Màster en Medicina Interna

1057 Persones estan visitant aquest curs
entre 500 € i 1.000 €
Sol·licita informació
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Màster en Medicina Interna
Sol·licita informació
Màster
On-line
1500 hores
entre 500 € i 1.000 €

Descripció

El servei de medicina interna, usat en tota la seva capacitat pot gestionar el 90% de la patologia mèdica que arriba a l'hospital. Són per això els especialistes més versàtils, millor formats i més eficients en termes econòmics de totes les especialitats.
Per aquest motiu en qualsevol hospital per petit que sigui, poden faltar algunes especialitats però sempre hi ha un servei de medicina interna. L'internista és el gestor natural dels pacients pluripatològics, crònic i / o complex amb la utilització ordenada dels recursos.

Temari

Mòdul I: Malalties infeccioses: recollida de mostres
 • Introducció i Objectius. Normes bàsiques generals en la recollida de mostres
 • Interpretació i de recollida de mostres en Hemocultivo
 • Interpretació i de recollida de mostres en urocultivo
 • Interpretació i de recollida de mostres en Tracte Gastrointestinal
 • Interpretació i de recollida de mostres en Tracte Respiratori
 • Interpretació i de recollida de mostres en Líquid cefaloraquidi
 • Interpretació i de recollida de mostres en Líquids orgànics
 • Interpretació i de recollida de mostres en Tracte Genital
 • Interpretació i de recollida de mostres en Processament d'altres mostres
 • Interpretació i de recollida de mostres en
 • Recerca de microorganismes especials
 • Gènere Staphylococcus
 • Bacteris dels gèneres Streptococcus i Enterococcus
 • Bacteris del gènere Bacillus
 • Altres bacils grampositius
 • Gènere Neisseria
 • Enterobacterias
 • Bacteris del Gènere Vibrionaceae
 • Gèneres Campylobacter i Helicobacter
 • Gènere Pseudomona i bacteris no fermentadors relacionades
 • Haemophilus, Actinobacillus i Pasteurella
 • Bordetella, Francisella i Brucella
 • Legionella i altres bacils gramnegatius
 • Cocs grampositius anaerobis i bacils no esporulats
 • Bacils grampositius anaerobis esporulats: Clostridium SPP.
 • Bacteris Gramnegatives anaeròbies
 • Nocardia i actinomicets relaciondos
 • Mycobacterium Tuberculosi
 • Altres micobacteris: Mycobacterium leprae i Micobacterias atípiques
 • Treponema
 • Leptospirosi i Borreliosis
 • Mycoplasma i Ureaplasma
 • Ricketsiaceae
 • Chlamydiae
Mòdul II: Novetats en diabetis: atenció integral i tractament
 • Diabetis mellitus: concepte, classificació i diagnòstic
 • Tractament dietètic
 • Antidiabètics orals
 • Tractament amb insulina
 • Diabetis mellitus infantojuvenil
 • Hipertensió arterial i altres factors de risc cardiovascular en diabetis mellitus
 • Complicacions agudes
 • Complicacions cròniques
 • Educació en diabetis
 • Cures del diabètic en situacions especials
 • Legislació i diabetis
 • Recursos d'internet
Mòdul III: Actualització en el control i presa de decisions clíniques en hipertensió arterial
 • Consideracions per a personal sanitari en el pacient amb hipertensió arterial
 • Classificació
 • Epidemiologia
 • Factors de risc cardiovascular en hipertensió
 • Etiologia
 • Fisiopatologia
 • Anatomia patològica
 • Avaluació clínica del pacient hipertens
 • Diagnòstic de la síndrome hipertensivo
 • Tractament de la hipertensió
 • Hipertensió arterial en la infància
 • Hipertensió arterial i diabetis mellitus
 • Hipertensió arterial en l'ancià
 • Reaccions adverses a fàrmacs antihipertensius en l'ancià
 • Hipertensió arterial i repercussions sobre el sistema nerviós central
 • Distensibilitat arterial
 • Pressió de pols
 • Hipertensió arterial i dislipèmies
 • Crisi i emergències hipertensives: stop a nifedipina sublingual
 • La importància del consum de sal en hipertensió
 • Un nou factor emergent: homocisteïna
 • Tabaquisme i hipertensió
 • Increment matutí de la Pressió Arterial (IMPA)
 • Guies d'Experts: Joint National Committee (Sisè informe) i Organització Mundial de la Salut-Societat. Internacional d'Hipertensió
 • Nova Guia d'Experts: Joint National Committee VII
 • Hipertensió basada en l'evidència
 • Hipertensió en situacions especials
 • Farmacoeconomia en hipertensió arterial
 • Compliment terapèutic. Consideracions per a millorar l'adhesió
Mòdul IV: Posada al dia en nefrologia
 • Anatomia i fisiologia renal
 • Mètodes d'exploració renal
 • Trastorns de la funció urinària: Proteïnúria, hematúria, azoemia, oligúria
