Grau en Ciència Política i de l'Administració (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El grau de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) et forma com a professional especialitzat en l'anàlisi de la realitat política i com a futur treballador del sector públic. Se t'ofereix un grau innovador amb la mirada posada en l'aplicació de la tecnologia als diferents processos polítics i de l'Administració pública.
Per què estudiar el grau en línia de Ciència Política i de l'Administració de la UOC?
Estudiar el grau de Ciència Política i de l'Administració de la UOC us prepara per desenvolupar competències analítiques, comunicatives i de gestió i assessoria per a organitzacions molt diverses (administracions públiques, empreses, mitjans de comunicació, laboratoris d'idees, organitzacions no governamentals, etc.).
Comprendre els mecanismes polítics i institucionals que faciliten les decisions col·lectives i els efectes que aquestes decisions tenen en forma de programes i polítiques públiques és del tot indispensable per interpretar el funcionament de les societats democràtiques contemporànies. A més, entendre aquests mecanismes permet identificar i solucionar els problemes polítics i administratius reals a què s'enfronten aquestes mateixes societats.
La realitat política exigeix professionals capacitats per interpretar i entendre les societats actuals des d'una perspectiva multidisciplinària que, a més, reforci la possibilitat de participar-hi directament des de la pràctica política i també com a personal de les administracions públiques.
Una formació completa i integral en ciència política i de lAdministració
Estudiar el grau de Ciència Política i de l'Administració a distància et proporciona una formació integral i multidisciplinària que permet identificar les variables que afecten el comportament dels actors polítics, els processos i el funcionament de les institucions polítiques, així com avaluar-ne els resultats (o les polítiques públiques) que generen.
A més dels temes clàssics de la ciència política i de l'Administració (com la distribució i exercici del poder entre els diferents actors polítics o el marc legal i el funcionament de les institucions administratives), el nou grau ofereix una visió jurídica, econòmica i sociològica dels fenòmens polítics i administratius. Així mateix, aprofundeix en temes de molta actualitat, com ara l'impacte d'internet i les xarxes socials a l'escenari polític i administratiu.
Competències:
Competències transversals
 • Utilitzar i aplicar les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se correctament a una llengua estrangera.
 • Expressar-se per escrit de forma clara i correcta a nivell acadèmic i professional.
Competències específiques
 • Identificar i aplicar les teories i els conceptes de la ciència política a l'anàlisi dels sistemes polítics actuals.
 • Relacionar l'origen, l'estructura, el funcionament i les conseqüències socials de les institucions polítiques i administratives.
 • Reconéixer les claus dels processos de presa de decisions polítiques, així com les seues conseqüències i la influència del context econòmic, jurídic i social.
 • Descriure el comportament dels actors polítics, les seues interaccions i la seua relació amb el sistema polític.
 • Construir una opinió crítica i raonada sobre els temes que identifiquen els principals debats politològics contemporanis.
 • Avaluar l'impacte d'Internet i les xarxes socials als processos polítics i les institucions polítiques.
 • Comprendre lestructura, les competències i el funcionament de les organitzacions i dels actors internacionals.
 • Identificar les variables relatives a l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques als diferents nivells.
 • Identificar els principals paradigmes de la gestió pública.
 • Saber analitzar i avaluar polítiques públiques.
 • Localitzar i generar dades empíriques rellevants amb la utilització pertinent de les eines metodològiques tant quantitatives com qualitatives, i saber destriar els avantatges i les limitacions de cada eina en relació amb preguntes de recerca concretes.
 • Generar aportacions significatives a partir de la vinculació entre arguments teòrics i lanàlisi de dades empíriques.
 • Elaborar estudis de cas i aplicar el mètode comparat per analitzar institucions i processos polítics.
Competències generals
 • Desenvolupar habilitats de cerca, organització, anàlisi i presentació de la informació.
 • Planificar les activitats i els projectes (acadèmics i professionals) de manera eficient.
 • Tenir la capacitat de col·laborar i treballar en equip i en ambients multidisciplinaris segons uns objectius o un projecte en comú.

