Grau en Psicologia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què és pretén amb aquest ensenyament?


Oferir una formació acadèmica general en els fonaments disciplinaris que, en el cas de la psicologia, inclouen el coneixement, la comprensió, l'anàlisi i la interpretació del comportament humà i, en menor mesura, de l'animal, com també els habilitats bàsiques d'avaluació, de diagnòstic i d'intervenció psicològics.

Aquesta formació prepara per a la inserció en el mercat laboral i per continuar formant-es professionalment, incloent-hi opcions acadèmiques i investigadors.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centri: Facultat de Psicologia

Quines són els vies d'accés preferents per a aquest grau?

Batxillerat experimental + PAU
Batxillerat Artístic ( Arts Plàstiques i Disseny )
Batxillerat d'Administració i Gestió
Batxillerat de Ciències de la Naturalesa
Batxillerat de Ciències Humanes i Socials
Batxillerat Lingüístic
Batxillerat Tècnic Industrial
Cicles Formatius de Grau Superior
Animació sòciocultural
Educació infantil
Integració social
COU + PAU
COU Cientificotecnològica
COU Biosanitària
COU Ciències Socials
COU Humanisticolingüística
Formació Professional
Branca serveis comunitat (totes els especialitats)
Educador de disminuïts psíquics
Prova més grans de 25 anys
Prova més grans de 25 anys
Batxillerat LOGSE + PAU
Cientificotecnològica
Ciències de la Salut
Humanitats
Ciències Socials
Arts

De què podràs treballar?


A l'Estat espanyol, el títol de grau de Psicologia faculta per a l'exercici de la professió de psicòleg i per gaudir dels drets que els atorguen els disposicions vigents.

El grau de Psicologia forma en els competències professionals bàsiques del psicòleg. El grau capacita per a un exercici genèric de la professió en diversos àmbits (clínic; educatiu; del treball, els organitzacions i els recursos humans; social i comunitari; de la psicogerontologia; de la psicologia de l'esport; forense; dels trastorns del desenvolupament; dels drogodependències, etc.). Alguns camps de l'exercici professional de la psicologia podin requerir titulacions oficials de nivell superior als quals només és pot accedir una vegada obtingut el grau de Psicologia.

Temari

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 132
Optativa (OT) 30
Pràctiques externes obligatòries 12
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris


És interessant i recomanable que tinguis:


Tot i que s'hi pot accedir donis de qualsevol opció de batxillerat (com també donis d'altres opcions, com llaura determinats cicles formatius o proves per a majors de 25 anys), els modalitats que millor capacitin els estudiants per cursar estudis de Psicologia són Ciències de la Salut i Ciències Socials.

Grau en Psicologia
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Cursos més populars
X