Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

1130 Persones estan visitant aquest curs
Menys de 250 €
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial | Semi-presencial
Barcelona
60 crèdits
Menys de 250 €

Descripció

Presentació del Màster
 
Aquest és un màster d'orientació professional, imprescindible per exercir la docència en educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. Substitueix l'antic Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP).
 
El seu objectiu és la formació inicial del professorat de secundària. Es vol incidir especialment en els aspectes didàctics i d'innovació pedagògica. El màster vol dotar el futur professor, a través d'un pràcticum extensiu, dels elements necessaris per abordar l'activitat professional. La formació va des del coneixement de la normativa i l'organització dels centres fins a la iniciació en la recerca sobre la pròpia activitat docent, passant per les eines necessàries per fer-ho, fonamentalment l'ús de les TIC. El coneixement dels adolescents i els problemes del seu entorn social són, així mateix, objectius clars de la formació que s'ofereix en el màster.
 
El màster, proposat en el marc del que disposa la Llei orgànica d'educació, recull les recomanacions de la Comissió Europea per fer de la formació del professorat una professió de caràcter universitari i situar-la en el context de l'aprenentatge permanent.
 
Màster de Formació de Professorat de Secundària UPF-UOC
 
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), arrel del conveni específic de col·laboració universitària, imparteixen el màster conjuntament des del curs acadèmic 2009-2010.
 
La modalitat d'aprenentatge és semipresencial, essent la part virtual responsabilitat de la UOC i la part presencial de la UPF. La UOC posa al servei de l'estudiant les aules virtuals de seu campus i els recursos d'aprenentatge. A més, les aules virtuals també fan de reforç a la docència presencial de la UPF.
Els estudiants són considerats estudiants d'ambdues universitats, amb tots els drets i deures que això suposi, i poden fer ús dels seus serveis durant el període en què estiguin cursant els seus estudis.
 
Docència
La UOC imparteix els 15 crèdits del mòdul de Fonaments de l'Educació Secundària per a totes les especialitats i els 45 crèdits de les especialitats de Formació i Orientació Laboral i Orientació Educativa, en la modalitat no presencial. La UPF imparteix els 45 crèdits de les especialitats d'Anglès i Ciències Naturals en modalitat presencial.
 
Cada especialitat consta d'un únic itinerari obligatori. El màster es pot cursar a temps parcial en cas justificat (per motius de feina o per altres circumstàncies). Es recomana, però, que el màster es faci a temps complet per tal de fer una immersió important i de poder aprofitar així de manera molt més eficaç la docència i les pràctiques. El màster a temps parcial s'estén al llarg de dos cursos acadèmics: mínim de 30 crèdits en el primer curs i la resta en el segon curs, incloent-hi el pràcticum i el treball de fi de màster.
 
Places
Anglès: 40 places
Ciències Naturals 
  * Accés Biologia i Geologia: 20 places
  * Accés Física i Química: 20 places
Formació i Orientació Laboral: 20 places
Orientació Educativa: 20 places
Idiomes en els què s'imparteix el màster
 
Català, castellà i anglès (5%). En l'especialitat d'Anglès la llengua de les classes presencials és només l'anglès (100%).
 
Atès que aquest màster forma professors de secundària que s'integraran, en una gran majoria, al sistema educatiu públic català, és imprescindible tenir un bon coneixement de la llengua catalana.
 
El caràcter especial d'aquest màster impedeix d'aplicar-hi en la seva totalitat el Pla d'Acció pel Multilingüisme de la UPF.
 
Els estudiants que cursin l'especialitat d'Anglès i tinguin una titulació concordant, no han d'acreditar el nivell d'aquesta llengua, tenen prou amb la titulació. Podeu fer la consulta dels requisitis d'accés a aquesta especialitat en aquest enllaç: ESO-batxillerat

Competències per a les quals et prepara el curs

Integrar els coneixements adquirits per poder emetre judicis i prendre decisions en situacions complexes, i saber-les raonar i comunicar.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, espanyol i anglès

Durada

1 any

Objectius

Formació inicial del professorat de secundària. Es vol incidir especialment en els aspectes didàctics i d'innovació pedagògica.

Titulació obtinguda

Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Preu

Menys de 250 €
Per cada crèdit
Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X