Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

L'impacte global de les malalties infeccioses en el món és molt important, ja que incideix de manera brutal sobre la salut, l'esperança de vida i la productivitat de milions de persones. Actualment, cap país està fora de perill d'aquesta amenaça.

La majoria de les defuncions per malalties infeccioses -gairebé el 90% - estan provocades només per sis causes (pneumònia, tuberculosi, malalties diarreiques, paludisme, xarampió i VIH / SIDA). És imprescindible la formació actualitzada pel que fa al diagnòstic i tractament dels símptomes de les diferents patologies i del procés terapèutic.La realització d'aquest màster proporciona les següents competències professionals:

 • Conèixer l'estructura, el funcionament, la distribució de tasques i les responsabilitats del personal al laboratori d'anàlisis clíniques en l'entorn relacionat amb l'àmbit sanitari (laboratoris privats d'anàlisis o hospitals i institucions sanitàries).

 • Aprendre els mecanismes pels quals l'organisme manté l'homeòstasi; les causes de la variació biològica i de la fisiopatologia associada amb les proves analítiques realitzades rutinàriament en els laboratoris d'anàlisis clíniques.

 • Conèixer la metodologia analítica, la indicació i la selecció diagnòstica i les fonts d'error analític i avaluar els resultats analítics i la seva interpretació clínica.

 • Formular hipòtesis de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals, així com dissenyar i dur a terme experiments. Planificar i manejar eines experimentals i informàtiques adequades.

 • Establir el primer contacte amb el món dels laboratoris d'anàlisis clíniques i de l'àmbit sanitari, així com amb el de la recerca.

 • Aplicar els coneixements de recerca d'informació a una situació real relacionada amb les malalties infeccioses i l'ampli camp de la microbiologia.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Malalties infeccioses: recollida de mostres
 • Introducció i objectius. Normes bàsiques generals en la recollida de mostres.
 • Interpretació i de recollida de mostres en hemocultiu.
 • Interpretació i de recollida de mostres en urocultiu.
 • Interpretació i de recollida de mostres en tracte gastrointestinal.
 • Interpretació i de recollida de mostres en tracte respiratori.
 • Interpretació i de recollida de mostres en líquid cefaloraquidi.
 • Interpretació i de recollida de mostres en líquids orgànics.
 • Interpretació i de recollida de mostres en tracte genital.
 • Interpretació i de recollida de mostres en processament d'altres mostres.
 • Interpretació i de recollida de mostres en investigació de microorganismes especials.
 • Gènere Staphylococcus.
 • Bacteris dels gèneres Streptococcus i Enterococcus.
 • Bacteris del gènere Bacillus.
 • Altres bacils grampositius.
 • Gènere Neisseria.
 • Enterobacterias.
 • Bacteris del gènere Vibrionaceae.
 • Gèneres Campylobacter i Helicobacter.
 • Gènere Pseudomona i bacteris no fermentadors relacionades.
 • Haemophilus, Actinobacillus i Pasteurella.
 • Bordetella, Francisella i brucella.
 • Legionella i altres bacils gramnegatius.
 • Cocos grampositius anaerobis i bacils no esporulats.
 • Bacils grampositius anaerobis esporulats: Clostridium spp.
 • Bacteris gramnegatius anaerobis.
 • Nocardia i actinomicets relaciondos.
 • Mycobacterium tuberculosis.
 • Altres micobacteris: mycobacterium leprae i micobacteris atípics.
 • Treponema.
 • Leptospirosi i borreliosi.
 • Mycoplasma i Ureaplasma.
 • Ricketsiaceae.
 • Chlamydiae.
Mòdul II: Malalties infeccioses virals
 • Conceptes bàsics en virologia.
 • Infeccions produïdes per adenovirus.
 • Infeccions produïdes per papillomavirus.
 • Infeccions produïdes per virus herpes simplex I i II.
 • Infeccions produïdes per virus varicella-zòster.
 • Infeccions produïdes per citomegalovirus.
 • Infeccions produïdes per rinovirus i enterovirus.
 • Infeccions per Orthomyxovirus: virus de la grip.
 • Infeccions produïdes per paramyxovirus (parainfluenza, parotiditis, xarampió i vrs).
 • Infecció pel virus de la rubèola.
 • Infeccions produïdes per rhabdovirus i rotavirus.
 • Infeccions per virus de les hepatitis A i E.
 • Infecció per virus de l'hepatitis B i D.
 • Infecció per virus de l'hepatitis C.
 • Infecció per virus oncògens.
 • Fàrmacs antivirals.
 • Síndrome respiratòria aguda sever.
 • Grip A.
Mòdul III: Malalties infeccioses en pediatria
 • Síndrome febril.
 • Malalties exantemàtiques. Malaltia de Kawasaki.
 • Malalties víriques vesículo-pàpules. Parotiditis.
 • Faringoamigdalitis. Abscés periamigdalino. Abscés retrofaríngeo.
 • Rinosinusitis pediàtrica.
 • Infeccions otológicas pediàtriques. Complicacions de l'otitis mitjana.
 • Infeccions laríngies en l'edat pediàtrica.
 • Laringitis, bronquitis i bronquiolitis.
 • Pneumònies adquirides en la comunitat.
 • Grip.
 • Tos ferina.
 • Infeccions pel virus d'Epstein-Barr i citomegalovirus.
 • Tuberculosi.
 • Gastroenteritis infeccioses.
 • Salmonelosis.
 • Parasitosi intestinal.
 • Hepatitis infeccioses.
 • Infecció per VIH en el nen.
 • Febre exantemàtica mediterrània i kala-azar.
 • Brucel·losi.
 • Osteomielitis i artritis sèptica.
 • Infeccions bacterianes de la pell.
 • Micosis cutànies superficials.
 • Infecció del tracte urinari.
 • Infeccions oculars: conjuntivitis. Dacriocistitis.
 • Infeccions congènites del nounat.
 • Infeccions bacterianes del nounat.
 • Meningitis. Encefalitis.
 • Sèpsia. Xoc sèptic. Meningococemia.
 • Malaltia per esgarrapada de gat i mossegades.
 • Zoonosi o dermatosi zooparasitarias.
 • Mesures preventives, aïllament i quimioprofilaxi de les malalties infeccioses.
 • Vacunes.
 • Antibiòtics en atenció primària.
Mòdul IV: Fongos
 • Classificació i morfologia dels fongs.
 • Recollida, transport i processament de mostres per a l'estudi d'infeccions fúngiques.
 • Mètodes de detecció i identificació dels fongs.
 • Agents productors de dermatofitosi i micosis superficials.
 • Infeccions per Absidia, Rhizopus, Rhizomucor i altres zigomicosi.
 • Fongs productors de micosis sistèmiques. Fongs dimórficos.
 • Fongs dematiacis.
 • Fongs causants de micetoma eumicótico.
 • Infeccions produïdes per llevats: Candida i Cryptococcus.
 • Infeccions produïdes per pheumocystis.
 • Infeccions produïdes per Aspergillus i altres fongs oportunistes.
 • Fàrmacs antifúngics. Mecanismes de resistència.
 • Mètodes d'estudi de sensibilitat a antifúngics.
Mòdul V: Urgències en malalties infeccioses
 • Síndrome febril. Febre d'origen desconegut.
 • Faringoamigdalitis aguda.
 • Otitis i sinusitis agudes.
 • Bacterièmia i sèpsia.
 • Endocarditis infecciosa.
 • Meningitis agudes.
 • Encefalitis agudes. Altres infeccions del SNC.
 • Infeccions agudes del tracte gastrointestinal: diarrees.
 • Infeccions agudes del tracte urinari. Prostatitis agudes.
 • Pneumònia adquirida en la comunitat.
 • Pneumònia nosocomial.
 • Vessament pleural infecciós.
 • Artritis i osteomielitis agudes.
 • Peritonitis agudes.
 • Apendicitis aguda.
 • Abscessos hepàtics piògens.
 • Malalties de transmissió sexual.
 • Infeccions en usuaris de drogues per via parenteral (UDVP).
 • Infeccions de la pell i teixits tous.
 • Infeccions en pacients trasplantats.
 • Infeccions oculars agudes.
 • Infeccions agudes en la pacient embarassada.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 • 213 Test
 • 20 Supòsits Pràctics (oberts)
Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Resolució de problemes.
Treball en equip.
Capacitat de treballar en equip.
Capacitat d'organització i planificació.
Presa de decisions.
Ús de les tecnologies de la informació.
Preocupació per la qualitat.
Capacitat d'aplicar coneixements.

