Màster d'Història Econòmica

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

El Màster d'Història Econòmica és un màster interuniversitari de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, que està orientat a la recerca:
Els seus objectius són preparar investigadors capaços d'analitzar, comprendre i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats a partir d'l'anàlisi de fets econòmics històrics, i crear coneixement en les àrees de la història econòmica i de el desenvolupament econòmic a llarg termini. Per aconseguir aquests objectius generals, aquest màster ofereix a l'estudiant un coneixement ampli dels instruments avançats (teòrics i empírics) de l'anàlisi econòmica i la perspectiva històrica necessària per comprendre, analitzar i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats.

Temari

1r trimestre
 • Anàlisi històrica de el desenvolupament econòmic
 • Mètodes d'investigació en Història Econòmica
 • Població i nivells de vida Innovació i treball
 • Història agrària
 • Sostenibilitat i desenvolupament: Perspectives històriques, mediambientals i polítiques sobre l'evolució dels sistemes agroalimentaris
 • Història industrial
 • Història econòmica de l'empresa
 • Les causes de la desigualtat global:
 • Història econòmica de les regions en desenvolupament
 • Institucions, capacitat estatal i creixement econòmic
 • Història de l'Pensament Econòmic
 • Treball de Final de Màster
 • Introducció a l'Economia i a l'Estadística econòmica

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per adquirir coneixements i saber aplicar-los a la resolució de problemes. Capacitat per a integrar coneixements i formular judicis a partir d'informació limitada, incloent reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis. Habilitat per comunicar de forma clara els coneixements, les conclusions i les raons últimes que les sustenten. Capacitat per adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de forma autònoma. Capacitat per establir preguntes de recerca o hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant, que després puguin valorar o contrastar empíricament.

Destinataris

Per accedir al Màster d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, ??l'estudiant ha de ser graduat, llicenciat, arquitecte o enginyer i tenir una bona formació prèvia en una disciplina relacionada amb les matèries de l'màster, ja sigui per haver obtingut el títol a Espanya, per acreditar en el seu currículum la formació suficient per a poder cursar els estudis amb èxit (per exemple, per haver realitzat cursos de postgrau), o per haver obtingut un títol equivalent en universitats o centres d'ensenyament superior estrangers i acreditar uns bons coneixements previs.

Metodologia

L'activitat docent compta amb classes teoricopràctiques, activitats tutelades i treball autònom de l'estudiant. La metodologia docent inclou classes magistrals, col·loquis, exposicions a classe i treballs escrits. L'avaluació es pot fer mitjançant proves escrites o orals, instruments basats en l'observació o treballs.

Objectius

 • Desenvolupar investigacions innovadores sobre temes d'història econòmica.
 • Investigar i transmetre els resultats dels avenços que es produeixen en l'àmbit de la història econòmica en el context internacional.
 • Incorporar, si fos el cas, a un programa de doctorat d'Història Econòmica, havent adquirit la formació especialitzada en investigació necessària per afrontar el desenvolupament d'una tesi doctoral.

Pràctiques

El màster d'Història Econòmica no inclou pràctiques curriculars en el seu pla d'estudis.

Perspectives laborals

Tasques de recerca de qualitat en universitats o centres de recerca, tant públics com privats.

Tipus d'avaluació

Pot ser contínua o única.

Horari

Tarda
Màster d'Història Econòmica
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X