 • Balanç hidroelectrolític: Equilibri àcid-base
 • Síndrome nefrític i nefròtica
 • Insuficiència renal aguda
 • Insuficiència renal crònica
 • Glomerulonefritis primàries
 • Nefropaties de les malalties sistèmiques
 • Nefropaties intersticials i tòxiques
 • Vasculopaties renals
 • Infeccions del tracte urinari: Tuberculosi renal
 • Urolitiasi. Obstrucció del tracte urinari
 • Malalties renals congènites i hereditàries
 • Hipertensió arterial i repercussions orgàniques
 • Síndrome urèmica hemolítica i púrpura trombocítica trombocitopènica
 • Diabetis i ronyó
 • Embaràs i ronyó
 • Substitució de la funció renal: Tècniques de depuració extrarenal
 • Patologies associades al pacient amb IRC terminal
 • Aspectes psicològics i socials en la IRC
 • Nutrició i dietètica a la IRC
 • Tumors renals
 • Trasplantament renal
 • Complicacions del trasplantament renal
 • Ús de fàrmacs en la insuficiència renal
 • Infecció del tracte urinari
 • Hematúria i proteïnúria
 • Reflux vesico-ureteral
 • Síndrome hemolítica urèmica
 • Malaltia poliquística autosòmica recessiva
 • Tumor de Wilms: nefroblastoma
 • Tractament substitutiu de la funció renal en pediatria
 • Aspectes psicològics i socials de l'infant amb IRC terminal
Mòdul V: Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
 • L'equilibri alimentari. Les into¬lerancias i les al·lèrgies alimentàries.
 • Al·lèrgies i intoleràncies més fre¬cuentes en els diferents grups de ali¬mentos.
 • Grup dels farinacis.
 • Grup de les verdures i hortalisses.
 • Grup de les fruites.
 • Grup dels lactis.
 • Grup dels proteics.
 • Grup dels greixos.
 • Els fruits secs.
 • Grup miscel·lani.
 • La reactivitat creuada.
 • Piràmide de l'alimentació saluda¬ble per a adults i nens.
 • Productes substitutius per a persones amb al·lèrgies o intoleràncies a aliments.
 • La falsa al·lèrgia alimentària o pseu¬doalergia alimentària.
 • Reaccions adverses al consum d'additius alimentaris.
 • Al lèrgies als aliments transgéni¬cos.
 • Reaccions adverses als medica¬mentos.
 • Aliments ecològics, la millor opció per evitar ingredients transgéni¬cos, fàrmacs i additius alimentaris.
 • Nutrients que aporten els alimen¬tos.
Mòdul VI: Claus diagnòstiques en dermatologia
 • Epidemiologia
 • Importància diagnòstica dels processos cutanis
 • Característiques generals i principals funcions de la pell sana
 • Identificació de lesions elementals
 • Valoració i exploració del pacient dermatològic
 • Principals mètodes diagnòstics i terapèutics usats en dermatologia.
 • Pruïja.
 • Urticària i reaccions urticariformes.
 • Èczema.
 • Dermatitis atòpica. Prúrigos i picades per artròpodes.
 • Psoriasi.
 • Dermatitis seborreica / rosàcia.
 • Acne.
 • Liquen pla. Liquenificació.
 • Pitiriasi rosada de gibert.
 • Abordatge clínic dels exantemas: classificació i maneig terapèutic.
 • Manifestacions cutànies de les malalties sistèmiques.
 • Tumors cutanis. Lesions precanceroses i dermatosis paraneoplásicas.
 • Trastorns de la pigmentació.
 • Dermatosis infeccioses: virus, bacteris, fongs i paràsits.
 • Malalties de transmissió sexual (ets).
 • Dermatosis traumàtiques: cremades.
 • Tricologia: alopècia areata. Alopècia androgenètica.
 • Dermatosis de l'embaràs.
 • Dermatosis butllofes.
 • Patologia de la mucosa oral.
Mòdul VII: Pneumologia bàsica: aspectes pràctics en atenció primària
 • Exploració funcional pulmonar: espirometria
 • Dispnea
 • Tos
 • Dolor toràcic
 • Tabaquisme
 • Pneumònia adquirida en la comunitat
 • Tuberculosi pulmonar
 • MPOC. Diagnòstic i maneig en fase estable
 • MPOC. Diagnòstic i maneig de l'agudització
 • Oxigenoteràpia crònica domiciliària
 • Maneig del nòdul pulmonar solitari
 • Asma bronquial. Maneig en fase estable i de la reagudització
 • Malaltia tromboembòlica
 • Malaltia intersticial pulmonar
 • Hemoptisis
 • Càncer de pulmó
 • Síndrome d'apnea obstructiva del son
 • Patologia pleural
 • Asma en Pediatria
 • La infecció respiratòria en el nen: bronquiolitis i pneumònia
Mòdul VIII: Oftalmologia en atenció primària
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell ocular
 • Farmacologia
 • Història clínica i exploració en oftalmologia
 • Defectes de refracció
 • Òrbita
 • Sistema lacrimal: L'ull humit i sec
 • Parpelles i conjuntiva
 • Còrnia i escleròtica
 • Uveïtis
 • Glaucoma
 • Patologia del cristal·lí. cataractes
 • Retina mèdica
 • Retina quirúrgica
 • Oftalmologia pediàtrica
 • Ambliopia i estrabisme
 • Neuroftalmologia
 • Atles a color