Requisits

Diplomats, Graduats i Llicenciats Universitaris en l'àmbit sanitari.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objectius


 • Actualitzar els coneixements sobre bacteriologia a través de la posada al dia dels avenços metodològics i microbiològics en relació amb la recollida de mostres orgàniques i la seva anàlisi clínica per a una immediata aplicació a l'activitat diària del personal sanitari amb el pacient amb malalties infeccioses.

 • Conèixer bé els mecanismes de transmissió dels virus infecciosos i les mesures profilàctiques a adoptar per impedir la seva disseminació amb les implicacions que comporta.

 • Realitzar una posada al dia de com s'ha de realitzar correctament la recollida, transport i conservació de les mostres microbiològiques.

 • Quantificar la magnitud de l'epidèmia i definir les característiques de la població afectada.

 • Donar una atenció integral i d'alta qualitat en les situacions urgents en el malalt infecciós.

 • Planificar un abordatge interdisciplinari centrat en pacients afectes de sida o patologies tropicals per disminuir la prevalença d'aquestes malalties i reduir la severitat dels símptomes.

 • Aconseguir el benestar i la qualitat de vida del pacient, així com la cura de la salut de l'individu i de la comunitat i procurar que la distribució dels recursos sanitaris es faci amb criteris objectius i públics.

 • Promoure la recerca en l'àmbit de la Microbiologia i les patologies infeccioses, destacant la importància d'estudiar noves tècniques de diagnòstic i tractament optimitzant els recursos disponibles i minimitzant el risc per al pacient.Titulació obtinguda

Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses per la Universidad de San Jorge.

Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Laboratoris d'hospitals i d'altres centres d'atenció mèdica i laboratoris privats.
Laboratoris o centres d'investigació.
Corporacions de tecnologia d'ADN i enginyeria genètica.
Àrees de desenvolupament de productes farmacèutics.
Laboratoris d'anàlisis ambientals i sanitat ambiental.
Departaments de diagnòstic d'empreses de la indústria sanitària.
Laboratoris d'anàlisi forense i genètica forense.
Laboratoris de toxicologia i drogues d'abús.
Laboratoris de diagnòstic de malalties poc freqüents.
Centres de consell genètic.
Laboratoris de toxicologia marina.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses