Màster Universitari de Neuropsicologia (UOC)

61 Persones han demanat informació
1117 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Neuropsicologia (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
Endinsa't en el funcionament del cervell i comprèn per què som com som. La neuropsicologia és la clau
.
 • Únic màster estatal d'àmbit clínic
 • Orientació professional i investigadora
 • Amb la col·laboració de l'Hospital de Sant Pau
El màster universitari de Neuropsicologia de la UOC està dissenyat per formar professionals capaços d'exercir amb excel·lència l'activitat clínica i investigadora pròpia del neuropsicòleg en qualsevol dels seus àmbits d'actuació.
Mitjançant aquest programa l'estudiant aprofundirà les bases que relacionen el comportament humà amb els mecanismes del funcionament cerebral, formació que li permetrà desenvolupar programes d'intervenció i protocols de recerca per a aprofundir en la relació entre cervell, cognició i conducta.
El màster de Neuropsicologia de la UOC proporciona a l'estudiant els coneixements necessaris per a identificar, valorar i rehabilitar les afectacions que s'associen amb una alteració del funcionament del cervell, ja sigui a causa d'un dany cerebral sobrevingut, de l'aparició d'una malaltia neurodegenerativa o d'alteracions relacionades amb el neurodesenvolupament i l'aprenentatge en nens i adolescents.
Competències:
Competències específiques

Capacitat per a integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
Capacitat per a identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològica i de normalitat.
Capacitat per a determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un diagnòstic correcte basat en l'evidència.
Capacitat per a dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigor i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.
Capacitat per a comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació (TIC) més adequades per a definir un pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
Competències transversals
Capacitat per a gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
Capacitat per a actuar de forma ètica d'acord amb principis universals.
Capacitat per a comunicar i justificar les conclusions derivades de l'experiència adquirida i els treballs elaborats a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara, sense ambigüitats.
Capacitat per a l'aprenentatge autònom.
Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
Capacitat per al treball en xarxa i a la xarxa.
Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament amb claredat, seguretat i fluïdesa.
Competències pròpies de la UOC
L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Per a obtenir la titulació de Màster Universitari de Neuropsicologia,  l'estudiant ha de superar un mínim de 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i acreditació d'aquestes matèries.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 35
Optatives 10
Pràctiques 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits

Mòdul 1. Fonaments en Neuropsicologia 10
 • Neurociència cognitiva avançada 3
 • Psicopatologia per a neuropsicòlegs 3
 • Neuropsicologia de la percepció i les pràxies 4
Mòdul 2. Malalties neurodegeneratives10
 • Envelliment i demències 5
 • Trastorns neurològics II 5
Mòdul 3. Lesions sobrevingudes 10
 • Trastorns neurològics I 5
 • Neuropsicologia del llenguatge 55
Mòdul 4. Aprenentatge, infantesa i adolescència 5
 • Neuropsicologia infantil 5
Assignatures optatives (l'estudiant ha d'escollir dues assignatures d'un itinerari) - Crèdits
Mòdul 5. Itinerari de recerca 
 • Dissenys i mètodes en recerca 5
 • Tècniques avançades de neuroimatge 5
Mòdul 6. Itinerari professionalitzador 
 • Neuropsicologia de l'atenció, la memòria i les funcions executives 5
 • Avaluació neuropsicològica i elaboració d'informes 5
Mòdul 7. Pràctiques 9
Pràcticum
(Guia de l'estudiant) 
Mòdul 8. Treball final de màster 6
 • Treball final de màster

Competències per a les quals et prepara el curs

El futur neuropsicòleg serà capaç d'establir un pla d'actuació que promogui la rehabilitació de les esferes afectades i que, en definitiva, contribueixi que les persones rebin una atenció especialitzada encaminada a millorar les seves capacitats, reduir els seus dèficits i augmentar la seva independència i la seva qualitat de vida.

Requisits

Requisits acadèmics
Per a cursar el màster universitari de Neuropsicologia és obligatori haver superat algun dels estudis en l'àrea de ciències de la salut que es detallen a continuació:
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Medicina
Per a accedir a estudis oficials de màster, és necessari tenir un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió:
Només seran admesos al màster els estudiants amb el perfil d'ingrés establert.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Aquest programa es basa en un model de treball multidisciplinari i ha estat ideat per neuropsicòlegs experts, que compaginen la seva tasca professional en centres especialitzats amb la docència i la recerca. Durant la formació s'estimula la reflexió i el debat entre els futurs neuropsicòlegs, s'afavoreix la generació de coneixement i es promouen projectes de recerca. El primer estadi de la formació aborda les bases de la neurociència cognitiva i la neuropsiquiatria, i posteriorment aprofundeix en l'estudi de les diferents patologies que poden causar dèficits cognitius i alteracions conductuals i emocionals.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

 • Obtenir coneixements avançats de les principals entitats neurològiques i psicopatològiques, i de les síndromes neuropsicològiques associades.
 • Adquirir el domini dels instruments de diagnòstic, les tècniques de neuroimatge i les metodologies d'avaluació que permeten distingir les capacitats alterades del pacient.
 • Adquirir la capacitat per a elaborar informes neuropsicològics de qualitat amb un diagnòstic.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a dissenyar programes d'intervenció neuropsicològica eficaços.
 • Adquirir la capacitat per a implantar un pla de rehabilitació neuropsicològic i fer-ne el seguiment.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a desenvolupar projectes de recerca rigorosos en diferents àrees (encaminats a aprofundir la relació entre cervell, cognició i conducta).
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat per a transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Titulació obtinguda

Títol oficial en acabar els estudis: Màster universitari de Neuropsicologia.

Perspectives laborals

Les sortides professionals del màster universitari de Neuropsicologia són les següents: Desenvolupament d'activitat clínica assistencial en centres sanitaris, incloent-hi hospitals, residències geriàtriques o centres de dia. Desenvolupament d'activitat investigadora en institucions o centres de recerca amb línies afins a la neuropsicologia. Desenvolupament d'activitat pericial en l'àmbit de la neuropsicologia forense.

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster Universitari de Neuropsicologia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X