Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Què és el treball temporal?

Què és el treball temporal?

Trabajo temporal
El treball temporal és la contractació d'una persona per a realitzar una feina de duració determinada. Aquesta contractació es pot fer de forma directa (l'empresa busca, selecciona i contracta al treballador) o a través de tercers (qui ofereix la feina contracta a una empresa de treball temporal, ETT, que busca al candidat més adequat).


Quan una empresa necessita a un treballador temporal?

Les empreses poden necessitar treballadors temporals per diferents motius, entre els principals hi ha:
 
 • Cobrir baixes per malaltia.
 • Cobrir baixes per maternitat o paternitat.
 • Acumulació puntual de tasques.
 • Excés de feina en períodes concrets.
 • Realitzar projectes d'implementació.
 • Substitució de treballadors durant els períodes vacacionals.
 • Externalització de la gestió administrativa.

Quins tipus de contractes temporals hi ha?


Contracte per obra i servei determinat


Aquest tipus de contracte es fa per a la realització d'una obra o prestació d'un servei determinat durant un període de temps limitat i de durada indeterminada. El contracte pot ser a temps parcial o a temps complert.

L'activitat que realitza el treballador no pot ser l'activitat normal i permanent de l'empresa, sinó una activitat amb autonomia pròpia.
 

Contracte temporal per circumstàncies de mercat, acumulació de tasques o excés d'encàrrecs (eventual)


Aquest contracte es realitza quan l'empresa té una acumulació temporal de feina o excés d'encàrrecs. Aquest pot ser a temps parcial o complert.

També es pot realitzar aquest tipus de contracte quan es tracta d'una primera experiència professional, una primera feina jove, o un aturat menor de 30 anys, que no tingui experiència professional o si aquesta és inferior a tres mesos. La durada màxima d'aquest tipus de contracte és de sis mesos, en un període de dotze. Si es tracta d'una primera feina jove tindrà una durada mínima de tres mesos.


Contracte temporal per a substituir a treballadors amb dret a reserva del seu lloc de treball (interinitat)


Aquest contracte serveix per a substituir de forma temporal a un treballador amb dret a reserva del lloc de treball, ja sigui per una baixa, una excedència, un període vacacional, etc. El període de durada del contracte serà el temps que duri l'absència del treballador substituït.


Contracte primera feina jove


Aquest tipus de contracte està dirigit a joves:
 
 • Aturats i inscrits a les oficines de treball, menors de 30 anys o 35 si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Sense experiència laboral o que aquesta sigui inferior a tres mesos.
El contracte és per un temps determinat, la seva durada mínima és de tres mesos i la màxima de sis (exceptuant el que està disposat en el conveni col·lectiu, sense poder excedir als dotze mesos).

El contracte s'ha de formalitzar per escrit en el model que s'estableixi pel Servei Públic de Feina Estatal.

Beneficis i inconvenients del treball temporal

BENEFICIS INCONVENIENTS
 
 • Pot ser el primer contacte amb el món del treball;
 • S'adquireixen competències i experiència professional;
 • S'amplien coneixements dels diferents productes i serveis;
 • S'adquireix una major capacitat per treballar en diferents sectors i empreses;
 • És una oportunitat per desenvolupar la xarxa de contactes professionals;
 • Es pot passar a formar part de la plantilla fixa de l'empresa.
 • Provoca certa inestabilitat laboral;
 • Pot causar insatisfacció personal;
 • Pot produir desconfiança en les pròpies capacitats pel treball;
 • És una experiència de curts períodes de temps;
 • El treballador temporal pot quedar fora de les bonificacions no salarials de l'empresa.