Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Neuropsicologia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari de Neuropsicologia de la UOC està dissenyat per formar professionals capaços d'exercir amb excel·lència l'activitat clínica i investigadora pròpia del neuropsicòleg en qualsevol dels seus àmbits d'actuació.

Mitjançant aquest programa l'estudiant aprofundirà les bases que relacionen el comportament humà amb els mecanismes del funcionament cerebral, formació que li permetrà desenvolupar programes d'intervenció i protocols de recerca per a aprofundir en la relació entre cervell, cognició i conducta.

El màster de Neuropsicologia de la UOC proporciona a l'estudiant els coneixements necessaris per a identificar, valorar i rehabilitar les afectacions que s'associen amb una alteració del funcionament del cervell, ja sigui a causa d'un dany cerebral sobrevingut, de l'aparició d'una malaltia neurodegenerativa o d'alteracions relacionades amb el neurodesenvolupament i l'aprenentatge en nens i adolescents.

Competències:

Competències específiques


Capacitat per a integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.

Capacitat per a identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològica i de normalitat.

Capacitat per a determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un diagnòstic correcte basat en l'evidència.

Capacitat per a dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigor i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.

Capacitat per a comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació (TIC) més adequades per a definir un pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.

Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Competències transversals

Capacitat per a gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.

Capacitat per a actuar de forma ètica d'acord amb principis universals.

Capacitat per a comunicar i justificar les conclusions derivades de l'experiència adquirida i els treballs elaborats a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara, sense ambigüitats.

Capacitat per a l'aprenentatge autònom.

Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Capacitat per al treball en xarxa i a la xarxa.

Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament amb claredat, seguretat i fluïdesa.

Competències pròpies de la UOC

L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

Per a obtenir la titulació de Màster Universitari de Neuropsicologia,  l'estudiant ha de superar un mínim de 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i acreditació d'aquestes matèries.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 35
Optatives 10
Pràctiques 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits

Mòdul 1. Fonaments en Neuropsicologia 10
 • Neurociència cognitiva avançada 3
 • Psicopatologia per a neuropsicòlegs 3
 • Neuropsicologia de la percepció i les pràxies 4
Mòdul 2. Malalties neurodegeneratives10
 • Envelliment i demències 5
 • Trastorns neurològics II 5
Mòdul 3. Lesions sobrevingudes 10
 • Trastorns neurològics I 5
 • Neuropsicologia del llenguatge 55
Mòdul 4. Aprenentatge, infantesa i adolescència 5
 • Neuropsicologia infantil 5
Assignatures optatives (l'estudiant ha d'escollir dues assignatures d'un itinerari) - Crèdits
Mòdul 5. Itinerari de recerca 
 • Dissenys i mètodes en recerca 5
 • Tècniques avançades de neuroimatge 5
Mòdul 6. Itinerari professionalitzador 
 • Neuropsicologia de l'atenció, la memòria i les funcions executives 5
 • Avaluació neuropsicològica i elaboració d'informes 5
Mòdul 7. Pràctiques 9
Pràcticum
(Guia de l'estudiant) 
Mòdul 8. Treball final de màster 6
 • Treball final de màster
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El futur neuropsicòleg serà capaç d'establir un pla d'actuació que promogui la rehabilitació de les esferes afectades i que, en definitiva, contribueixi que les persones rebin una atenció especialitzada encaminada a millorar les seves capacitats, reduir els seus dèficits i augmentar la seva independència i la seva qualitat de vida.

Requisits

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Neuropsicologia de la UOC es necessari ser graduat o llicenciat en algunes de les següents titulacions superiors o equivalents:

 • Llicenciatura o grau de Psicologia

 • Llicenciatura o grau de Medicina


 

Documentació

En cas de complir els requisits acadèmics, consulteu la informació i la documentació que heu de lliurar, segons el lloc on hàgiu fet els estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Metodologia

Aquest programa es basa en un model de treball multidisciplinari i ha estat ideat per neuropsicòlegs experts, que compaginen la seva tasca professional en centres especialitzats amb la docència i la recerca.

Durant la formació s'estimula la reflexió i el debat entre els futurs neuropsicòlegs, s'afavoreix la generació de coneixement i es promouen projectes de recerca. El primer estadi de la formació aborda les bases de la neurociència cognitiva i la neuropsiquiatria, i posteriorment aprofundeix en l'estudi de les diferents patologies que poden causar dèficits cognitius i alteracions conductuals i emocionals.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 17 octubre 2018.

Objetius


 • Obtenir coneixements avançats de les principals entitats neurològiques i psicopatològiques, i de les síndromes neuropsicològiques associades.

 • Adquirir el domini dels instruments de diagnòstic, les tècniques de neuroimatge i les metodologies d'avaluació que permeten distingir les capacitats alterades del pacient.

 • Adquirir la capacitat per a elaborar informes neuropsicològics de qualitat amb un diagnòstic.

 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a dissenyar programes d'intervenció neuropsicològica eficaços.

 • Adquirir la capacitat per a implantar un pla de rehabilitació neuropsicològic i fer-ne el seguiment.

 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a desenvolupar projectes de recerca rigorosos en diferents àrees (encaminats a aprofundir la relació entre cervell, cognició i conducta).

 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.

 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.

 • Desenvolupar la capacitat per a transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.

 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.Titulació obtinguda

Títol oficial en acabar els estudis: Màster universitari de Neuropsicologia.

Perspectives laborals

Les sortides professionals del màster universitari de Neuropsicologia són les següents:
Desenvolupament d'activitat clínica assistencial en centres sanitaris, incloent-hi hospitals, residències geriàtriques o centres de dia.
Desenvolupament d'activitat investigadora en institucions o centres de recerca amb línies afins a la neuropsicologia.
Desenvolupament d'activitat pericial en l'àmbit de la neuropsicologia forense.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Últims dies de matrícula.

 

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Neuropsicologia (UOC)

Màster Universitari de Neuropsicologia (UOC)