Grau de Pedagogia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Informació general

Centre docent

Facultat de Ciències de l'Educació


Presentació


Amb el grau de Pedagogia, la UAB pretén crear professionals que puguin actuar en tres grans àrees de manera indistinta o complementària: formació en les organitzacions, direcció i gestió d'institucions educatives i orientació.
En el primer àmbit es vol formar professionals capaços de detectar necessitats de formació, elaborar plans formatius, gestionar i avaluar plans i activitats formatives, seleccionar i promocionar al personal, actuar com a coordinador docent i organitzar grups de formació.
En l'àmbit de l'adreça es volen formar professionals que puguin realitzar planificacions estratègiques, coordinar actuacions, gestionar al personal, organitzar i gestionar els recursos, avaluar les institucions i els programes, i promoure el desenvolupament organitzatiu en les institucions.
Finalment, la UAB entén que l'orientació inclou anàlisi, assessorament i intervenció tant des d'una perspectiva individual (orientació personal i orientació vocacional) com des d'una perspectiva col·lectiva (orientació laboral i orientació institucional).


Modalitat

Presencial.
Horaris/Torns

1 torn de matí.
Període lectiu

Semestral.
Idioma

Català i castellà.
Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual s'avalua tot el treball de l'estudiant.
Preu vigent per crèdit

13,40 euros

Competències

Competències generals


Comprendre i analitzar aspectes que conformen realitats educatives i institucionals en contextos d'educació formal i no formal.
Dissenyar, desenvolupar i avaluar processos, projectes, programes i activitats per intervenir en contextos educatius i formatius.
Analitzar críticament propostes i alternatives a situacions pròpies de la professió.
Informar i assessorar a persones, institucions i organitzacions sobre aspectes educatius i formatius.
Estructurar el seu propi pla de carrera i aspectes vinculats al desenvolupament professional.

Competències transversals


Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
Treballar en equip i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinari).
Adoptar una actitud i un comportament ètics, i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual es pertany.
Mantenir una actitud de respecte al mitjà (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en contextos educatius.

Competències específiques


Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i legals que conformen situacions i propostes educatives i formatives.
Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i formatives i la seva incidència en la formació integral. Aplicar tècniques i estratègies d'assessorament, orientació, consulta i mediació educativa.
Dissenyar plans, programes, projectes, recursos adaptats i accions innovadores per als contextos educatius i formatius (presencials o virtuals), per als contextos laborals i per a la formació del professorat.
Desenvolupar estratègies i tècniques de dinamització de grups, i aplicar i coordinar programes de desenvolupament personal, social i cultural que promoguin la participació i l'aprenentatge en situacions formatives.
Diagnosticar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de persones o grups amb necessitats específiques, en situacions de desigualtat o discriminació, i desenvolupar i coordinar les intervencions educatives que requereixin.
Avaluar polítiques, institucions, sistemes educatius, plans d'estudis, programes i projectes, recursos educatius, agents educatius i els processos d'ensenyament – aprenentatge.
Administrar i gestionar centres, institucions, serveis i recursos educatius i formatius.
Identificar plantejaments i problemes educatius, realitzar estudis sobre característiques, necessitats i demandes formatives i educatives i promoure processos de millora a partir dels resultats obtinguts.

Sortides professionals


Els titulats en Pedagogia estan preparats per dur a terme treballs que representin alguna dimensió dels fenòmens educatius. També realitzen tasques relacionades amb la investigació, participant o component equips i projectes d'investigació. Algunes d'aquestes tasques són:

Dirigir equips de professors.
Coordinar accions educatives.
Dissenyar plans de formació.
Gestionar recursos educatius.
Dirigir l'àrea educativa d'ajuntaments o altres institucions.
Liderar la producció de materials educatius.


Més informacióFacultat de Ciències de l'Educació

Edifici G
Universitat Autonòma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Destinataris

Perfil d'ingrés


El perfil de l'estudiant que vol cursar el Grau de Pedagogia ha de ser el d'una persona que reuneixi les següents característiques: responsable, observadora, intuïtiva, capaç de comunicar, capaç d'atendre, organitzada i metòdica.

A més, s'espera de l'estudiant un interès pels problemes educatius del segle XXI des d'una perspectiva d'anàlisi àmplia. Amb interès pel treball educatiu des d'una òptica de planificació, gestió i assessorament de processos, plans i programes educatius.
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X