Grau de Turisme (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

¡Últimos días!
L'objectiu del grau de Turisme en línia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és preparar professionals amb una formació versàtil, amb capacitat per a ocupar funcions de responsabilitat i gestió en qualsevol empresa, organització o institució, pública o privada, relacionada amb el sector turístic, i també, per a emprendre un negoci propi.
Aquest programa proporciona una formació d'alt nivell i rigor, plantejada en contextos reals per als diferent àmbits de l'activitat turística, i dóna respostes als reptes del nou model de turisme del segle XXI amb dos eixos bàsics: la innovació i la sostenibilitat.
El grau de Turisme és una titulació oficial de caràcter generalista i multidisciplinari, molt vinculada amb la pràctica professional. L'estudiant adquireix competències para a desenvolupar la seva activitat tant des del punt de vista territorial, com des de l'àmbit empresarial. El programa comprèn des de la gestió de la intermediació, els allotjaments i la restauració, fins a la planificació de les destinacions turístiques.
El grau de Turisme de la UOC està acreditat amb la Certificació UNWTO.TedQual atorgada per l'Organització Mundial de Turisme (OMT/UNWTO), agència especialitzada de les Nacions Unides. La UOC és la primera universitat en línia del món amb aquesta certificació internacional.
El pla d'estudis també inclou continguts transversals, que capaciten l'estudiant per a administrar i treure el màxim rendiment de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), gestionar el temps de manera òptima, i comunicar-se en llengua materna i en anglès.

Competències:
Competències transversals
 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la negociació.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament , per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC ) en els àmbits acadèmic i professional.
 • Capacitat per a emprendre i innovar. 
Competències específiques
 • Capacitat per a reconèixer els principis del turisme i identificar les seves dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Capacitat per a reconèixer el funcionament de les destinacions, les seves estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 • Capacitat per a avaluar les tipologies de les destinacions, el seu potencial turístic, les formes de gestió i els impactes derivats de les activitats turístiques.
 • Capacitat per a generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades, amb l'aplicació dels instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a gestionar una organització pública, privada o mixta, d'una manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
 • Capacitat per a dissenyar i planificar d'una manera eficient estratègies en els espais i les destinacions turístiques, d'acord amb els principis de sostenibilitat, desenvolupament socioeconòmic i mediambiental.
 • Capacitat per a treballar en una organització turística adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries.
 
Competències pròpies de la UOC
L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

El pla d'estudis del grau de Turisme es compon de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:
• 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
o 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i
o 18 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.
• 132 crèdits ECTS obligatoris, dins dels quals s'integren els 6 crèdits del treball final de grau (TFG).
• 48 crèdits ECTS optatius.
El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
obligatòries 126
Optatives * 48
Treball final de grau 6
(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de sis crèdits cadascuna.
total 240

Assignatures:
Semestre 1:
• Introducció a l'empresa 6 ECTS.
• Introducció a la informació financera 6 ECTS.
• Mercats i conducta 6 ECTS.
• Iniciativa emprenedora 6 ECTS.
• Iniciació a les competències TIC 6 ECTS.

Semestre 2:
• Fonaments de màrqueting 6 ECTS.
• Introducció al dret 6 ECTS.
• Fonaments d'estadística 6 ECTS.
• Comportament dels agregats econòmics 6 ECTS.
• Idioma modern I: Anglès I 6 ECTS.

Semestre 3:
• Estructura dels mercats turístics 6 ECTS.
• Persones i organitzacions 6 ECTS.
• Direcció de màrqueting en turisme 6 ECTS.
• Introducció a l'espai turístic 6 ECTS.
• Idioma modern II: Anglès II 6 ECTS.

Semestre 4:
• Comportament del consumidor turístic 6 ECTS.
• Operacions i processos de producció en turisme 6 ECTS.
• Geografia econòmica 6 ECTS.
• Destinacions turístiques 6 ECTS.
• Idioma modern I: Francès I o Alemany I 6 ECTS.

Semestre 5:
• Dret de les activitats turístiques 6 ECTS.
• Mobilitat i logística 6 ECTS.
• Desenvolupament sostenible 6 ECTS.
• Patrimoni cultural 6 ECTS.
• Idioma modern II: Francès II o Alemany II 6 ECTS.