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 • 260 TEST (de 3 opcions de resposta)
 • 41 supòsits pràctics

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.

Destinataris

Aquest programa formatiu en línia / a distància està dirigit a tot aquell personal de: Llicenciats / des o graduats / des en medicina.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El desenvolupament de el programa formatiu es realitza a distància, l'alumne disposarà dels continguts en format PDF i realitzarà l'avaluació en la plataforma en línia, aquesta plataforma està operativa 24x7x365 i més està adaptada a qualsevol dispositiu mòbil. L'alumne en tot moment comptarà amb el suport de l'departament tutorial. Les tutories es realitzen mitjançant correu electrònic o mitjançant el sistema de missatgeria que incorpora la plataforma en línia. Dins de la plataforma trobaràs: Guia de la plataforma. Fòrums i xats per contactar amb els tutors. Temari. Resums. Vídeos. Guies i protocols addicionals. Avaluacions. Seguiment de l'procés formatiu.

Durada

Hores: 1500. Crèdits ECTS: 60. El discent tindrà un temps mínim de 6 mesos per a la realització d'aquest programa formatiu i un màxim de 15 mesos per a la seva finalització. No es poden tramitar dos diplomes de màster en el mateix mes.

Objectius

 • Aconseguir la suficiència teòrica i pràctica pel control clínic i terapèutic actualitzat de la
 • patologia infecciosa.
 • Millorar l'abordatge d'aquests problemes i de reduir les complicacions i etiopatogènia des de les unitats especialitzades ubicades en hospitals.
 • Posseir una formació epidemiològica bàsica que el capaciti per abordar l'elaboració de dissenys o estudis epidemiològics en relació a la seva pràctica diària.
 • Posar en marxa les pautes preventives més adequades per al control de la pluripatologia.
 • Escoltar i contenir les ansietats de les famílies així com facilitar el desenvolupament d'habilitats de resolució de problemes pels membres de la família, que siguin funcionals, que es connectin a creences racionals i que persegueixin objectius familiars adaptatius.
 • Proporcionar pautes d'acció i d'interpel·lació entre els familiars que persegueixin fomentar la
 • autonomia o independència i l'expressió adequada d'emocions.
 • Realitzar programes d'educació sanitària que marquin el patró correcte que s'ha de seguir en aquells factors de risc per a la salut.
 • Ser experts en el control dels factors de risc cardiovascular, malalties infeccioses i molt especialment el VIH, la insuficiència cardíaca congestiva, la malaltia tromboembòlica venosa i totes les malalties reumatològiques i autoimmunes, realitzant en certs d'aquests camps millors actuacions que les altres especialitats que habitualment la gent associa amb aquests grups de patologies.
 • Formar professionals sanitaris capaços d'actuar en les diverses situacions amb pacients pluripatològics.

Titulació obtinguda

Màster en Medicina Interna per la Universidad de San Jorge. Titulació postil·lada pel Conveni de l'Haia.

Perspectives laborals

Àmbit hospitalari (especialment en unitats de medicina interna). Àmbit de l'atenció primària. Àmbit residencial. Àmbit geriàtric. Cures pal·liatives. Hematologia. Oncologia ...

Tipus d'avaluació

L'avaluació estarà composta: 280 Preguntes tipus test. 43 Supòsits. Treball fi de màster.
Màster en Medicina Interna
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Campus i seus: Centro de Estudios Barcelona Universitas
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Torrent de can Marine 33,3º.2º 08031 Barcelona
Sol·licita informació
X