Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

El grau de Psicologia online de la UOC té com a objectiu formar professionals que treballaran amb persones a les institucions i organitzacions de la societat del coneixement, en una època de grans transformacions.

El grau de Psicologia  a distància de la UOC proporciona els coneixements i les capacitats per a donar resposta a les noves demandes de les persones, amb la finalitat de promoure i millorar la salut y la qualitat de vida.

Aquest programa proporciona una formació científica d'excel·lència. El pla d'estudis integra les línies teòriques més importants de la psicologia i també les més innovadores.

D'una banda, l'estudiant obté un coneixement integral i innovador per a analitzar i explicar el comportament humà i, de l'altra, les destreses i habilitats necessàries per a avaluar i intervenir en l'àmbit individual, organitzacional i comunitari.

El grau de Psicologia de la UOC també desenvolupa en els seus estudiants les capacitats analítiques i directives requerides en l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), camp que aporta un valor diferencial a les empreses del segle XXI i en el qual la UOC, com a universitat online, és pionera i referent mundial.

Competències:

Competències específiques

 • Capacitat per a usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.

 • Capacitat per a donar resposta a les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.

 • Capacitat per a reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) i per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • Capacitat per a reconèixer la naturalesa de les diferències individuals que poden influir en l'aparició o el manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.

 • Capacitat per a identificar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.

 • Capacitat per a identificar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.

 • Capacitat per a detectar els processos de canvi i el desenvolupament organitzacional.

 • Capacitat per a entendre el funcionament cognitiu d'una forma integrada.

 • Capacitat per a identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament d'individus, grups i organitzacions.

 • Analitzar i interpretar les bases biològiques de la conducta i la cognició en relació amb el funcionament normal i patològic.

 • Capacitat per a identificar les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en el vessant individual i social, considerant una perspectiva evolutiva.

 • Capacitat per a reflexionar sobre l'impacte de l'objecte d'estudi de la psicologia sobre les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.

 • Capacitat per a formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.

 • Capacitat per a valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, les teories, els instruments i les tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

 • Capacitat per a aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament d'individus, grups o organitzacions.

 • Capacitat per a analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.

 • Capacitat per a tenir flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.

 • Capacitat per a identificar els principis i els processos bàsics de tot el procés comunicatiu, com també de les seves dimensions més rellevants.

 • Capacitat per a definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció segons el propòsit d'aquesta en grups, comunitats i organitzacions.

 • Capacitat per a elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats. 


Competències transversals


 • Capacitat per a actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.

 • Capacitat per a adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i generació de processos de canvi.

 • Capacitat per a aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, les habilitats i els valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin.

 • Capacitat de comunicació efectiva en diferents mitjans i contextos.

 • Capacitat per a considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

 • Capacitat per a interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa d'allò que es tracti.

 • Capacitat per a fer judicis i valoracions crítiques argumentades.

 • Capacitat per a llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

 • Capacitat per a reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.

 • Capacitat per a ser sensible a les necessitats i les expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

 • Capacitat per a treballar de forma autònoma, en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.

 • Capacitat per a usar documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

 • Capacitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • Capacitat per desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 


Competències generals


 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria Crèdits - ECTS
Formació bàsica 60
obligatòries 126
optatives 30
Pràctiques externes 18
Treball final de grau 6
total 240

Assignatures:
Semestre 1:
• Fonaments psicosocials del comportament humà 6 ECTS.
• Psicologia del desenvolupament I 6 ECTS.
• Competències TIC en psicologia 6 ECTS.
• Història de la psicologia 6 ECTS.
• Psicologia de la percepció 3 ECTS.
• Introducció als mètodes d'investigació en psicologia 3 ECTS.

Semestre 2:
• Psicologia de l'atenció i de la memòria 6 ECTS.
• Fonaments de psicobiologia 6 ECTS.
• Idioma modern I: Anglès 6 ECTS.
• Psicologia del desenvolupament II 6 ECTS.
• Acció col·lectiva 3 ECTS.
• Mètodes d'investigació quantitativa 3 ECTS.

Semestre 3:
• Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives 6 ECTS.
• Psicologia de les organitzacions 3 ECTS.
• Motivació i emoció 3 ECTS.
• Idioma modern II: Anglès 6 ECTS.
• Bases genètiques de la conducta 3 ECTS.
• Psicologia de l'educació i de la instrucció 6 ECTS.
• Mètodes d'investigació qualitativa 3 ECTS.

Semestre 4:
• Psicologia de l'aprenentatge 6 ECTS.
• Psicologia fisiològica 6 ECTS.
• Psicopatologia adults 6 ECTS.
• Introducció a les ciències socials 3 ECTS.
• Psicologia de les diferències individuals 3 ECTS.
• Psicometria 3 ECTS.
• Tècniques d'anàlisi de dades qualitatives 3 ECTS.

Semestre 5:
• Avaluació psicològica 6 ECTS.
• Psicologia del pensament 6 ECTS.
• Farmacologia i endocrinologia del comportament 3 ECTS.
• Psicologia de la personalitat 3 ECTS.
• Diferències humanes i diversitat cultural 3 ECTS.
• Principis d'intervenció en educació 6 ECTS.
• Psicopatologia infantil 3 ECTS.

Semestre 6:
• Principis d'avaluació en clínica i salut 3 ECTS.
• Psicologia del llenguatge 6 ECTS.
• Sociopsicologia del treball 3 ECTS.
• Avaluació i intervenció social 6 ECTS.
• Tècniques de documentació per a la recerca 3 ECTS.
• Tecnologies socials de la comunicació 3 ECTS.
• Ètica en psicologia 3 ECTS.
• Assignatures optatives 3 ECTS.

Semestre 7:
• Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I 3 ECTS.
• Psicologia de la salut i la qualitat de vida 9 ECTS.
• Pràcticum I 6 ECTS.
• Assignatures optatives 12 ECTS.
Veure més

Destinataris

El grau de Psicologia de la UOC s'adreça a totes les persones que tenen la intenció de formar-se com a professionals de la psicologia.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol

 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017

 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

 • Títol universitari o assimilat

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys) 


Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat


 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus


 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)Veure més

Metodologia

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un/a tutor/a, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici de curs: 18 de setembre 2019.
El grau de Psicologia té un total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres.

Titulació obtinguda

El grau de Psicologia de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Sortides professionals en Psicologia clínica i de la salut: pot accedir a la formació especialitzada necessària per a l'exercici professional de la psicologia en l'àmbit sanitari. En aquest àmbit i segons la seva formació especialitzada, pot treballar en centres sanitaris i en programes de promoció i intervenció de la salut (hospitals, fundacions i consultes privades).
Sortides professionals en Psicologia de l'educació: sistemes socials dedicats a l'educació en tots els nivells i modalitats, reglats i no reglats, formals i informals.
Sortides professionals en Psicologia del treball i les organitzacions: gestió i desenvolupament humà en les organitzacions, màrqueting i consum, salut i higiene laboral, prevenció de riscos laborals, anàlisis i intervenció en el mercat laboral.
Sortides professionals en Psicologia de la intervenció social: intervenció comunitària, mediació social, orientació i inserció sociolaboral, consultoria psicosocial, avaluació de programes i psicologia ambiental.

Promocions


 • Pagament fraccionat en quotes.

 • 8% dto. por matrícula anticipada hasta el 25 de junio 2019.Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Psicologia (UOC)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau de Psicologia (UOC)