UOC Universitat Oberta de Catalunya

Grau en Relacions Internacionals (UOC)

UOC Universitat Oberta de Catalunya

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Descripció

En un món cada vegada més complex i interdependent, resulta clau la presència de professionals que sàpiguen no solament comprendre i analitzar la societat internacional, sinó també ajudar a orientar les decisions i les estratègies dels diferents actors internacionals.

La formació integral i interdisciplinària del grau de Relacions Internacionals permetrà formar professionals capaços de desenvolupar activitats d'anàlisis, comunicació, gestió i assessoria sobre qüestions internacionals per a organitzacions molt diverses del sector públic (administracions públiques estatals i subestatals, organismes internacionals, etc.), privat (empreses amb orientació internacional, think tanks, consultores, mitjans de comunicació, etc.) i mixt (ONG, organismes de cooperació, etc.).

Competències:

Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.

Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional.

Saber aplicar les principals teories de la Ciència Política en l'anàlisi de l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics actuals.

Identificar els conceptes i les teories més rellevants de la disciplina de relacions internacionals, i saber-los aplicar en l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals.

Analitzar i relacionar diferents polítiques adoptades pels actors del sistema internacional, especialment en matèria de política exterior, seguretat i cooperació al desenvolupament.

Analitzar la diversitat de conflictes internacionals i processos de pau, explicant-ne les causes, la dinàmica i els efectes principals.

Considerar les normes i procediments del Dret Internacional, especialment els mecanismes internacionals de resolució de controvèrsies, per a analitzar problemes internacionals i desafiaments globals.

Comprendre l'estructura, les competències i el funcionament de les organitzacions internacionals, amb particular atenció a la Unió Europea.

Relacionar els successos i processos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual.

Identificar i analitzar la diversitat de cultures i d'identitats que existeix en la societat global actual.

Aplicar els conceptes, les teories i les metodologies empíriques pròpies de l'economia a l'anàlisi dels fenòmens i les relacions internacionals.

Emprar eficaçment les tècniques de recerca quantitatives i qualitatives en l'anàlisi dels fenòmens internacionals, i també dels processos i tendències de la societat global.

Ser capaç de realitzar estudis de cas i aplicar el mètode comparat per a analitzar institucions, processos i polítiques de diferents països.És recomanable accedir al grau de Relacions Internacionals des de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials del batxillerat, sense perjudici d'altres modalitats.


 
Veure més

Temari del curs

Tipus d'matèria- Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 132
Optatives 42
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures per semestre:
Semestre 1:
• Introducció al dret 6 ECTS.
• Política i societat 6 ECTS.
• Anglès B2.1 6 ECTS.
• Introducció a l'economia 6 ECTS.
• Competències TIC per a les relacions internacionals 6 ECTS.

Semestre 2:
• Història política i social 6 ECTS.
• Metodologia de les ciències socials 6 ECTS.
• Anglès B2.2 6 ECTS.
• Introducció a les relacions internacionals 6 ECTS.
• Globalització i internet 6 ECTS.

Semestre 3:
• Història de les relacions internacionals 6 ECTS.
• Política comparada: tipus i orígens de règims polítics 6 ECTS.
• Economia internacional 6 ECTS.
• Fonts d'informació i indicadors per a estudis internacionals 6 ECTS.
• Geografia humana i física 6 ECTS.

Semestre 4:
• Teoria de les relacions internacionals 6 ECTS.
• Dret internacional públic 6 ECTS.
• Estructura econòmica mundial 6 ECTS.
• Segon idioma modern I 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.

Semestre 5:
• Temes actuals de política internacional 6 ECTS.
• Unió Europea 6 ECTS.
• Anàlisi de dades 6 ECTS.
• Segon idioma modern II 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.

Semestre 6:
• Anàlisi de polítiques exteriors 6 ECTS.
• Moviments i nous actors transnacionals 6 ECTS.
• Relacions internacionals de l'Àsia oriental 6 ECTS.
• Sistemes polítics comparats 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.

