Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web et capacita per a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, utilitzant tecnologies específiques.
Pensat per a totes aquelles persones a les quals els apassiona l'entorn web, podràs crear i administrar entorns web i entorns per a dispositius mòbils, creant el codi, realitzant plans de prova, fent les correccions que siguin oportunes i dissenyant el disseny de l'aplicació o prestant assistència en la seva realització.
Aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards oficials.

Competències per a les quals et prepara el curs

Amb el Títol Oficial de Tècnic Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web podràs desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model triat i utilitzant tecnologies específiques del costat del client o servidor, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint amb els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Requisits

Tenen accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) les persones que compleixin amb algun dels requisits indicats a continuació:
Tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte els títols de tècnic/a superior en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu superior (TDS) (1)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte els títols de tècnic/a en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu (TD) (1)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors (2)
 • Títol universitari o equivalent (3)
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU) 
 • El curs preuniversitari (PREU) 
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per a presentar-se a la prova es requereix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza) (4)
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, del 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Metodologia

En línia i flexible. Formació per projectes!. Metodologia innovadora: Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per una mena d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici docència: 23 de febrer 2024. Matrícula oberta!

Objectius

 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
 • Gestionar servidors d'aplicacions, adaptant la seva configuració per a permetre el desplegament d'aplicacions web.
 • Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant la integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
 • Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapatge adequats.
 • Integrar continguts en la lògica d'una aplicació web, desenvolupant components d'accés a les dades.
 • Desenvolupar interfícies en aplicacions web utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
 • Desenvolupar components multimèdia per a la seva integració en aplicacions web i integrar-los en la interfície d'una aplicació web.
 • Desenvolupar i integrar components de programari a l'entorn del servidor web.
 • Integrar serveis i continguts distribuïts en aplicacions web, assegurant la seva funcionalitat.

Titulació obtinguda

Títol Oficial del Ministeri. Títol expedit per: Jesuïtes El Clot.

Pràctiques

383 hores de pràctiques en empreses líders.

Perspectives laborals

De què podràs treballar: Programador web. Programador multimèdia. Desenvolupador d'aplicacions en entorns web. Administrador de webs i gestor de sistemes.

Promocions

 • Possibilitat de realitzar pagaments mensuals sense interessos.
 • Consulta els descomptes!
Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cursos més populars
X