Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses

1081 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses
Sol·licita informació
Màster
On-line
1500 hores
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

L'impacte global de les malalties infeccioses en el món és molt important, ja que incideix de manera brutal sobre la salut, l'esperança de vida i la productivitat de milions de persones. Actualment, cap país està fora de perill d'aquesta amenaça.
La majoria de les defuncions per malalties infeccioses -gairebé el 90% - estan provocades només per sis causes (pneumònia, tuberculosi, malalties diarreiques, paludisme, xarampió i VIH / SIDA). És imprescindible la formació actualitzada pel que fa al diagnòstic i tractament dels símptomes de les diferents patologies i del procés terapèutic.

La realització d'aquest màster proporciona les següents competències professionals:
 • Conèixer l'estructura, el funcionament, la distribució de tasques i les responsabilitats del personal al laboratori d'anàlisis clíniques en l'entorn relacionat amb l'àmbit sanitari (laboratoris privats d'anàlisis o hospitals i institucions sanitàries).
 • Aprendre els mecanismes pels quals l'organisme manté l'homeòstasi; les causes de la variació biològica i de la fisiopatologia associada amb les proves analítiques realitzades rutinàriament en els laboratoris d'anàlisis clíniques.
 • Conèixer la metodologia analítica, la indicació i la selecció diagnòstica i les fonts d'error analític i avaluar els resultats analítics i la seva interpretació clínica.
 • Formular hipòtesis de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals, així com dissenyar i dur a terme experiments. Planificar i manejar eines experimentals i informàtiques adequades.
 • Establir el primer contacte amb el món dels laboratoris d'anàlisis clíniques i de l'àmbit sanitari, així com amb el de la recerca.
 • Aplicar els coneixements de recerca d'informació a una situació real relacionada amb les malalties infeccioses i l'ampli camp de la microbiologia.

Temari

Mòdul I: Malalties infeccioses: recollida de mostres
 • Introducció i objectius. Normes bàsiques generals en la recollida de mostres.
 • Interpretació i de recollida de mostres en hemocultiu.
 • Interpretació i de recollida de mostres en urocultiu.
 • Interpretació i de recollida de mostres en tracte gastrointestinal.
 • Interpretació i de recollida de mostres en tracte respiratori.
 • Interpretació i de recollida de mostres en líquid cefaloraquidi.
 • Interpretació i de recollida de mostres en líquids orgànics.
 • Interpretació i de recollida de mostres en tracte genital.
 • Interpretació i de recollida de mostres en processament d'altres mostres.
 • Interpretació i de recollida de mostres en investigació de microorganismes especials.
 • Gènere Staphylococcus.
 • Bacteris dels gèneres Streptococcus i Enterococcus.
 • Bacteris del gènere Bacillus.
 • Altres bacils grampositius.
 • Gènere Neisseria.
 • Enterobacterias.
 • Bacteris del gènere Vibrionaceae.
 • Gèneres Campylobacter i Helicobacter.
 • Gènere Pseudomona i bacteris no fermentadors relacionades.
 • Haemophilus, Actinobacillus i Pasteurella.
 • Bordetella, Francisella i brucella.
 • Legionella i altres bacils gramnegatius.
 • Cocos grampositius anaerobis i bacils no esporulats.
 • Bacils grampositius anaerobis esporulats: Clostridium spp.
 • Bacteris gramnegatius anaerobis.
 • Nocardia i actinomicets relaciondos.
 • Mycobacterium tuberculosis.
 • Altres micobacteris: mycobacterium leprae i micobacteris atípics.
 • Treponema.
 • Leptospirosi i borreliosi.
 • Mycoplasma i Ureaplasma.
 • Ricketsiaceae.
 • Chlamydiae.
Mòdul II: Malalties infeccioses virals
 • Conceptes bàsics en virologia.
 • Infeccions produïdes per adenovirus.
 • Infeccions produïdes per papillomavirus.
 • Infeccions produïdes per virus herpes simplex I i II.
 • Infeccions produïdes per virus varicella-zòster.
 • Infeccions produïdes per citomegalovirus.
 • Infeccions produïdes per rinovirus i enterovirus.
 • Infeccions per Orthomyxovirus: virus de la grip.
 • Infeccions produïdes per paramyxovirus (parainfluenza, parotiditis, xarampió i vrs).
 • Infecció pel virus de la rubèola.
 • Infeccions produïdes per rhabdovirus i rotavirus.
 • Infeccions per virus de les hepatitis A i E.
 • Infecció per virus de l'hepatitis B i D.
 • Infecció per virus de l'hepatitis C.
 • Infecció per virus oncògens.
 • Fàrmacs antivirals.
 • Síndrome respiratòria aguda sever.
 • Grip A.
Mòdul III: Malalties infeccioses en pediatria
 • Síndrome febril.
 • Malalties exantemàtiques. Malaltia de Kawasaki.
 • Malalties víriques vesículo-pàpules. Parotiditis.
 • Faringoamigdalitis. Abscés periamigdalino. Abscés retrofaríngeo.
 • Rinosinusitis pediàtrica.
 • Infeccions otológicas pediàtriques. Complicacions de l'otitis mitjana.
 • Infeccions laríngies en l'edat pediàtrica.
 • Laringitis, bronquitis i bronquiolitis.
 • Pneumònies adquirides en la comunitat.
 • Grip.
 • Tos ferina.
 • Infeccions pel virus d'Epstein-Barr i citomegalovirus.
 • Tuberculosi.
 • Gastroenteritis infeccioses.
 • Salmonelosis.
 • Parasitosi intestinal.
 • Hepatitis infeccioses.
 • Infecció per VIH en el nen.
 • Febre exantemàtica mediterrània i kala-azar.
 • Brucel·losi.
 • Osteomielitis i artritis sèptica.
 • Infeccions bacterianes de la pell.
 • Micosis cutànies superficials.
 • Infecció del tracte urinari.
 • Infeccions oculars: conjuntivitis. Dacriocistitis.
 • Infeccions congènites del nounat.
 • Infeccions bacterianes del nounat.
 • Meningitis. Encefalitis.
 • Sèpsia. Xoc sèptic. Meningococemia.
 • Malaltia per esgarrapada de gat i mossegades.
 • Zoonosi o dermatosi zooparasitarias.
 • Mesures preventives, aïllament i quimioprofilaxi de les malalties infeccioses.
 • Vacunes.
 • Antibiòtics en atenció primària.
Mòdul IV: Fongos
 • Classificació i morfologia dels fongs.
 • Recollida, transport i processament de mostres per a l'estudi d'infeccions fúngiques.
 • Mètodes de detecció i identificació dels fongs.
 • Agents productors de dermatofitosi i micosis superficials.
 • Infeccions per Absidia, Rhizopus, Rhizomucor i altres zigomicosi.
 • Fongs productors de micosis sistèmiques. Fongs dimórficos.
 • Fongs dematiacis.
 • Fongs causants de micetoma eumicótico.
 • Infeccions produïdes per llevats: Candida i Cryptococcus.
 • Infeccions produïdes per pheumocystis.
 • Infeccions produïdes per Aspergillus i altres fongs oportunistes.
 • Fàrmacs antifúngics. Mecanismes de resistència.
 • Mètodes d'estudi de sensibilitat a antifúngics.
Mòdul V: Urgències en malalties infeccioses
 • Síndrome febril. Febre d'origen desconegut.
 • Faringoamigdalitis aguda.
 • Otitis i sinusitis agudes.
 • Bacterièmia i sèpsia.
 • Endocarditis infecciosa.
 • Meningitis agudes.
 • Encefalitis agudes. Altres infeccions del SNC.
 • Infeccions agudes del tracte gastrointestinal: diarrees.
 • Infeccions agudes del tracte urinari. Prostatitis agudes.
 • Pneumònia adquirida en la comunitat.
 • Pneumònia nosocomial.
 • Vessament pleural infecciós.
 • Artritis i osteomielitis agudes.
 • Peritonitis agudes.
 • Apendicitis aguda.
 • Abscessos hepàtics piògens.
 • Malalties de transmissió sexual.
 • Infeccions en usuaris de drogues per via parenteral (UDVP).
 • Infeccions de la pell i teixits tous.
 • Infeccions en pacients trasplantats.
 • Infeccions oculars agudes.
 • Infeccions agudes en la pacient embarassada.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 • 213 Test
 • 20 Supòsits Pràctics (oberts)
Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.

