Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

El grau de Psicologia online de la UOC té com a objectiu formar professionals que treballaran amb persones a les institucions i organitzacions de la societat del coneixement, en una època de grans transformacions.

El grau de Psicologia  a distància de la UOC proporciona els coneixements i les capacitats per a donar resposta a les noves demandes de les persones, amb la finalitat de promoure i millorar la salut y la qualitat de vida.

Aquest programa proporciona una formació científica d'excel·lència. El pla d'estudis integra les línies teòriques més importants de la psicologia i també les més innovadores.

D'una banda, l'estudiant obté un coneixement integral i innovador per a analitzar i explicar el comportament humà i, de l'altra, les destreses i habilitats necessàries per a avaluar i intervenir en l'àmbit individual, organitzacional i comunitari.

El grau de Psicologia de la UOC també desenvolupa en els seus estudiants les capacitats analítiques i directives requerides en l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), camp que aporta un valor diferencial a les empreses del segle XXI i en el qual la UOC, com a universitat online, és pionera i referent mundial.

Competències:

Competències específiques

 • Capacitat per a usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.

 • Capacitat per a donar resposta a les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.

 • Capacitat per a reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) i per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • Capacitat per a reconèixer la naturalesa de les diferències individuals que poden influir en l'aparició o el manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.

 • Capacitat per a identificar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.

 • Capacitat per a identificar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.

 • Capacitat per a detectar els processos de canvi i el desenvolupament organitzacional.

 • Capacitat per a entendre el funcionament cognitiu d'una forma integrada.

 • Capacitat per a identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament d'individus, grups i organitzacions.

 • Analitzar i interpretar les bases biològiques de la conducta i la cognició en relació amb el funcionament normal i patològic.

 • Capacitat per a identificar les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en el vessant individual i social, considerant una perspectiva evolutiva.

 • Capacitat per a reflexionar sobre l'impacte de l'objecte d'estudi de la psicologia sobre les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.

 • Capacitat per a formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.

 • Capacitat per a valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, les teories, els instruments i les tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

 • Capacitat per a aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament d'individus, grups o organitzacions.

 • Capacitat per a analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.

 • Capacitat per a tenir flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.

 • Capacitat per a identificar els principis i els processos bàsics de tot el procés comunicatiu, com també de les seves dimensions més rellevants.

 • Capacitat per a definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció segons el propòsit d'aquesta en grups, comunitats i organitzacions.

 • Capacitat per a elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats. 


Competències transversals


 • Capacitat per a actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.

 • Capacitat per a adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i generació de processos de canvi.

 • Capacitat per a aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, les habilitats i els valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin.

 • Capacitat de comunicació efectiva en diferents mitjans i contextos.

 • Capacitat per a considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

 • Capacitat per a interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa d'allò que es tracti.

 • Capacitat per a fer judicis i valoracions crítiques argumentades.

 • Capacitat per a llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

 • Capacitat per a reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.

 • Capacitat per a ser sensible a les necessitats i les expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

 • Capacitat per a treballar de forma autònoma, en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.

 • Capacitat per a usar documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

 • Capacitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • Capacitat per desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 


Competències generals


 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria Crèdits - ECTS
Formació bàsica 60
obligatòries 126
optatives 30
Pràctiques externes 18
Treball final de grau 6
total 240

Assignatures:
Semestre 1:
• Fonaments psicosocials del comportament humà 6 ECTS.
• Psicologia del desenvolupament I 6 ECTS.
• Competències TIC en psicologia 6 ECTS.
• Història de la psicologia 6 ECTS.
• Psicologia de la percepció 3 ECTS.
• Introducció als mètodes d'investigació en psicologia 3 ECTS.

Semestre 2:
• Psicologia de l'atenció i de la memòria 6 ECTS.
• Fonaments de psicobiologia 6 ECTS.
• Idioma modern I: Anglès 6 ECTS.
• Psicologia del desenvolupament II 6 ECTS.
• Acció col·lectiva 3 ECTS.
• Mètodes d'investigació quantitativa 3 ECTS.

Semestre 3:
• Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives 6 ECTS.
• Psicologia de les organitzacions 3 ECTS.
• Motivació i emoció 3 ECTS.
• Idioma modern II: Anglès 6 ECTS.
• Bases genètiques de la conducta 3 ECTS.
• Psicologia de l'educació i de la instrucció 6 ECTS.
• Mètodes d'investigació qualitativa 3 ECTS.

Semestre 4:
• Psicologia de l'aprenentatge 6 ECTS.
• Psicologia fisiològica 6 ECTS.
• Psicopatologia adults 6 ECTS.
• Introducció a les ciències socials 3 ECTS.
• Psicologia de les diferències individuals 3 ECTS.
• Psicometria 3 ECTS.
• Tècniques d'anàlisi de dades qualitatives 3 ECTS.

Semestre 5:
• Avaluació psicològica 6 ECTS.
• Psicologia del pensament 6 ECTS.
• Farmacologia i endocrinologia del comportament 3 ECTS.
• Psicologia de la personalitat 3 ECTS.
• Diferències humanes i diversitat cultural 3 ECTS.
• Principis d'intervenció en educació 6 ECTS.
• Psicopatologia infantil 3 ECTS.

Semestre 6:
• Principis d'avaluació en clínica i salut 3 ECTS.
• Psicologia del llenguatge 6 ECTS.
• Sociopsicologia del treball 3 ECTS.
• Avaluació i intervenció social 6 ECTS.
• Tècniques de documentació per a la recerca 3 ECTS.
• Tecnologies socials de la comunicació 3 ECTS.
• Ètica en psicologia 3 ECTS.
• Assignatures optatives 3 ECTS.

Semestre 7:
• Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I 3 ECTS.
• Psicologia de la salut i la qualitat de vida 9 ECTS.
• Pràcticum I 6 ECTS.
• Assignatures optatives 12 ECTS.
Veure més

Destinataris

El grau de Psicologia de la UOC s'adreça a totes les persones que tenen la intenció de formar-se com a professionals de la psicologia.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol

 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017

 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

 • Títol universitari o assimilat

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys) 


Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat


 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus


 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)Veure més

Metodologia

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un/a tutor/a, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data d'inici: 16 de setembre 2020.
Total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres.

Titulació obtinguda

El grau de Psicologia de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Sortides professionals en Psicologia clínica i de la salut: pot accedir a la formació especialitzada necessària per a l'exercici professional de la psicologia en l'àmbit sanitari. En aquest àmbit i segons la seva formació especialitzada, pot treballar en centres sanitaris i en programes de promoció i intervenció de la salut (hospitals, fundacions i consultes privades).
Sortides professionals en Psicologia de l'educació: sistemes socials dedicats a l'educació en tots els nivells i modalitats, reglats i no reglats, formals i informals.
Sortides professionals en Psicologia del treball i les organitzacions: gestió i desenvolupament humà en les organitzacions, màrqueting i consum, salut i higiene laboral, prevenció de riscos laborals, anàlisis i intervenció en el mercat laboral.
Sortides professionals en Psicologia de la intervenció social: intervenció comunitària, mediació social, orientació i inserció sociolaboral, consultoria psicosocial, avaluació de programes i psicologia ambiental.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Descompte del 8% fins al 22 de juny.


 

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Psicologia (UOC)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau de Psicologia (UOC)