Curs d'Especialista en Contractes Públics

1089 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.500 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs d'Especialista en Contractes Públics
Sol·licita informació
Curs
On-line
6 mesos
Preu 1.500 €

Descripció

La contractació pública és un instrument per assolir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
Les directives sobre contractació pública adoptades des del 2014 proporcionen un conjunt d'instruments que permet als Estats membres fer un ús més eficient i estratègic de la contractació pública.
Per això, cal garantir l'aplicació eficient de les normes de contractació pública a tots els nivells per treure el màxim partit d'aquest instrument essencial per a les inversions europees i nacionals.
Per tant, cal garantir l'ús més eficient dels fons públics i els compradors i els venedors públics necessiten estar en condicions de contractar d'acord amb les normes més exigents de professionalitat.
És, en aquest sentit, com la Comissió Europea ha entès en línies generals l'objectiu de la professionalització de la contractació pública, posant l'enfocament als recursos humans per millorar la formació i la gestió de la carrera dels professionals en matèria. de contractació, ja que la contractació pública constitueix un dels àmbits vertebrals de lactuació administrativa, que té a més un gran significat econòmic i social. No en va representa aproximadament un 18% del PIB de la Unió Europea (fins a un 29% segons OCDE) i de gran part del PIB d'altres països i una de les principals mesures per lluitar contra la crisi econòmica, representant aproximadament un 33% del pressupost de les diferents administracions públiques.
L'aprovació de la Llei de Contractes del Sector Públic de 2017, incorporant la nova generació de directives europees sobre la matèria, obliga a ampliar la formació en aquesta matèria, resultant transcendental en aquest sentit conèixer molt bé quines són les regles, normes, tràmits i el procediment que regeix el funcionament de la contractació pública.
Els professionals de la contractació pública, és a dir, aquelles persones implicades en la contractació de béns, serveis i obres, així com els auditors i funcionaris responsables de la revisió dels casos relacionats amb la contractació pública, han de disposar de les qualificacions, formació, capacitats i experiència adequades necessàries per al seu nivell de responsabilitat. Això implica garantir l'existència de personal amb experiència, capacitat i motivat, la necessitat d'oferir la formació i el desenvolupament professional continu necessaris, així com desenvolupar una estructura de la carrera professional i incentius que facin atractiva la funció de la contractació pública i motivin els funcionaris públics a assolir resultats estratègics.
És, en paraules de la Comissió Europea, allò que aquesta pensa sobre la professionalització de la contractació administrativa. El resultat hauria de ser elaborar una política per a la professionalització per tal d'augmentar el perfil, la influència, l'impacte i la reputació de la contractació pública en la consecució d'objectius públics i és en aquest punt on sorgeix la importància de la formació especialitzada.
Aquest títol d'especialista en contractes públics, complet i d'alta qualitat, té com a objectiu proporcionar una formació específica pròpia de personal especialitzat en matèria de contractació pública, de manera que en acabar l'alumne conegui amb detall i profunditat el règim jurídic aplicable i totes les dificultats i complicacions que es poden trobar en la seva relació professional amb la contractació administrativa, que li permeti sens dubte millorar els resultats del dia a dia de la seva organització i els seus propis.
Aquest itinerari formatiu té com a objectiu principal formar especialistes en contractació pública des de la base, i independentment dels coneixements previs que es posseeixin en matèria de contractació pública.

Temari

Mòdul 1. La Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic
Unitat 1. El nou sistema de contractació pública
Unitat 2. Novetats de la LCSP 2017
Unitat 3. Elements estructurals i contractes administratius
Unitat 4. Làmbit daplicació
Unitat 5. Contractació pública electrònica
Mòdul 2. Compliance en contractació pública
Unitat 6. Principis del dret de la contractació pública i Compliance
Unitat 7. Professionalització. La governada com a integritat
Unitat 8. Bones pràctiques en els poders adjudicadors
Unitat 9. Actuacions ètiques a les diferents fases del contracte
Mòdul 3. Les diferents fases d'un contracte públic
Unitat 10. L'expedient, els plecs, els procediments i els criteris d'adjudicació
Unitat 11. Nous procediments per a la contractació electrònica
Unitat 12. La responsabilitat per danys. El pagament del preu i els interessos de demora
Unitat 13. Prerrogatives del poder públic als contractes administratius. Execució i resolució
Unitat 14. Els recursos als contractes públics
Mòdul 4. Contractació pública ecosocial
Unitat 15. Contractació pública estratègica i sostenible. Les clàusules ecosocials com a criteris dadjudicació a la llum dels TARC
Unitat 16. La utilització d'aspectes socials i mediambientals: atenció especial a la igualtat de gènere
Unitat 17. Les persones amb discapacitat i els contractes públics
Unitat 18. Clàusules laborals, socials i mediambientals en la contractació pública
Mòdul 5. Convenis. Encàrrecs de gestió i contractes públics. Els contractes de serveis i de concessió de serveis
Unitat 19. Els convenis administratius, els encàrrecs a mitjans propis i els contractes públics
Unitat 20. El contracte de serveis
Unitat 21. Les concessions de serveis. Fases de preparació i adjudicació
Unitat 22. Les concessions de serveis. Fase d'execució
Unitat 23. Les diferències entre el contracte de serveis i el de concessió de serveis
Mòdul 6. Els contractes d'obres, concessió d'obres i subministraments
Unitat 24. El contracte d'obres
Unitat 25. Les concessions d'obres
Unitat 26. El contracte de subministraments
Unitat 27. Doctrina del Tribunal de Justícia de la UE sobre contractació pública
Unitat 28. Gestió dels Fons Next Generation EU

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia online.

Durada

Propera convocatòria: febrer 2022.

Professorat

Director: Dr. D. Jaime Pintos Santiago.
Curs d'Especialista en Contractes Públics
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X