les solucions corresponents.

Curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà

La superació del curs específic d'accés a cicles formatius de grau mitjà permet accedir directament a aquests estudis. Constitueix una oportunitat per poder cursar un CFGM sense tenir els requisits acadèmics d'accés.

Podran realitzar el curs els aspirants que tinguin com a mínim 17 anys o els compleixin durant l'any en què es fa la matrícula i que no disposin del títol de Graduat en ESO o equivalent acadèmic.

El curs té una durada mínima de 600 hores. Les matèries obligatòries que has de cursar en cadascun dels àmbits en els quals s'estructura el curs són les següents:

 • Àmbit de la comunicació (COM): Comunicació en llengua catalana i castellana, Llengua anglesa.

 • Àmbit social (SOC): Ciències socials i ciutadania, Tutoria i orientació.

 • Àmbit cientificotecnològic (CTE): Matemàtiques, Tecnologia, i Ciències de la naturalesa (d'aquestes dues últimes només se'n cursa una, depenent del centre).

Aquest curs d'accés a CFGM s'imparteix a centres de formació de persones adultes del Departament d'Educació i a centres d'Educació Secundària.

A més de donar accés a qualsevol cicle de grau mitjà d'FP, la superació del curs específic d'accés a cicles de grau mitjà d'FP comporta dues exempcions importants:

 • Equival a la superació de la part comuna de les proves d'accés a cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.
 • També substitueix la prova d'accés general a ensenyaments esportius de grau mitjà (cal complir la resta de requisits).

Connexions després de superar un cicle formatiu de grau mitjà

Després de superar un cicle formatiu de grau mitjà podràs optar per diferents alternatives de continuïtat:

Cicles formatius de grau mitjà amb més sol·licituds a la preinscripció del curs 2021-2022

1

Cures Auxiliars d'Infermeria

2

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

3

Gestió Administrativa

4

Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

5

Electromecànica de Vehicles Automòbils

6

Atenció a Persones en Situació de Dependència

7

Emergències Sanitàries

8

Activitats Comercials

9

Farmàcia i Parafarmàcia

10

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques