Grau d'Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El paper estratègic de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i la seva aplicació creixent en els diferents sectors de l'economia ha disparat la demanda de professionals de les telecomunicacions. La gestió tecnològica de la informació s'ha convertit en un element indispensable per al funcionament de qualsevol negoci, empresa o institució.
Dins d'aquest context, la UOC ofereix el grau de Tecnologies de la Telecomunicació, una titulació oficial d'alt nivell i rigor acadèmic que acredita el graduat com a enginyer tècnic de telecomunicació perquè pugui exercir professionalment en aquest àmbit.
El graduat en Tecnologies de la Comunicació és un professional capaç de dissenyar, analitzar, implementar, explotar i gestionar sistemes, components i processos de l'àmbit de les TIC. A part dels coneixements tecnològics, aquest programa també forma l'estudiant en la gestió de projectes i organitzacions, i altres competències transversals.
El grau proporciona una formació tant teòrica com pràctica en telecomunicacions. La UOC proporciona els recursos tecnològics necessaris per a desenvolupar les assignatures aplicades, per mitjà de laboratoris virtuals i entorns de simulació, programari, laboratori a casa i laboratoris remots.
Competències:
Competències específiques
 • Capacitat per a projectar, calcular, desenvolupar i implementar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació.
 • Capacitat per a aplicar la legislació vigent durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Capacitat per a aplicar coneixements sobre l'ús i la programació d'ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • Capacitat per a conèixer, avaluar, dissenyar i aplicar sistemes i subsistemes de comunicacions (maquinari i programari) per a aplicacions pròpies de les telecomunicacions, i per a aplicacions de control i seguretat.
 • Capacitat per a comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'internet, els models de components, programari intermediari i serveis.
 • Capacitat per a redactar documents tècnics.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte mediambiental i econòmic de les solucions tècniques. 
Competències transversals
 • Capacitat per a comunicar oralment i per escrit coneixements i conclusions en l'àmbit acadèmic i professional, davant un públic especialitzat o no.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per abordar-lo i aplicar una solució eficaç.
 • Capacitat per a adaptar-se a futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
Competències pròpies de la UOC
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Formació bàsica 78
obligatòries 72
Optatives de menció 48
optatives 30
Treball final de grado12
total 240

Semestres:
Semestre 1:
• Matemàtiques I 6 ECTS.
• Fonaments de programació 6 ECTS.
• Fonaments de computadors 6 ECTS.
• Treball en equip a la Xarxa 6 ECTS.
• Idioma modern I: anglès 6 ECTS.

Semestre 2:
• Matemàtiques II 6 ECTS.
• Administració i gestió d'organitzacions 6 ECTS.
• Competència comunicativa per a professionals de les TIC 6 ECTS.
• Disseny i programació orientada a objectes 6 ECTS.
• Idioma modern II: anglès 6 ECTS.

Semestre 3:
• Matemàtiques per a les telecomunicacions 6 ECTS.
• Física I 6 ECTS.
• Bases de dades 6 ECTS.
• Teoria de circuits 6 ECTS.
• Senyals i sistemes I 6 ECTS.

Semestre 4:
• Telemàtica 6 ECTS.
• Física II 6 ECTS.
• Sistemes operatius 6 ECTS.
• Circuits electrònics 6 ECTS.
• Senyals i sistemes II 6 ECTS.

Semestre 5:
• Xarxes i serveis 6 ECTS.
• Sistemes de comunicació I 6 ECTS.
• Gestió de projectes 6 ECTS.
• Electrònica de comunicacions 6 ECTS.
• Electrònica digital 6 ECTS.

Semestre 6:
• Assignatura optativa de menció I 6 ECTS.
• Assignatura optativa de menció II 6 ECTS.
• Assignatura optativa de menció III 6 ECTS.
• Assignatura optativa de menció IV 6 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.

Semestre 7:
• Assignatura optativa de menció V 6 ECTS.
• Assignatura optativa de menció VI 6 ECTS.
• Assignatura optativa de menció VII 6 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.

Semestre 8:
• Assignatura optativa de menció VIII 6 ECTS.
• Treball de fi de grau 12 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.
• Assignatura optativa 6 ECTS.

Destinataris

Adaptació a títols de grau o retitulacions:
Si tens el títol de Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. Especialitats en Telemàtica, Sistemes de Telecomunicació o Sistemes audiovisuals i vols actualitzar els teus coneixements per a obtenir el títol de Grau de Tecnologies de telecomunicació, a la UOC t'oferim la possibilitat de fer-ho per mitjà d'un procés específic d'adaptació al grau o retitulació.

El grau de Tecnologies de la Telecomunicació es dirigeix:
 • A les persones que vulguin exercir la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Als professionals que vulguin adquirir competències i coneixements en desenvolupament i aplicació de les TIC.
 • A qualsevol persona interessada a conèixer i entendre el funcionament de les telecomunicacions.

Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial
Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys) 
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys) 
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

 • Proporcionar a l'estudiant la formació científica, tecnològica i socioeconòmica per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en qualsevol àmbit.
 • Adquirir coneixements de la legislació vigent en el sector de les telecomunicacions.
 • Dotar l'estudiant dels coneixements necessaris per a assessorar, dissenyar, analitzar, instal·lar, mantenir i explotar sistemes, components o processos de l'àmbit de les TIC de qualsevol empresa, Administració o institució.
 • Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, implantar una solució.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.
 • Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies de telecomunicació i tendències del mercat per trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret.
 • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
 • Desenvolupar la capacitat de comunicació oral i escrita en l'àmbit acadèmic i professional, especialment la redacció de documentació tècnica.
 • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

Titulació obtinguda

El grau de Tecnologies de la Telecomunicació de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Enginyer de comunicació de dades: tècnic de desenvolupament de programari de comunicacions, arquitecte de programari, gestor de projectes de programari, arquitecte de xarxes, arquitecte de productes de xarxes, tècnic de sistemes. Dissenyador d'aplicacions per al processament digital de senyals: dissenyador d'algorismes, especialista en teoria de la informació i les comunicacions, científic, tècnic d'aplicacions, dissenyador de sistemes. Dissenyador de xarxes de comunicació: dissenyador de xarxes de dades (internet, xarxes de dades privades), dissenyador de xarxes mòbils. Consultor d'empreses de TIC: especialista en aplicacions, consultor de l'estratègia de tecnologia de la informació, consultor de la gestió estratègica de la informació, especialista o consultor de productes. Dissenyador d'aplicacions de programari i multimèdia: programador d'aplicacions, programador multimèdia, dissenyador de xarxes multimèdia, tècnic d'internet, intranet, àudio i vídeo. Gestor de projectes TIC.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

La UOC té vint anys d'experiència oferint formació universitària en l'àmbit de les telecomunicacions, modalitat en línia. Som pioners a oferir formació en línia en aquest àrea de coneixement, a escala estatal, en els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: Josep Prieto Blázquez. Llicenciat i Doctor en informàtica. Director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació a la UOC des del 2013. Technical Manager del projecte TeSLA i membre del grup de recerca KISON. Directora del Grau de Tecnologies de la Telecomunicació: Eugènia Santamaría Pérez. El seu principal àmbit d'investigació és l'experimentació pràctica en enginyeria de l'aprenentatge en línia. La seva activitat docent està relacionada amb els sistemes de comunicació i el processament de senyals.

Professorat

L'equip docent està integrat per un professorat que combina el coneixement de l'entorn professional amb la dimensió acadèmica. Director Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: Daniel Riera i Terrén, Director del programa: José Antonio Morán Moreno.
Grau d'Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X