Competències per a les quals et prepara el curs

Resolució de problemes. Treball en equip. Capacitat de treballar en equip. Capacitat d'organització i planificació. Presa de decisions. Ús de les tecnologies de la informació. Preocupació per la qualitat. Capacitat d'aplicar coneixements.

Requisits

Diplomats, Graduats i Llicenciats Universitaris en l'àmbit sanitari.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories. L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS. Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objectius

 • Actualitzar els coneixements sobre bacteriologia a través de la posada al dia dels avenços metodològics i microbiològics en relació amb la recollida de mostres orgàniques i la seva anàlisi clínica per a una immediata aplicació a l'activitat diària del personal sanitari amb el pacient amb malalties infeccioses.
 • Conèixer bé els mecanismes de transmissió dels virus infecciosos i les mesures profilàctiques a adoptar per impedir la seva disseminació amb les implicacions que comporta.
 • Realitzar una posada al dia de com s'ha de realitzar correctament la recollida, transport i conservació de les mostres microbiològiques.
 • Quantificar la magnitud de l'epidèmia i definir les característiques de la població afectada.
 • Donar una atenció integral i d'alta qualitat en les situacions urgents en el malalt infecciós.
 • Planificar un abordatge interdisciplinari centrat en pacients afectes de sida o patologies tropicals per disminuir la prevalença d'aquestes malalties i reduir la severitat dels símptomes.
 • Aconseguir el benestar i la qualitat de vida del pacient, així com la cura de la salut de l'individu i de la comunitat i procurar que la distribució dels recursos sanitaris es faci amb criteris objectius i públics.
 • Promoure la recerca en l'àmbit de la Microbiologia i les patologies infeccioses, destacant la importància d'estudiar noves tècniques de diagnòstic i tractament optimitzant els recursos disponibles i minimitzant el risc per al pacient.

Titulació obtinguda

Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses per la Universidad de San Jorge. Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Laboratoris d'hospitals i d'altres centres d'atenció mèdica i laboratoris privats. Laboratoris o centres d'investigació. Corporacions de tecnologia d'ADN i enginyeria genètica. Àrees de desenvolupament de productes farmacèutics. Laboratoris d'anàlisis ambientals i sanitat ambiental. Departaments de diagnòstic d'empreses de la indústria sanitària. Laboratoris d'anàlisi forense i genètica forense. Laboratoris de toxicologia i drogues d'abús. Laboratoris de diagnòstic de malalties poc freqüents. Centres de consell genètic. Laboratoris de toxicologia marina.
Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Campus i seus: Centro de Estudios Barcelona Universitas
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Torrent de can Marine 33,3º.2º 08031 Barcelona
Sol·licita informació
X