Descripció

Centre docentFacultat de Ciències

Presentació

L'objectiu d'aquesta titulació és proporcionar la formació necessària sobre la composició, estructura i dinàmica de la Terra i els seus materials, així com del seu origen i evolució temporal, capacitant a l'alumne per usar aquests coneixements en els camps bàsics de la professió de geólogo, tant en el vessant acadèmic com en la professional.

Aquest Grau ofereix la possibilitat de cursar dos itineraris: Geologia Ambiental i Geotécnica i Recursos Geològics.

El primer s'orienta als aspectes mediambientals de la geologia (gestió de l'aigua, riscos geològics, ordenació del territori, etc.). El segon pretén donar resposta a la creixent necessitat de la geologia en la construcció i enginyeria civil, així com en la prospecció de recursos naturals de tipus geològic (aigua, hidrocarburs, minerals, etc.).

Formació complementàriaEls estudiants que no hagin cursat Física o Química durant el batxillerat, haurien de realitzar els cursos propedéuticos d'aquestes matèries que ofereix la Facultat de Ciències, durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs.

ModalitatPresencial.

Període lectiuAnual.

IdiomaCatalà, castellà i anglès.

Tipus d'avaluacióLa metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball dels estudiants.

Preu vigent per crèdit19,45 eurosCompetències generals

En finalitzar el Grau l'estudiant serà capaç de:Demostrar que coneix i comprèn els conceptes, mètodes, i coneixements d'avantguarda de les diferents branques de la Geologia, com a Cristal·lografia, Mineralogia, Petrologia, Estratigrafia, Paleontologia, Geodinámica Externa i Geodinámica Interna.

Aplicar els coneixements i els mètodes específics de les ciències de la Terra a les diferents activitats professionals en els àmbits de l'exploració de recursos, de la geotecnia, de gestió del medi ambient i de la gestió de riscos.

Obtenir, elaborar i interpretar dades geològiques per ser capaces d'emetre judicis sobre temes rellevants de caràcter científic i social (pautes d'evolució passada i futura del planeta, gestió de recursos, resposta del terreny, problemàtica ambiental, etc.) i per realitzar prediccions en aquests àmbits.

Transmetre informació rellevant, arguments raonats i conclusions sobre temes relacionats amb la Terra i el seu ús, tant per a un públic ampli com a especialitzat.

Aplicar les habilitats d'aprenentatge autònom per a la formació contínua tant en l'àmbit professional com a través d'estudis reglats posteriors.Competències transversals

Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica i transmetre-la adequadament de manera oral, per escrit o gràficament, incloent l'ús de les noves tecnologies de comunicació i informació.

Aplicar en la pràctica els coneixements adquirits per a la resolució de problemes. Demostrar iniciativa per adaptar-se a noves situacions.

Treballar de manera autònoma o en equip, desenvolupant els valors personals del tracte social i el treball en grup. De la mateixa manera, treballar en entorns i localitzacions diferents, apreciant i respectant la diversitat i la multiculturalidad.

Obtenir informació de textos escrits en llengües estrangeres.Competències específiques

Comprendre els fonaments de la Geologia, sent capaç d'identificar i caracteritzar els materials que componen la Terra, i els processos que els generen.

Analitzar la dinàmica de la Terra i la seva estructura, tant la superficial com la interna, en diferents escales temporals i espacials.

Disposar d'un coneixement adequat d'altres disciplines rellevants per a les Ciències de la Terra.

Recollir, analitzar i representar dades i observacions utilitzant les tècniques adequades de camp i laboratori.

Integrar la informació geològica amb la finalitat de formular i comprovar hipòtesi.

Conèixer les implicacions mediambientals dels processos geològics, així com la necessitat d'explotar i conservar els recursos de la Terra.

Sortides professionals

Els titulats en Geologia estan capacitats per realitzar tasques professionals en empreses dels sectors de la construcció, de la mineria, del petroli i del medi ambient. Els sectors principals d'ocupació són:Cartografia geològica del territori.

Avaluació de riscos geològics.

Control de qualitat de materials naturals per a la construcció.

Estudis geològics per a obra civil (geotecnia) i control de sondajes.

Investigació i prospecció de recursos naturals (minerals, roques industrials, combustibles fòssils, aigua).

Gestió i avaluació d'impactes mediambientals.Veure més

Destinataris

Perfil d'ingrés

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:Interès per la naturalesa, el medi ambient i la ciència.

Capacitat de raonament lògic.

Capacitat d'observació i d'intuïció.

Destresa manual i concepció espacial.

Capacitat de treball en equip, amb persones de diferents cultures i en diversos àmbits internacionals.

Bona base en les matèries de ciències del batxillerat.

És recomanable el coneixement de l'anglès.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Geologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos