Grau de Multimèdia (UOC)

UOC Universitat Oberta de Catalunya

Descripció

La proliferació de plataformes i dispositius multimèdia ha revolucionat el sector de les comunicacions, la indústria informàtica i la producció de continguts digitals. Es tracta d'on nou espai de creativitat i ocupació professional en continu creixement.
El grau de Multimèdia en línia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està dissenyat per a formar professionals altament qualificats i connectats amb el món de la indústria multimèdia. L'estudiant adquireix coneixements sobre desenvolupament de webs, disseny d'interfícies i experiència d'usuari, grafisme digital 2D i 3D, animació, imatge i àudio digitals, realitat virtual, vídeo a la xarxa i videojocs, mitjançant diferents dispositius i plataformes.
El grau de Multimèdia és una titulació oficial que ofereix una formació teòrica i pràctica d'alt nivell i rigor acadèmic. El programa formatiu aborda tres àmbits:
Les tecnologies, els llenguatges i les metodologies de disseny i producció multimèdia.
El mitjà artístic, especialment el disseny gràfic i la comunicació interactiva.
Les tècniques de gestió i els aspectes econòmics relacionats amb la producció multimèdia.

Competències:
Competències específiques
 • Capacitat per a planificar i gestionar projectes a l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que tenen les TIC.
 • Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals a l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per a utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprendre els sistemes TIC.
 • Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l.
 • Capacitat per a concebre i elaborar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequats.
 • Capacitat per a crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i els esquemes d'interacció de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.
 • Capacitat per a crear, modelar i animar imatge sintètica 2D i 3D.
 • Capacitat per a capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual.
 • Capacitat per a utilitzar, de manera adequada, els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions .
 • Capacitat per a organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndard.
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Capacitat per a implementar, engegar i mantenir programari i maquinari multimèdia.
 • Capacitat per a distribuir continguts de manera eficient per mitjà de les diferents plataformes i dispositius multimèdia disponibles (web, mòbil, televisió digital, etc.).
 • Capacitat per a atendre consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn de l'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles.
Competències transversals
 • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies multimèdia i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a innovar i generar idees noves. 
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).
 • Les competències del grau de Multimèdia que s'acaben d'enumerar garanteixen l'adquisició de les competències bàsiques per als estudis de grau previstes en l'annex 1 del Reial decret 1393/2007.

Temari

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 120
Optatives * 48
Treball fi de grau 12
(*) Els crèdits optatius es poden cursar seleccionant lliurement assignatures optatives del pla d'estudi, escollint assignatures que condueixin a un perfil d'optativitat o bé cursant assignatures pròpies d'altres graus que constitueixin un minor.

Assignatures:
Semestre 1:
• Treball en equip a la Xarxa 6 ECTS.
• Fonaments i evolució del multimèdia 6 ECTS.
• Llenguatges i estàndards web 6 ECTS.
• Disseny gràfic 6 ECTS.
• Vídeo 6 ECTS.

Semestre 2:
• Idioma modern I: anglès 6 ECTS.
• Programació 6 ECTS.
• Matemàtiques per a multimèdia I 6 ECTS.
• Imatge i llenguatge visual 6 ECTS.
• Narrativa interactiva 6 ECTS.

Semestre 3:
• Idioma modern II: anglès 6 ECTS.
• Matemàtiques per a multimèdia II 6 ECTS.
• Programació web 6 ECTS.
• Gràfics 3D 6 ECTS.
• Arquitectura de la informació 6 ECTS.

Semestre 4:
• Competència comunicativa per a professionals de les TIC 6 ECTS.
• Física per a multimèdia 6 ECTS.
• Administració i gestió d'organitzacions 6 ECTS.
• Animació 6 ECTS.
• Disseny d'interfícies multimèdia 6 ECTS.

Semestre 5:
• Integració digital de continguts 6 ECTS.
• Xarxes multimèdia 6 ECTS.
• Disseny de bases de dades 6 ECTS.
• Mitjans interactius 6 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.

