Grau de Publicitat i Relacions Públiques

1091 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.648 €
Sol·licita informació
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Grau de Publicitat i Relacions Públiques
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Preu 1.648 €

Descripció

Branca Ciències Socials i Jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 36
Pràctiques externes 12
Treball fi de Grau 12
Places 30
Centre on s'imparteix Facultat de Lletres (Campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades Català
Espanyol

En el marc de la societat de la informació i del coneixement, la Publicitat i les Relacions Públiques són dues de les professions de major transcendència i influència, donada la seva estreta vinculació amb aspectes centrals de de la viabilitat d'aquestes societats com és la democràcia representativa i la participació ciutadana (a través de la comunicació política i el màrqueting electoral), l'activitat econòmica (a través de l'estímul del consum) i la difusió de valors fonamentals per a la convivència mitjançant campanyes de sensibilització ciutadana.

En aquest context, és clau formar adequadament als futurs professionals de la Publicitat i de les Relacions Públiques, tant en coneixements com en habilitats i en valors.

A la URV el grau de Publicitat i Relacions Públiques comporta, a grosso modo, una oferta de dos cursos comuns amb les altres dues titulacions que componen el Programa Formatiu de Grau de Comunicació (Periodisme i Comunicació Audiovisual) i altres dos específics per a cada grau.

Pràctiques externes
Amb les pràctiques externes els alumnes posaran en funcionament, en l'àmbit professional de la Publicitat i les Relacions Públiques i de forma integrada, les competències específiques, transversals i nuclears assimilades, integrant els coneixements teòrics i les habilitats adquirides durant la carrera amb les realitats a les quals es poden aplicar i desenvolupant l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

L'assignatura permet el desenvolupament de la pràctica professional de la Publicitat i les Relacions Públiques en els seus diferents vessants. A més, l'alumne s'introduirà en la dinàmica empresarial o institucional, descobrint el funcionament intern de les agències de publicitat i de relacions públiques, les agències de planificació de mitjans, els departaments de comunicació i màrqueting d'empreses i institucions, els gabinets de creativitat gràfica i audiovisual, etc.

Objectius
En el marc de la societat de la informació i del coneixement la Publicitat i les Relacions Públiques són dues de les professions amb major transcendència i influència, donada la seva estreta vinculació amb aspectes centrals de la viabilitat d'aquestes societats com és la democràcia representativa i la participació ciutadana (a través de la comunicació política i el màrqueting electoral), l'activitat econòmica (mitjançant l'estímul del consum) i la difusió de valors fonamentals per a la convivència mitjançant campanyes de sensibilització ciutadana. En aquest context és fonamental formar adequadament els futurs professionals de la Publicitat i de les Relacions Públiques, tant en coneixements com en habilitats i en valors, per a l' exercici professional responsable i competent de la comunicació corporativa i institucional, en les seves diverses modalitats i aplicacions: publicitat, relacions publiques, imatge corporativa, comunicació interna, etc.

Treball fi de Grau
Per aconseguir el títol de Graduat en Publicitat i Relacions Públiques, l'alumnat elaborarà i presentarà un treball de finalització de Grau autoritzat per un docent de la titulació. En aquest integrarà les competències específiques, transversals i nuclears, així com els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar, i desenvoluparà l'esperit analític, creatiu i crític. També haurà de mostrar el coneixement, l'anàlisi i la titulació crítica de fonts i de bibliografia, així com elaborar un discurs concís, coherent i que comuniqui adequadament els resultats del treball, amb la llengua pròpia o anglès.

Competències
Conèixer l'estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre els seus paràmetres bàsics (jurídic-polítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius, textuals, orals i visuals, en les societats contemporànies, amb ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament de les ciències socials.
Dominar l'aplicació de les eines i els programes informàtics de creació de continguts textuals i audiovisuals.
Elaborar missatges orals i escrits de caràcter persuasiu que siguin eficaços, correctes i atractius, en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les estratègies retòriques més adequades per a la comunicació publicitària i de reclamacions públiques.
Conèixer l'estructura, el funcionament i la gestió de l'empresa, amb especial incidència en les empreses de Publicitat i Relacions Públiques.
Produir productes audiovisuals persuasius aplicant la gramàtica específica del so i de la imatge en moviment, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes audiovisuals de caràcter publicitari.
Comprendre els fonaments de l'exercici del periodisme i les seves interrelacions amb l'activitat publicitària i de relacions públiques.
Comprendre la realitat sociocomunicativa de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament) en el context espanyol, europeu i mundial.
Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques canalitzades a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions.
Dominar els conceptes i les tècniques de creació gràfica i multimèdia aplicades a la publicitat.
Conèixer els fonaments de l'ordenament jurídic en matèria d'exercici de la publicitat i de les relacions públiques, tant pel que competeix als drets fonamentals com des del punt de vista del dret mercantil.
Aplicar les tècniques de planificació i organització integral de la comunicació d'una empresa o institució, així com els seus instruments i suports organitzatius.
Coneixement teòric i operatiu de les tècniques d'investigació i anàlisi de la naturalesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació publicitària: creatius, empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques, mitjans de comunicació, suports i públics.
Coneixement teòric i operatiu d'anàlisi i la investigació de les audiències aplicades a la selecció i la compra de suports i mitjans per a la planificació de la difusió publicitària.

Sortides professionals
Creatiu, executiu de comptes, adreça d'art, planificació de mitjans, relacions públiques, organització d'esdeveniments, assessoria d'imatge, comunicació política, docència i investigació.

Destinataris

Perfil recomanat
L'alumne hauria de ser una persona activa, creativa, desinhibida i amb capacitat d'iniciativa i lideratge. Hauria de tenir consciència de la importància de la comunicació per al desenvolupament econòmic, social i cultural en qualsevol època i societat, però especialment en les modernes societats avançades. Hauria d'estar interessat en aspectes estètics i persuasius de la comunicació mediàtica, tenir interès per ampliar els seus coneixements sobre expressió artística i sobre les diferents tècniques de la comunicació persuasiva.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Grau de Publicitat i Relacions Públiques
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Sol·licita informació
X