Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Màster Oficial de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Descripció

El màster interuniversitari de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura s'adreça a totes aquelles persones interessades en aquests àmbits de treball . Ofereix formació sobre les maneres més efectives d'organitzar i fer funcionar les biblioteques escolars com a centres de recursos d'aprenentatge ; sobre el disseny de plans de lectura de centre ( PLEC) ; la selecció i ús de llibres infantils i juvenils ; la investigació i selecció d'informació , especialment a través de la xarxa ; les formes d'enllaç i col · laboració cultural en el context social ; l'ús de noves tecnologies per a aquests propòsits ; així com el desenvolupament de projectes socials de lectura que incideixen en els hàbits de la població .El màster és semipresencial i inclou una part de pràctiques externes tutoritzades en biblioteques escolars o públiques . Coordinat per Teresa Colomer ( UAB ) i Mònica Baró ( UB ) , el professorat pertany a vuit departaments universitaris i inclou equips molt reconeguts en investigació i docència en aquests àmbits . S'ofereix també un programa de conferències de professionals del sector i de visites a institucions .Horaris :

Les sessions presencials tindran lloc els dilluns i dimecres de les 17,30 a les 20,30 hores des de principis d'octubre a finals d'abril .

El mòdul de pràctiques es realitzarà en el tercer trimestre , amb una estada de 100 hores en biblioteca escolar o biblioteca pública, segons s'estableixi . En els casos en què els alumnes ja tinguin formació o experiència en biblioteques o actuacions acreditades de promoció de la lectura podran convalidas fins a 9 crèdits i s'elaborarà un itinerari d'estudis i pràctiques que contempli aquesta situació .
Veure més

Temari del curs

El màster consta de 60 crèdits , 48 obligatoris i 12 optatius . No s'ofereixen itineraris d'especialitat .

Els crèdits obligatoris s'organitzen en 5 mòduls en els quals s'ofereix formació sobre el concepte , funció , organització i gestió de la biblioteca escolar ( M.1 . Biblioteques Escolars ) ; els hàbits de lectura i la promoció de la lectura a les societats actuals ( M.5 Hàbits Socials i Promoció de la Lectura ) ; la difusió cultural a través de la biblioteca i d'iniciatives de promoció social ( M.4 . Instruments d'Accés i Difusió Cultural ) ; la lectura a les societats actuals , el seu aprenentatge escolar i la planificació dels plans de lectura de centres escolars ( M.2 . Plans de Lectura ) ; i la producció de llibres i literatura infantil i juvenil en diferents suports ( M.3 . Llibres Infantils i Juvenils ) . L'itinerari de formació professional culmina amb l' realització de Pràctiques obligatòries en biblioteques escolars i públiques i l'elaboració del Treball Final tutoritzat .

A més d'aquest itinerari obligatori que cobreix les competències requerides per complir els objectius del màster , els alumnes han de triar dos mòduls optatius de 6 crèdits en funció dels seus interessos professionals , preferentment un de cada un dels blocs següents :

    
a) L'aprofundiment , en els aspectes tècnics del tractament de la informació ( M.6 . Informació i Procés de Documentació ) , o bé en el coneixement pedagògic , psicològic i sociològic de l'àmbit educatiu ( M.7 . Aspectes psicopedagògics de la Intervenció Educativa ) .
    
b ) L'aprofundiment en la lectura en l'àmbit tecnològic ( M.8 Mitjans Digitals a la Biblioteca Escolar ) , o bé en el coneixement dels llibres i literatura infantil i juvenil ( m.9 . Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil ) .


Tots els mòduls del màster , a excepció de les pràctiques externes , es realitzen de forma semipresencial .

 
Estructura del pla d'estudis
caràcter Crèdits
obligatoris 33
optatius 12
Treball de fi de màster 6
Pràctiques externes setembre
TOTAL 60

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Biblioteques Escolars 9 OB
Hàbits Socials i Promoció de la Lectura 6 OB
Instruments d'Accés i Difusió Cultural 6 OB
Llibres Infantils i Juvenils 6 OB
Plans de Lectura 6 OB
Pràctiques Externes 9 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil 6 OT *
Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar 6 OT *
Aspectes psicopedagògics de la Intervenció Educativa 6 OT **
Informació i Procés Documental 6 OT **

* Optatius , s'han de cursar 6 crèdits
** Optatius , s'han de cursar 6 crèdits

OB : Obligatoris
OT : Optatius
Veure més

Destinataris

Perfil d'ingrés :El Euroreferencial en Informació i Documentació elaborat la ECIA ( European Council of Information Associations ) i adaptat per la SEDIC ( Societat Espanyola de Documentació i Informació Científica ) , a l'annex que descriu els diferents perfils professionals , determina que el bibliotecari escolar ha d'assegurar competències de caràcter pedagògic així com tècniques en l'àmbit de la biblioteconomia . Per això , seria convenient que el perfil de l'estudiant d'ingrés assegurés algunes d'aquestes competències, que es complementarien i reforçarien en el Màster . El mateix document identifica les aptituds que ha de tenir el bibliotecari escolar , entre les quals destaquen les d'autonomia , capacitat de comunicació , disponibilitat , empatia , i el sentit pedagògic i la curiositat intel · lectual .També es valoren aspectes com l'esperit analític , crític i de síntesi . D'altra banda , l'estudiant hauria de ser una persona interessada en els àmbits educatius , bibliotecaris i de foment de la lectura . D'altra banda , és important que sigui capaç de participar i cooperar en projectes col · lectius d'intervenció educativa i social . Es valora que sigui una persona autònoma i amb capacitat de planificar i organitzar tasques , així com la creativitat , flexibilitat i iniciativa .

Accés:

Per accedir a aquest màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents : Preferentment diplomats , llicenciats i graduats en Educació Infantil, Educació Primària , Educació Social , Psicopedagogia , Pedagogia , Biblioteconomia i documentació i també graduats i llicenciats de les branques de coneixement d'Humanitats . També poden accedir altres titulats , sempre que la seva trajectòria de formació o experiència professional resulti propera als continguts del màster .

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes , l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació :    Expedient acadèmic . ( 35% )

    Acreditació documental de títols i cursos de formació permanent en els àmbits d'educació o biblioteconomia i documentació . ( 25% )

    Acreditació documental d'experiència docent en el sistema educatiu no universitari , en biblioteques públiques o en activitats i plans de promoció de la lectura de les administracions públiques o entitats privades reconegudes . ( 25% )

    Entrevista personal sobre motivació i actitude . ( 15% )
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Català

Places

30

Perspectives laborals

El màster forma responsables de biblioteques escolars, seccions infantils de biblioteques públiques, centres de recursos, animadors socioculturals, professionals del llibre i de l'edició, professionals implicats en els plans de lectura de qualsevol tipus d'administracions públiques o d'altres iniciatives socials al voltant de l'accés de la població a la cultura escrita.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Oficial de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Oficial de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura