Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Empreses de treball temporal (ETT)

Què és una empresa de treball temporal (ETT)

Les empreses de treball temporal (ETT) busquen i contracten persones per a cedir-les a altres empreses en les quals prestaran els seus serveis temporalment.


Una ETT actua com a intermediària entre l'empresa que necessita treballadors i el treballador que busca feina. Les empreses clients, també anomenades usuàries, contacten amb l'ETT per a incorporar un o diversos treballadors de manera temporal i aquesta s'encarrega buscar al candidat més adequat. Per a això, disposen d'una base de dades amb currículums de diversos perfils professionals.

Quan la contractació del personal la realitza una ETT existeix una triple relació laboral:

 • Entre el treballador i l'ETT. El treballador és contractat per l'ETT.
 • Entre l'ETT i l'empresa. Hi ha una relació mercantil, l'ETT capta, forma i contracta a treballadors perquè desenvolupin les funcions que l'empresa usuària del servei necessita.
 • Entre l'empresa i el treballador existeix una relació funcional, ja que el treballador realitza les seves funcions per a l'empresa.
Per a l'empresa, una ETT ofereix agilitat en els processos de selecció. Per al treballador, suposa una plataforma que facilita l'entrada o la reincorporació en el mercat laboral.

Com funciona una ETT

L'ETT rep ofertes de feina per part de les empreses usuàries que necessiten cobrir determinats llocs de treball. En elles s'especifica les funcions que es desenvoluparan, els requisits mínims per a presentar-se com a candidat, el sou, etc.

Amb aquesta informació, l'ETT cerca en la seva base de dades la persona idònia per a aquest lloc, contacta amb ella, i si està interessada, la proposa com a candidata per a l'entrevista final amb l'empresa. Si l'empresa considera que és la persona adequada, l'ETT la contractarà com a treballador o treballadora.

Abans de res, l'empresa de treball temporal haurà de facilitar tota la informació rebuda sobre l'empresa usuària, sobre el lloc de treball, les tasques a desenvolupar i els riscos laborals associats al treballador. Com també la formació corresponent a les característiques del lloc de treball, inclosa la formació per a la prevenció de riscos laborals associada al lloc.

Finalment, l'ETT cedeix al treballador a l'empresa per a prestar els seus serveis, per temps indefinit o per una durada determinada coincidint amb la durada del contracte de posada a disposició.

És important remarcar que durant la prestació dels serveis en l'empresa usuària, els treballadors cedits tenen dret a l'aplicació de les mateixes condicions de treball (remuneració, durada de la jornada, hores extraordinàries, períodes de descans, treball nocturn, vacances i dies festius) que els correspondrien d'haver estat contractats directament per l'empresa usuària per a ocupar el mateix lloc de treball, segons el conveni col·lectiu aplicable.

Tingues en compte que hi ha ETT especialitzades en sectors professionals concrets, per això, és recomanable buscar feina en aquelles que s'adaptin millor al teu perfil professional.

Característiques del contracte entre el treballador i l'ETT

 • Hi ha diferents tipus de contracte temporal. Depenent del motiu pel qual se sol·liciti la incorporació del treballador, s'emprarà una modalitat o una altra. Recorda llegir atentament el document abans de signar-lo.
 • En el contracte laboral ha de figurar:
  • La durada estimada del contracte;
  • Dades identificatives de l'empresa;
  • Nº d'autorització administrativa de l'ETT i la seva vigència;
  • Causa del contracte de posada a disposició;
  • Contingut de la prestació laboral;
  • Lloc i horari de treball;
  • Riscos professionals del lloc de treball;
  • Remuneració a percebre.
 • El contracte s'haurà de formalitzar per escrit i es comunicarà al Servei d'ocupació pública en un termini de 10 dies hàbils.
 • La remuneració mensual haurà d'incloure la part proporcional corresponent a les vacances i les pagues extraordinàries.
 • La finalització del contracte requereix d'un preavís d'1 dia si el treballador es troba dins del període de prova, o de 7 dies si s'ha superat el període de prova.
 • En finalitzar el contracte, el treballador tindrà dret a rebre la indemnització econòmica, sempre que aquesta no hagi estat prorratejada durant la vigència del contracte.

Troba feina a través de les principals ETT

Actualment, hi ha moltes empreses de treball temporal a les que pots presentar el teu currículum. A continuació, hem seleccionat algunes de les més destacades:
 • Adecco. Consultora de recursos humans que gestiona ofertes de feina temporal a nivell nacional i internacional. Disposa d'un gran volum d'ofertes en els diversos sectors professionals.
 • Randstad. Empresa de recursos humans que gestiona ofertes de feina a les quals pots accedir de manera en línia o a través de les seves oficines presencialment.
 • Manpower. Corporació internacional en les quals es poden consultar les ofertes de feina temporal de manera en línia o presencialment classificant-se en diferents perfils i sectors. Juntament amb Adecco i Randstad conformen les ETT més importants.
 • Ilunion. Iniciativa de la Fundació ONCE per a la inserció de persones amb discapacitat. Es poden trobar ofertes d'ús del sector serveis, comercial, sociosanitari i turisme.
 • Synergie. Consultora de recursos humans que gestiona ofertes de feina temporal i disposen d'àrees especialitzades segons categoria professional i sector.
 • Hays. Consultoria de selecció de personal que ofereix solucions de treball temporal per a perfils qualificats.
 • Meditempus. Empresa de treball temporal amb cobertura estatal. Les seves subseccions ofereixen feines especialitzada en hostaleria, atenció al client i indústria.
 • Quality Temporal. Empresa de treball temporal amb cobertura estatal. Les ofertes s'organitzen per províncies i sectors professionals.