Semestre 6:
• Gestió dels serveis turístics 6 ECTS.
• Intermediació turística 6 ECTS.
• Qualitat en turisme 6 ECTS.
• Innovació en turisme 6 ECTS.
• Direcció estratègica 6 ECTS.

Semestre 7:
• Pràcticum 6 ECTS.
• Optativa I 6 ECTS.
• Optativa II 6 ECTS.
• Optativa III 6 ECTS.
• Optativa IV 6 ECTS.

Semestre 8:
• Optativa V 6 ECTS.
• Optativa VI 6 ECTS.
• Optativa VII 6 ECTS.
• Optativa VIII 6 ECTS.
• Treball final de grau 6 ECTS.

Destinataris

Adaptació a títols de grau o retitulacions:
Si tens el títol de Diplomat en Turisme i vols actualitzar els teus coneixements per a obtenir el títol de Grau de Turisme, a la UOC t'oferim la possibilitat de fer-ho per mitjà d'un procés específic d'adaptació al grau o retitulació.

Perfils:
Aquest grau s'adreça a estudiants que vulguin exercir professionalment en nombrosos àmbits d'activitat dins del camp del turisme: persones creatives i emprenedores, amb una actitud participativa, responsable i dialogant, capaces d'adaptar-se a diferents entorns de treball i perfils professionals.
El pla d'estudis prepara professionals capaços de donar resposta als nous reptes i models de turisme: des del turisme sostenible amb destinacions basades en l'estudi i el gaudi de la naturalesa, fins a models de turisme alternatius com l'urbà o l'esportiu, etc.

Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial
Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
Títol universitari o assimilat
Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys).
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
 
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

Obtenir coneixements avançats sobre la indústria turística i el turisme en totes les seves dimensions i àmbits: social, cultural, legal, polític i econòmic.
Obtenir coneixements sobre els diferents sectors del turisme: allotjament, restauració, intermediació, transport i logística, planificació i gestió pública de destinacions, productes i activitats turístiques, i finalment, formació, recerca i consultoria.
Adquirir coneixements sobre les claus per a l'elaboració de plans estratègics i la seva aplicació immediata en entorns hotelers i de restauració d'àmbit nacional i internacional.
Desenvolupar la capacitat per a identificar les tipologies de destinacions, el seu potencial i les possibles formes de gestió, i avaluar l'impacte de les diferents activitats turístiques.
Desenvolupar i consolidar la capacitat de creativitat i innovació en el sector, com també la gestió sostenible (econòmica, social i ambiental).
Desenvolupar i consolidar la capacitat directiva per a gestionar una empresa, organització i territori turístic, ja sigui de titularitat pública o privada.
Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.
Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
Desenvolupar i consolidar la capacitat per a comunicar correctament, de forma oral i escrita, en les llengües pròpies i, com a mínim, en una llengua estrangera.
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Titulació obtinguda

El grau de Turisme de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Allotjament: direcció hotelera, responsable de l àrea d'allotjament, cap de reserves, cap comercial, responsable de negoci electrònic Restauració: direcció d'aliments i begudes (food and beverage), responsable de banquets i convencions, cap comercial, cap d'operacions Intermediació: direcció d'agència de viatges, gestor de viatges d'empresa, responsable de producte, direcció comercial, responsable de negoci electrònic Transport i logística: responsable de reserves, responsable d'operacions, direcció comercial, responsable de serveis d'atenció al client Planificació i gestió pública de destinacions: tècnic de gestió d'administracions públiques, responsable de programa d'un pla de dinamització, direcció de campanya de promoció de destinació, responsable de centre d'iniciatives turístiques, responsable d'oficina de turisme, agent de desenvolupament local Productes i activitats turístiques: tècnic assessor de gestió del patrimoni natural i cultural. Formació, recerca i consultoria.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

El grau Turisme de la UOC està acreditat amb la Certificació UNWTO.TedQual otorgada per l'Organització Mundial de Turisme (OMT/UNWTO), agència especialitzada de les Nacions Unides. La UOC és la primera universitat en línia del món amb aquesta certificació Internacional.

Professorat

Directora dels Estudis d'Economia i Empresa: Dra. Maria Jesús Martínez Argüelles. Direcció de programa: Francesc González Reverté.
Grau de Turisme (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X