Semestre 6:
• Tractament i publicació d'imatge i vídeo 6 ECTS.
• Tractament i publicació d'àudio 6 ECTS.
• Composició digital 6 ECTS.
• Gestió de projectes 6 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.

Semestre 7:
• Mercat i legislació 6 ECTS.
• Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa 6 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.

Semestre 8:
• Treball de fi de grau 12 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.

Competències per a les quals et prepara el curs

Al final dels seus estudis, el graduat en Multimèdia és un professional competent en l'aplicació de llenguatges de marcatge i programació per a web (HTML, CSS, Javascript o PHP), però també domina l'ús de les versions més actualitzades d'eines de creació gràfica, desenvolupament web i producció multimèdia (Flash, Premier, After Effects, Audition, Photoshop, Dreamweaver, Fireworks o 3D Studio).

Destinataris

El grau de Multimèdia s'adreça als perfils següents:
 • Professionals de l'àmbit de les tecnologies de la informació, la comunicació, la publicitat, la televisió digital, el món editorial, el màrqueting i l'art.
 • Professionals involucrats en la creació i la producció de continguts interactius que necessiten tenir coneixements específics sobre disseny i producció de webs, disseny d'interfícies i experiència d'usuari, grafisme digital 2D i 3D, animació, guionització d'interactius, realitat virtual, bases de dades, gestió de la producció, etc.
 • Persones que es volen dedicar professionalment als diferents vessants del multimèdia (dissenyadors multimèdia, gestors de projectes, desenvolupadors multimèdia).
 • Persones que volen adquirir o ampliar la seva formació sobre multimèdia, orientada a internet, amb un enfocament conceptual sòlid i un tractament eminentment pràctic.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data d'inici: 17 de febrer 2021.

Objectius

Desenvolupar i consolidar la capacitat per a crear continguts digitals en qualsevol tipus de suport o plataforma multimèdia (web, mòbil, televisió digital, etc.).
Aprofundir en el mitjà artístic per a dissenyar amb criteri estètic i funcional aplicacions interactives.
Desenvolupar i consolidar el domini dels llenguatges de marcatge i programació per a web.
Desenvolupar la capacitat d'ús de les versions actualitzades del programari de creació gràfica, desenvolupament web i producció multimèdia.
Adquirir la capacitat per a planificar i gestionar la creació i la distribució de continguts digitals, com també conèixer els aspectes econòmics i socials relacionats amb la producció multimèdia.
Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies multimèdia i tendències del mercat per a trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret.
Desenvolupar la capacitat per a analitzar problemes complexos amb el nivell d'abstracció necessari, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.
Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
Desenvolupar la capacitat per a adaptar-se a entorns nous i a TIC emergents actualitzant les competències professionals.
Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip.

Titulació obtinguda

El grau de Multimèdia de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El grau de Multimèdia en línia de la UOC capacita per a treballar en sectors relacionats amb la creació, el desenvolupament i la publicació de continguts digitals en diversos formats i la seva publicació i distribució per mitjà dels diferents suports i plataformes web. Entre aquests sectors, podem destacar els següents: Sector de les tecnologies de la informació: empreses del sector de la producció i comercialització de programari, empreses encarregades de la distribució de continguts (cable, satèl·lit, mòbil). Sector de la comunicació i producció de continguts: editorials, diaris, revistes i mitjans de comunicació interactius, cadenes de televisió i empreses del sector audiovisual. Sector de serveis i de la indústria en general: àmbits de màrqueting i comerç electrònic, àmbits de recursos humans i de formació.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Aquesta formació compleix els principis de l'educació "STEAM": combinar les competències tecnològiques amb les artístiques i creatives amb l'objectiu de formar professionals multidisciplinars del sector multimèdia.

Professorat

L'equip docent està integrat per un professorat de perfil acadèmic i professionals en actiu amb gran coneixement de la indústria. A més, la UOC té quinze anys d'experiència en la formació en el sector multimèdia. Director d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: Daniel Riera Terrén. Directora del grau de Multimèdia: Laura Porta Simó.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Grau de Multimèdia (UOC)
També et recomanem aquests cursos
X