Semestre 7:
• Seguretat, pau i resolució de conflictes 6 ECTS.
• Cooperació internacional i desenvolupament 6 ECTS.
• Disseny d'investigació en estudis internacionals 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.

Semestre 8:
• Diversitat cultural i d'identitat en les societats actuals 6 ECTS.
• Democratització i institucions polítiques d'Amèrica Llatina 6 ECTS.
• Treball final de grau 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.
Veure més

Destinataris

Coneixements previs:

Es recomana iniciar el grau de Relacions Internacionals amb un nivell de competència en anglès equivalent, com a mínim, al nivell B1 del marc comú europeu de llengües. Per a facilitar a l'estudiant la comprovació del coneixement propi d'anglès, la UOC posa a la seva disposició, per mitjà dels tutors i del pla docent de l'assignatura, una prova de nivell. Aquesta prova permet verificar si el seu nivell és el recomanat per a iniciar els seus estudis en aquest grau (nivell B1 o superior). La prova no és excloent ni un requisit previ.Perfils:


  • La formació completa i interdisciplinària del grau de Relacions Internacionals que es presenta resultarà d'interès per a totes aquelles persones que desitgen orientar la seva activitat laboral cap a algun dels camps professionals vinculats amb les relacions internacionals (diplomàcia i afers exteriors, gestió de projectes, consultoria sobre internacionalització d'empreses, anàlisi de polítiques de cooperació al desenvolupament, comunicació sobre temes internacionals, etc.).

  • Aquest grau de Relaciones Internacionals no es dirigeix únicament a estudiants que desitgin endinsar-se en el món professional de les relacions internacionals, sinó també a estudiants que ja estan treballant en algun àmbit de les relacions internacionals i pels quals aquesta titulació representa una oportunitat d'ampliació formativa o de promoció professional.Veure més

Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial

 

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol

Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017

Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

Títol universitari o assimilat

Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

 

Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

 

Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus

Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Propera matrícula: abril 2021

Durada

Data d'inici: 17 de febrer 2021.
Propera matrícula: abril 2021.

Objectius


  • Oferir una formació integral i interdisciplinària que permeti als estudiants comprendre i analitzar la complexitat i el dinamisme de la societat internacional actual, amb els seus diferents actors, problemes i processos.

  • Proporcionar als estudiants una base sòlida de coneixements fonamentals en relacions internacionals, mitjançant eines metodològiques basades en la utilització de les noves tecnologies.

  • Desenvolupar, entre els estudiants, les competències i les aptituds necessàries per a la pràctica professional en els diferents camps de les relacions internacionals.

  • Generar entre els estudiants una capacitat d'autonomia i de sentit crític que els permeti analitzar i avaluar diferents temes i situacions d'àmbit internacional.

  • Capacitar els estudiants perquè accedeixin, amb raonables garanties d'èxit, a estudis posteriors especialitzats i de postgrau.Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Perspectives laborals

Sector públic:
Carrera diplomàtica (amb superació prèvia d'un concurs o oposició).
Funcionari de la UE i d'altres organitzacions internacionals (amb superació prèvia de les respectives proves d'ingrés per concurs o oposició).
Empleat públic de les agències de relacions internacionals i comerç exterior de comunitats autònomes i ajuntaments (en alguns casos és imprescindible la superació d'un concurs o oposició).
Gestor de projectes i programes internacionals.
Tècnic de programes de cooperació al desenvolupament.
Analista i consultor de think tanks (sobre política exterior, cooperació al desenvolupament, etc.).
Professional de la comunicació en l'àrea de Relacions Internacionals.
Sector privat:
Professional d'empreses amb orientació internacional.
Analista i consultor que treballa en partits polítics i fundacions de partits.
Analista i assessor de consultores privades.
Docència i recerca:
rofessor en àrees de Ciències Socials i investigador.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
També et recomanem aquests cursos