Grau de Dret (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El grau de Dret està dissenyat per a formar a professionals experts que estiguin interessats a aprofundir les qüestions jurídiques relacionades amb la revolució tecnològica en un món global i en transformació.
L'estudiant del grau de Dret es convertirà en un jurista expert en les noves formes de treball que es deriven de l'ús intensiu de les tecnologies de la informació, internet i el comerç electrònic, camp que aporta un valor diferencial a les empreses del segle xxi i en el qual la UOC, com a universitat en línia, és pionera i referent mundial.
Com a part fonamental de la formació, els estudis inclouen pràctiques virtuals i un treball de final de grau. Això permet al futur jurista aplicar de manera pràctica la base teòrica adquirida i desenvolupar les capacitats que li permetin exercir en múltiples sortides professionals: des de l'advocacia, la funció pública o l'administració de justícia, fins a les organitzacions internacionals i l'assessoria jurídica.
Competències:
Competències específiques
 • Capacitat de cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • Coneixement i comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
 • Capacitat d'identificació dels principis jurídics i de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Capacitat per a interpretar els textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
 • Coneixement i aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
 • Coneixement, interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
 • Capacitat de negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional per a la resolució de problemes.
 • Capacitat per a desenvolupar un discurs jurídic estructurat correctament, tant oral com escrit.
 • Capacitat d'anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.
 • Capacitat d'anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Competències transversals
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per a resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, de manera oral i per escrit.
 • Capacitat per a treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, com també per a desenvolupar les relacions interpersonals.
 • Capacitat per a liderar equips de treball de manera creativa.
 • Capacitat per a innovar en el si de les organitzacions.
 • Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

El pla d'estudis del grau de Dret s'organitza en quatre mòduls bàsic, fonamental, d'especialitat i pràctic i s'estructura de la manera següent:

Formació bàsica: 60 ECTS
42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i
18 a matèries comunes pròpies d'altres branques de coneixement considerades igualment de formació bàsica o transversal per la universitat.
 
Assignatures obligatòries: 134 ECTS

Assignatures optatives: 36 ECTS

L'estudiant podrà cursar aquests 36 ECTS optatius, o bé de manera lliure, o bé escollint matèries que condueixin a un perfil d'optativitat o bé cursant les assignatures pròpies d'altres graus que constitueixen un minor.

Pràcticum i Treball final de grau: 10 ECTS
4 ECTS de Pràcticum (obligatori) i 6 ECTS de Treball final de grau (TFG).

Assignatures:
Primer semestre:
• Ús i aplicació de les TIC 6 ECTS.
• Introducció al dret (Teoria general del dret) 6 ECTS.
• Política i societat 6 ECTS.
• Fonaments històrics del dret 6 ECTS.
• Sistema constitucional espanyol 6 ECTS.

Segon semestre:
• Idioma modern I: anglès o francès 6 ECTS.
• Tècniques d'expressió, argumentació i negociació 6 ECTS.
• Dret civil I 6 ECTS.
• Introducció a l'economia 6 ECTS.
• Dret constitucional 6 ECTS.

Tercer semestre:
• Idioma modern II: anglès o francès 6 ECTS.
• Dret penal I 6 ECTS.
• Dret internacional públic 6 ECTS.
• Dret civil II 6 ECTS.
• Cr. Optatius 8 ECTS.

Quart semestre:
• Introducció al dret de la Unió Europea 4 ECTS.
• Dret penal II 6 ECTS.
• Dret administratiu I 6 ECTS.
• Dret civil III 6 ECTS.
• Cr. Optatius 8 ECTS.

Cinquè semestre:
• Dret administratiu II 6 ECTS.
• Dret civil IV 6 ECTS.
• Dret financer i tributari I 6 ECTS.
• Dret mercantil I 6 ECTS.
• Cr. Optatius 4 ECTS.

Sisè semestre:
• Dret financer i tributari II 6 ECTS.
• Dret mercantil II 6 ECTS.
• Dret processal I 6 ECTS.
• Dret del treball I 6 ECTS.
• Dret penal econòmic 4 ECTS.
• Cr. Optatius 4 ECTS.

Setè semestre:
• Dret processal II 6 ECTS.
• Dret internacional privat 6 ECTS.
• Dret d'internet 6 ECTS.
• Drets humans 4 ECTS.
• Dret de danys 4 ECTS.
• Cr. Optatius 4 ECTS.

Vuitè semestre:
• Filosofia del dret 6 ECTS.
• Dret del medi ambient 4 ECTS.
• Pràcticum 4 ECTS.
• Treball final de grau 6 ECTS.
• Cr. Optatius 8 ECTS.

 

Destinataris

El grau de Dret s'adreça a:
 • Professionals que treballen en l'àmbit jurídic, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen ampliar i actualitzar les seves aptituds per aconseguir una millora en el seu lloc de treball i/o promocionar-se.
 • Professionals amb responsabilitats negociadores que necessiten actualitzar els seus coneixements sobre legislació vigent.
 • Estudiants que aspiren a dedicar-se al món jurídic en els seus múltiples vessants: l'advocacia, la funció pública, l'administració de justícia, les organitzacions internacionals o l'assessoria jurídica.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Metodologia

El grau de Dret de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet disposar d'un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

 • Formar professionals amb una visió global del dret, amb capacitat per a adaptar-se a diferents realitats dins d'un món globalitzat i amb gran pluralisme jurídic.
 • Dotar l'estudiant de la formació jurídica bàsica i integral de totes les branques del dret (civil, penal, laboral, fiscal, etc.) i desenvolupar la capacitat per a seguir les actualitzacions i els canvis en la legislació.
 • Adquirir la capacitat per a manejar fonts jurídiques, investigar i gestionar informació.
 • Dotar l'estudiant de la capacitat per a interpretar i aplicar els principis de l'ordenament jurídic i els seus diferents nivells normatius espanyol i europeu.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • Consolidar i augmentar la capacitat per a comunicar, tant oralment com per escrit, com també per a utilitzar adequadament la terminologia específica.
 • Desenvolupar la capacitat de negociació, mediació i diàleg per a la resolució de conflictes.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions i la valoració de possibles estratègies d'actuació.
 • Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta i compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no discriminació.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món jurídic digital.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge constant que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Titulació obtinguda

El grau de Dret de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El graduat en Dret està capacitat per a desenvolupar la seva activitat en qualsevol àmbit professional que requereixi coneixements jurídics, tant en el sector públic comi en el privat. Les sortides professionals són les següents, entre d'altres: Advocat Notari Procurador Registrador de la propietat Jutge Fiscal Inspector d'Hisenda, de Treball o de la Seguretat Social Funcionari de l'Estat, d'administracions locals i autonòmiques Assessor jurídic d'empreses Assessor o professional d'institucions i ONG Càrrec directiu en àmbits com la banca i departaments de recursos humans Carrera política Carrera diplomàtica El graduat en Dret pot accedir a la formació especialitzada per a l'exercici professional de l'advocacia i procuradoria (mitjançant el màster universitari d'Advocacia de la UOC o d'altres universitats), com també de les professions regulades, com notaries, registres i carrera judicial.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Professorat

Direcció dels Estudis de Dret i Ciència Política: Dra. Raquel Xalabarder Plantada. Direcció de el programa: Dra. Marian Gili Saldaña.
Grau de Dret (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X