Màster en Gestió Cultural

1061 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Màster en Gestió Cultural
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

 

 
El màster de Gestió Cultural, de 90 crèdits, forma part del programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona. Pretén formar professionals qualificats en gestió, administració i mediació cultural que puguin treballar en llocs d'alta responsabilitat dels àmbits públic i privat, tant des de projectes generalistes com des dels diversos subsectors culturals: audiovisual, llibre, arts escèniques, música, serveis patrimonials o arts visuals, entre d'altres. També disposa d'un perfil específic de formació d'investigadors en gestió i polítiques culturals, que condueix al programa de doctorat de Gestió de la Cultura i del Patrimoni.
 

L'experiència docent i investigadora de la Universitat de Barcelona en l'àmbit de la gestió cultural es va iniciar l'any 1989 i ha permès articular durant aquest llarg període un discurs formatiu acurat, plenament reconegut a escala internacional. S'ha fet un notable esforç per estructurar continguts, recollir experiències i documentació, elaborar exercicis de simulació i mètodes didàctics per exercitar la curiositat intel·lectual i el sentit comú. El repte d'aquest treball col·lectiu ha estat aconseguir una formació de qualitat al servei de la plena incorporació de professionals competents en el si de les diverses institucions, projectes, equipaments i serveis culturals.

La Universitat de Barcelona ofereix, així mateix, diversos títols propis de formació continuada i professional (a temps parcial) en el camp de la gestió cultural: el màster de Gestió d'Empreses i Institucions Culturals i els diplomes de postgrau de Cooperació i Gestió Cultural Internacional, de Producció i Gestió d'Espectacles i de Turisme Cultural.

El màster s'imparteix majoritàriament en català, però algunes assignatures es fan en castellà o en anglès (vegeu els plans docents).


Objectius 

El màster vol formar professionals altament qualificats en gestió, administració, mediació i recerca cultural, que puguin treballar en llocs d'alta responsabilitat de l'àmbit públic i privat dels diversos subsectors culturals: audiovisual, llibre, arts escèniques, música, serveis patrimonials o arts visuals, entre d'altres. Així mateix, vol ajudar a desenvolupar la recerca i la reflexió teòrica i aplicada en aquest camp, així com col·laborar en la millora del nivell professional, l'eficiència i la internacionalització del sector.

Destinataris

 

Requisits generals 


D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics 

Poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants que tinguin la titulació suficient per poder cursar un màster universitari a l'Estat espanyol segons la normativa vigent. A més, els candidats han de demostrar un bon domini del castellà i de l'anglès (nivell B1).

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Promocions

 

Competències 
Bàsiques i generals:
Els estudiants han de ser capaços de:

 • Adquirir coneixements i saber aplicar-los a la resolució de problemes.
 • Integrar coneixements i formular judicis a partir d'informació limitada, incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Comunicar de manera clara les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autònoma.


Específiques:
Els estudiants han de ser capaços de:

 • Analitzar les lògiques econòmiques, polítiques, personals, socials i culturals que dinamitzen la creació, producció, difusió, consum i apropiació de productes culturals.
 • Comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural per proposar-ne millores.
 • Comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió cultural.
 • Obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament.
 • Argumentar críticament les conclusions que es deriven de memòries, informes tècnics i/o científics de l'àmbit de la gestió cultural.
 • Utilitzar i adaptar models teòrics i aplicats i instruments i tècniques per analitzar la realitat, i elaborar, planificar, intervenir i avaluar projectes i pràctiques en el camp de la gestió cultural.
 • Analitzar el comportament de les persones en els contextos socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió cultural, per avaluar o pronosticar els seus efectes sobre el producte i el consum cultural.
 • Identificar i analitzar noves tendències de gestió i pràctiques culturals que afavoreixin el desenvolupament de determinats productes culturals.
 • Dissenyar projectes i pràctiques de gestió cultural atenent la diversitat sociocultural i a la gestió estratègica.
Màster en Gestió Cultural
Escola Universitària d'Estudis Empresarials (UB)
Campus i seus: Escola Universitària d'Estudis Empresarials (UB)
Escola Universitària d'Estudis Empresarials (UB)
Av. diagonal, 696 08034 Barcelona
Sol·licita informació
X