Orientació Laboral

Les competències professionals

competènciesLes competències professionals, són totes aquelles habilitats i aptituds que tenen les persones i que els ajuden a desenvolupar una feina de forma exitosa.

Les competències tècniques d'una professió són valorades pels reclutadors, però cada vegada es valoren més totes aquelles competències transversals que t'ajuden a diferenciar-te dels demés i et fan més apte per un tipus de feina.

En aquest apartat hi podràs trobar els tipus de competències que hi ha i algunes de les competències transversals més demandades per les empreses.

Tipus de competències

Hi ha diferents tipus de competències que t'identifiquen i et fan més o menys apte per un tipus de feina. És important que coneguis les competències que tens i les que es requereixen pel lloc de feina al que aspires, i així saber si podràs optar o no a aquest lloc.

Hi ha moltes definicions de competències, com també models, a continuació et mostrem com s'estructuren les competències segons el model ISFOL1.

Aquest model, identifica tres tipus principals de competències:
 
 • Competències de base
 • Competències tècniques
 • Competències transversals
Les competències de base són aquelles que permeten l'accés a una formació o a una feina, són els coneixements bàsics que permeten poder accedir a una feina. Alguns exemples d'aquestes competències són: el coneixement i domini de la llengua materna, el coneixement d'una llengua estrangera, competències bàsiques matemàtiques, competències bàsiques en l'ús de les TIC o tècniques per a la recerca de feina.

Les competències tècniques fan referència a les competències adquirides després d'haver realitzat una formació específica. Per exemple, una persona que s'hagi format en cuina, hauria d'haver adquirit unes competències tècniques sobre l'ús dels ganivets, les tècniques de cocció dels aliments o l'organització d'una cuina. Aquestes competències són diferents per a cada professió i normalment s'adquireixen realitzant una formació específica.

Les competències transversals són totes aquelles habilitats i aptituds que fan que un treballador desenvolupi de forma eficaç la seva tasca. Les competències transversals serveixen per desenvolupar qualsevol professió i s'adquireixen a través de diferents contextos (laborals o no). Algunes competències transversals són: treball en equip, responsabilitat, iniciativa, relació interpersonal, disponibilitat per aprendre, etc.

Per a l'exercici eficaç d'una professió, has de posar en joc els tres tipus de competències.

1 Model desenvolupat per l'Institut pel treball i la formació italià.

Què són les competències professionals?

Competències transversals més valorades

Hi ha una sèrie de competències transversals que es relacionen amb unes conductes i unes actituds de les persones. Aquestes competències són transversals perquè afecten a molts sectors d'activitat, molts llocs de treball i, el que és més rellevant, estan molt en sincronia amb les noves necessitats i les noves situacions laborals.

Aquestes actituds que formen les competències transversals dels professionals no són un simple complement útil a les competències tècniques per les quals un ha estat contractat o valorat en el seu lloc de treball. Aquestes competències s'han d'incorporar en el currículum de la formació professional com un element identificador d'una actitud professional adequada als temps moderns.

Competències transversals

 • Capacitat de resolució de problemes: disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització i/o aplicació d'una estratègia o seqüència operativa -identificació del problema, diagnòstic, formulació de solucions i avaluació- definida o no per trobar la solució.
   
 • Capacitat d'organització del treball: disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents pel desenvolupament de les tasques amb la màxima eficàcia i eficiència.
   
 • Responsabilitat a la feina: disposició per implicar-se a la feina, considerant-la l'expressió de la competència professional i personal cuidant del que el funcionament dels recursos humans i materials sigui l'adequat.
   
 • Capacitat per treballar en equip: disposició i habilitat per col·laborar de forma coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per aconseguir l'objectiu proposat.
   
 • Autonomia: capacitat de realitzar una tasca de forma independent, executant-la de principi a fi, sense necessitat de rebre cap ajuda o recolzament. Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma on vol dir, no obstant, que en algunes etapes o tasques concretes el professional no pugui ser assessorat.
   
 • Relació interpersonal: disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb el tractament adequat, amb atenció i simpatia.
   
 • Capacitat d'iniciativa o habilitat i disposició per prendre decisions sobre propostes o accions. Si aquestes propostes van en la línia de millorar el procés productiu, el servei als clients o el producte, es pot parlar de capacitat d'innovació.

A banda d'aquestes competències transversals, hi ha altres competències bàsiques com les competències tecnològiques bàsiques o en idiomes que són imprescindibles per a qualsevol professió.

Analitza el teu perfil per conèixer a fons quines són les teves característiques personals i les competències que et diferencien dels demés i t'ajudaran a aconseguir una millor marca personal.

Descobreix els sectors emergents, les competències que et faran millorar el teu CV i realitza les accions necessàries per aconseguir un perfil competitiu i que encaixi amb el teu projecte professional.