Temari

El grau de Ciència Política i de lAdministració de la UOC es compon de 240 crèdits ECTS i ofereix un pla destudis dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre.
Aquesta distribució d'assignatures facilita que l'estudiantat disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals.
Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 60 ECTS
Obligatòries 126 ECTS
Optatives 48 ECTS
Treball final de grau 6 ECTS
Crèdits totals 240 ECTS
Assignatures:
Semestre 1 - Crèdits
 • Introducció a la ciència política 6
 • Introducció a la ciència de l'administració 6
 • Anglès B2.1 6
 • Competències TIC 6
 • Tècniques d'expressió, argumentació i negociació (TEAN)6
Semestre 2 - Crèdits
 • Anglès B2.2 6
 • Introducció al dret 6
 • Introducció a l'economia 6
 • Introducció a la sociologia 6
 • Història política i social contemporània 6
Semestre 3 - Crèdits
 • Metodologia de les ciències socials 6
 • Sistema polític espanyol 6
 • Gestió pública 6
 • Dret públic 6
 • Estructura econòmica 6
Semestre 4 - Crèdits
 • Fonaments de la investigació quantitativa 6
 • Fonaments de la investigació qualitativa 6
 • Sistemes polítics comparats 6
 • Estructures administratives 6
 • Introducció a les relacions internacionals 6
Semestre 5 - Crèdits
 • Anàlisi i visualització de dades quantitatives 6
 • Partits polítics i grups dinterès 6
 • Anàlisi de polítiques públiques 6
 • Geografia política 6
 • Optativa I 6
Semestre 6 - Crèdits
 • Institucions socials i polítiques contemporànies 6
 • Unió Europea 6
 • Fonaments teòrics de la decisió pública 6
 • Optativa II 6
 • Optativa III 6
Semestre 7 - Crèdits
 • Pensament polític 6
 • Economia del sector públic 6
 • Globalització i internet 6
 • Optativa IV 6
 • Optativa V 6
Semestre 8 - Crèdits
 • Teories de la democràcia 6
 • Optativa VI 6
 • Optativa VII 6
 • Optativa VIII 6
 • Treball final de grau 6

Destinataris

La formació multidisciplinària del grau de Ciència Política i de l'Administració pot ser interessant per a totes les persones que volen orientar la seva activitat professional cap a qualsevol organització (ja sigui del sector públic o del privat) relacionada amb l'àmbit polític.
Així, doncs, el grau de Ciència Política i de l'Administració s'adreça a un perfil d'estudiant interessat a adquirir coneixements i competències relatius a:
 • El funcionament de l'àmbit polític: processos i institucions polítiques, actors, estratègies i comportaments...
 • La gestió del sector públic: desenvolupament, implementació i avaluació de polítiques públiques (ja sigui a escala local, nacional o internacional).

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols.
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a majors de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023. Té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS.

Objectius

 • Oferir una formació multidisciplinària que permeti a l'estudiant comprendre i analitzar de forma crítica la realitat política que l'envolta.
 • Generar a l'estudiantat un esperit crític i autònom basat en els valors democràtics.
 • Proporcionar a l'estudiantat una base sòlida de coneixements en ciència política i Administració pública mitjançant eines metodològiques i pedagògiques, fonamentades en l'ús de les noves tecnologies.
 • Conèixer els àmbits emergents en què els coneixements i les competències de la ciència política i de lAdministració poden tenir una traducció en clau docupabilitat.
 • Desenvolupar les competències i habilitats que facilitin l'accés o el desenvolupament professional de l'estudiantat en els diferents àmbits professionals vinculats amb la titulació, ja sigui al sector públic o al privat.
 • Entendre l'aplicabilitat dels coneixements en ciència política i de l'Administració pública a la pràctica professional.
 • Facilitar l'accés a estudis d'especialització o de postgrau per iniciar una carrera investigadora a l'àmbit de la Ciència Política.

Titulació obtinguda

Titulació oficial: El grau de Ciència Política i de l'Administració és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implantació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons marca la legislació vigent.

Pràctiques

6 crèdits ECTS de pràctiques optatives, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Perspectives laborals

El grau de Ciència Política i de l'Administració ofereix un ventall creixent de sortides professionals a diversos sectors: Administracions públiques. Institucions polítiques. Organitzacions representatives dactors polítics i socials. Sector privat. Docència i investigació.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (Beques, ajuts i finançament disponibles).

Avantatges del curs

Qualitat de la titulació: La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que vol cursar. Per fer-ho, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiantat un tutor o tutora que us oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Professorat

Direcció del programa: Albert Batlle Rubio.
Grau en Ciència Política i de l'Administració (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X