Grau en Enginyeria informàtica

1091 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (URV)
Grau en Enginyeria informàtica
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Les tecnologies de la informació i, en particular, la informàtica són una part fonamental de la societat. Si ja fa dècades que els sistemes informàtics són peça clau en els processos industrials i de còmput de dades, avui dia es troben implicats en tots els aspectes del nostre entorn industrial, econòmic i social, que van des de l'explotació de dades i processos de gestió en empreses i organismes fins a la connexió integral en xarxa que suposa Internet, passant pels sistemes d'intel · ligència artificial que donen suport a la presa de decisions en camps tan diferents com la medicina, la fabricació o l'oci.

El grau d'Enginyeria Informàtica capacita el graduat o graduada per aconseguir solucions informàtiques globals mitjançant sòlids processos d'enginyeria. Capacita per dirigir projectes informàtics, així com per crear i gestionar la tecnologia necessària per construir i mantenir sistemes informàtics.

    Una persona que hagi estudiat Enginyeria Informàtica és capaç de dissenyar programari de diferents envergadures i complexitats, per a funcionar en diferents arquitectures (centralitzades, mòbils, distribuïdes). També coneix el funcionament d'aquestes plataformes de maquinari per configurar amb l'objectiu que el programari funcioni de manera òptima.
    A grans trets, les competències de la titulació capaciten per desenvolupar programes en qualsevol de les activitats implicades en les fases del seu cicle de vida; desenvolupar sistemes informàtics, formats per maquinari, xarxes de comunicació i un sistema de programari; gestionar sistemes d'informació, assegurant que les necessitats de la gestió de la informació i el coneixement de les organitzacions es satisfacin; administrar sistemes informàtics (clients, servidors i xarxes) i sistemes d'informació; auditar i certificar projectes, realitzant estudis sobre sistemes tenint en compte l'aplicació de les lleis corresponents; assessorar empreses; peritatges civils.

L'enginyeria informàtica tracta tots els aspectes del processament de la informació, és l'única enginyeria especialitzada en dissenyar sistemes de programari per donar suport a processos de gestió de la informació, així com de seleccionar la plataforma de maquinari més idònia. Aquesta enginyeria té punts de contacte amb altres titulacions. Per exemple, pel que fa a la transferència d'informació entre ordinadors, té certs punts en comú amb l'Enginyeria Telemàtica; sobre el control de processos i dispositius per mitjà de sistemes informàtics, té relació amb l'Enginyeria Automàtica.

Pràctiques externes

L'estudiant pot cursar de forma optativa fins a 12 crèdits ECTS fent pràctiques en empreses.

Durant la realització d'aquestes pràctiques, l'estudiant rep el suport i l'orientació d'un tutor extern o tutora externa (tutor o tutora que treballa a la institució on l'estudiant fa les pràctiques) i d'un tutor intern o de centre (professorat de l'ETSE).

La necessitat que les empreses tinguin persones titulades en Enginyeria Elèctrica i la confiança que tenen en la formació proporcionada per l'ETSE està demostrada per la quantitat de convenis de col · laboració educativa (200 convenis anuals) establerts per l'Escola durant els últims anys. Gran part d'aquests convenis se signen amb empreses de llarga trajectòria o gran potencial en el nostre territori i diferents administracions. Tot això posa en relleu la seva implicació en el projecte formatiu de l'ETSE, així com l'interès en servir-se d'aquest instrument per formar i seleccionar personal qualificat.

El resultat és que tots els nostres estudiants tenen l'oportunitat de completar el currículum docent amb una experiència laboral real en el món industrial, de manera que aconsegueixen un primer contacte amb empreses líders en la demarcació.

Projecte de Sistemes Informàtics i Treball fi de grau

Ambdues assignatures tracten d'enfrontar l'estudiant davant un repte d'enginyeria des de perspectives diferents: el primer tracta de desenvolupar un projecte en equip multidisciplinari, en el qual ha d'integrar coneixements i habilitats adquirides, així com avaluar les competències transversals de cada estudiant.

El segon tracta d'un exercici original que s'ha de fer de manera individual, presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Industrial, de naturalesa professional, que sintetitzen i integren les competències adquirides en l'estudi.
Sortides professionals

Els titulats en Enginyeria Informàtica desenvoluparan les seves activitats com a gestors dels sistemes d'informació i sistemes informàtics en gran diversitat d'àmbits, des del industrial, el financer o el de les administracions públiques, fins a sectors com ara l'oci. També podran realitzar activitats relacionades en la docència, en diferents nivells i àmbits. Així, els podrem trobar:

    Desenvolupant programes: participa en qualsevol de les activitats implicades en les fases del cicle de vida del programari. S'encarrega d'analitzar requeriments, dissenyar, implementar, fer fase de proves i mantenir projectes de programari, i les desenvolupa. Està capacitat per coordinar equips de desenvolupament de programari.
    Desenvolupant sistemes: dissenya, implementa, avalua i manté sistemes informàtics que requereixin maquinari i programari per explotar sistemes d'informació i de serveis. Està capacitat per administrar sistemes informàtics i xarxes de computadors, i també per coordinar equips de desenvolupament de sistemes.
    Gestionant tecnologies de la informació: assegura que les necessitats de la gestió de la informació i el coneixement de les organitzacions es satisfan amb el desenvolupament i la implantació de solucions informàtiques.
    Gestionar sistemes i bases de dades: administrar la infraestructura de desenvolupament i explotació d'equips informàtics, clústers de servidors, xarxes locals, sistemes operatius i bases de dades.
    Auditant i certificant projectes: realitza auditories de sistemes informàtics i de sistemes que emanen de l'aplicació de les lleis, auditories per assegurar la qualitat de la informàtica, auditories de seguretat informàtica i certificació de projectes.
    Consultant i assessorant: realitzar projectes de consultoria i assessoria a empreses per implantar solucions informàtiques i també per a empreses pròpies de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
    Peritando: realitzar peritatges civils (deguts a disputes entre empreses, impagaments, etc.), Penals (deguts a frau informàtic, activitats il · legals, etc.) O laborals.
    Investigant i ensenyant: exerceix l'activitat docent en tecnologies de la informàtica i les comunicacions en tots els nivells de l'ensenyament, des del primari fins a l'universitari. Realitzar activitats de recerca, desenvolupament i innovació en totes les àrees de la informàtica.

Destinataris

Les característiques personals i acadèmiques que es consideren adequades per a estudiants que vulguin iniciar el grau són les següents:

     Ser estudiants amb formació científica que vulguin desenvolupar la carrera professional en l'àmbit de la tecnologia.
     Dominar l'expressió oral i escrita en català o castellà.
     Tenir coneixement bàsic d'anglès.
     Tenir coneixement a nivell d'usuari de les eines d'accés i processament de la informació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

240 ECTS
Grau en Enginyeria informàtica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (URV)
Campus i seus: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (URV)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (URV)
Campus Sescelades, Av. Països Catalans 26 43007 Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
Sol·licita informació
X