Màster Oficial de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

1116 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Màster Oficial de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
Sol·licita informació
Màster oficial
Semi-presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster interuniversitari de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura s'adreça a totes aquelles persones interessades en aquests àmbits de treball . Ofereix formació sobre les maneres més efectives d'organitzar i fer funcionar les biblioteques escolars com a centres de recursos d'aprenentatge ; sobre el disseny de plans de lectura de centre ( PLEC) ; la selecció i ús de llibres infantils i juvenils ; la investigació i selecció d'informació , especialment a través de la xarxa ; les formes d'enllaç i col · laboració cultural en el context social ; l'ús de noves tecnologies per a aquests propòsits ; així com el desenvolupament de projectes socials de lectura que incideixen en els hàbits de la població .

El màster és semipresencial i inclou una part de pràctiques externes tutoritzades en biblioteques escolars o públiques . Coordinat per Teresa Colomer ( UAB ) i Mònica Baró ( UB ) , el professorat pertany a vuit departaments universitaris i inclou equips molt reconeguts en investigació i docència en aquests àmbits . S'ofereix també un programa de conferències de professionals del sector i de visites a institucions .

Horaris :
Les sessions presencials tindran lloc els dilluns i dimecres de les 17,30 a les 20,30 hores des de principis d'octubre a finals d'abril .
El mòdul de pràctiques es realitzarà en el tercer trimestre , amb una estada de 100 hores en biblioteca escolar o biblioteca pública, segons s'estableixi . En els casos en què els alumnes ja tinguin formació o experiència en biblioteques o actuacions acreditades de promoció de la lectura podran convalidas fins a 9 crèdits i s'elaborarà un itinerari d'estudis i pràctiques que contempli aquesta situació .

Temari

El màster consta de 60 crèdits , 48 obligatoris i 12 optatius . No s'ofereixen itineraris d'especialitat .

Els crèdits obligatoris s'organitzen en 5 mòduls en els quals s'ofereix formació sobre el concepte , funció , organització i gestió de la biblioteca escolar ( M.1 . Biblioteques Escolars ) ; els hàbits de lectura i la promoció de la lectura a les societats actuals ( M.5 Hàbits Socials i Promoció de la Lectura ) ; la difusió cultural a través de la biblioteca i d'iniciatives de promoció social ( M.4 . Instruments d'Accés i Difusió Cultural ) ; la lectura a les societats actuals , el seu aprenentatge escolar i la planificació dels plans de lectura de centres escolars ( M.2 . Plans de Lectura ) ; i la producció de llibres i literatura infantil i juvenil en diferents suports ( M.3 . Llibres Infantils i Juvenils ) . L'itinerari de formació professional culmina amb l' realització de Pràctiques obligatòries en biblioteques escolars i públiques i l'elaboració del Treball Final tutoritzat .

A més d'aquest itinerari obligatori que cobreix les competències requerides per complir els objectius del màster , els alumnes han de triar dos mòduls optatius de 6 crèdits en funció dels seus interessos professionals , preferentment un de cada un dels blocs següents :

    
a) L'aprofundiment , en els aspectes tècnics del tractament de la informació ( M.6 . Informació i Procés de Documentació ) , o bé en el coneixement pedagògic , psicològic i sociològic de l'àmbit educatiu ( M.7 . Aspectes psicopedagògics de la Intervenció Educativa ) .
    
b ) L'aprofundiment en la lectura en l'àmbit tecnològic ( M.8 Mitjans Digitals a la Biblioteca Escolar ) , o bé en el coneixement dels llibres i literatura infantil i juvenil ( m.9 . Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil ) .


Tots els mòduls del màster , a excepció de les pràctiques externes , es realitzen de forma semipresencial .

 
Estructura del pla d'estudis
caràcter Crèdits
obligatoris 33
optatius 12
Treball de fi de màster 6
Pràctiques externes setembre
TOTAL 60

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Biblioteques Escolars 9 OB
Hàbits Socials i Promoció de la Lectura 6 OB
Instruments d'Accés i Difusió Cultural 6 OB
Llibres Infantils i Juvenils 6 OB
Plans de Lectura 6 OB
Pràctiques Externes 9 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil 6 OT *
Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar 6 OT *
Aspectes psicopedagògics de la Intervenció Educativa 6 OT **
Informació i Procés Documental 6 OT **

* Optatius , s'han de cursar 6 crèdits
** Optatius , s'han de cursar 6 crèdits

OB : Obligatoris
OT : Optatius

Destinataris

Perfil d'ingrés :

El Euroreferencial en Informació i Documentació elaborat la ECIA ( European Council of Information Associations ) i adaptat per la SEDIC ( Societat Espanyola de Documentació i Informació Científica ) , a l'annex que descriu els diferents perfils professionals , determina que el bibliotecari escolar ha d'assegurar competències de caràcter pedagògic així com tècniques en l'àmbit de la biblioteconomia . Per això , seria convenient que el perfil de l'estudiant d'ingrés assegurés algunes d'aquestes competències, que es complementarien i reforçarien en el Màster . El mateix document identifica les aptituds que ha de tenir el bibliotecari escolar , entre les quals destaquen les d'autonomia , capacitat de comunicació , disponibilitat , empatia , i el sentit pedagògic i la curiositat intel · lectual .

També es valoren aspectes com l'esperit analític , crític i de síntesi . D'altra banda , l'estudiant hauria de ser una persona interessada en els àmbits educatius , bibliotecaris i de foment de la lectura . D'altra banda , és important que sigui capaç de participar i cooperar en projectes col · lectius d'intervenció educativa i social . Es valora que sigui una persona autònoma i amb capacitat de planificar i organitzar tasques , així com la creativitat , flexibilitat i iniciativa .


Accés:
Per accedir a aquest màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .
Requisits d'admissió
Els requisits d'admissió són els següents : Preferentment diplomats , llicenciats i graduats en Educació Infantil, Educació Primària , Educació Social , Psicopedagogia , Pedagogia , Biblioteconomia i documentació i també graduats i llicenciats de les branques de coneixement d'Humanitats . També poden accedir altres titulats , sempre que la seva trajectòria de formació o experiència professional resulti propera als continguts del màster .
Criteris de selecció
En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes , l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació :

    Expedient acadèmic . ( 35% )
    Acreditació documental de títols i cursos de formació permanent en els àmbits d'educació o biblioteconomia i documentació . ( 25% )
    Acreditació documental d'experiència docent en el sistema educatiu no universitari , en biblioteques públiques o en activitats i plans de promoció de la lectura de les administracions públiques o entitats privades reconegudes . ( 25% )
    Entrevista personal sobre motivació i actitude . ( 15% )

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Perspectives laborals

El màster forma responsables de biblioteques escolars, seccions infantils de biblioteques públiques, centres de recursos, animadors socioculturals, professionals del llibre i de l'edició, professionals implicats en els plans de lectura de qualsevol tipus d'administracions públiques o d'altres iniciatives socials al voltant de l'accés de la població a la cultura escrita.
Màster Oficial de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Campus i seus: Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Edifici G, Universitat Autonòma de Barcelona 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X