Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental

1048 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.300 €
Sol·licita informació
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 6.300 €

Descripció

Aquest màster posa a les teves mans coneixements teòrics i pràctics que et permetran treballar o investigar en tots aquells àmbits que exploren la relació entre la societat i el territori.

Partint de l'enfocament integrador propi de la geografia, aquests estudis et capaciten per participar en projectes lligats a la planificació territorial i la gestió ambiental, aplicada a diferents entorns i escales geogràfiques: medi urbà i rural; àrees litorals, d'interior o de muntanya, etc

Així mateix, la formació adquirida t'ajudarà a dominar les diferents estratègies i pautes d'actuació per al desenvolupament local i regional, i l'aprofitament dels recursos territorials disponibles, des d'una perspectiva ètica, responsable i sostenible.
objectius

Amb aquest programa d'estudis:

         Desenvoluparàs les competències clau per dedicar-te professionalment a la planificació territorial, l'anàlisi de l'espai rural i urbà, i la gestió ambiental.
         Sabràs interpretar correctament les estructures i dinàmiques socials i territorials.
         Faràs un ús efectiu dels instruments d'anàlisi, planificació i gestió territorial.
         Estaràs preparat / a per dissenyar plans i accions destinats al desenvolupament local i regional i l'aprofitament dels recursos territorials disponibles.
         Aprendràs a redactar informes i dictàmens sobre plans territorials, sectorials i estratègics, plans urbanístics, plans de gestió d'espais naturals i plans d'usos del sòl.
         Adquiriràs les pautes per prendre decisions d'acord amb els principis de sostenibilitat, responsabilitat i equitat social, i territorial.

Temari

El Pla d'Estudis s'estructura en tres mòduls.


TIPUS ECTS
Mòdul obligatori comú 15
Mòdul obligatori d'itinerari 30
Treball de Fi de Màster 15
TOTAL ECTS 60Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:

Obligatori Comú  Crèdits ECTS

Planificació i desenvolupament territorial 5

Gestió ambiental i planificació 5

Gestió dels espais urbans 5

Total crèdits 1r Mòdul 15


Optatives (escollir 6 assignatures)  Crèdits ECTS

Especialització 1: Planificació del desenvolupament local i regional

Agricultura, medi ambient i desenvolupament 5

Gestió local 5

Població i planificació territorial 5

Turisme i desenvolupament territorial 5


Especialització 2: Gestió ambiental i paisatge

Canvi i variabilitat climàtica 5

Mètodes i tècniques d'anàlisi ambiental 5

Riscos naturals 5

Sistemes naturals de muntanya: anàlisi i gestió 5


Especialització 3: Dinàmiques urbanes i planejament urbà

Planejament i política d'immobles 5

Espai social de la ciutat 5

Dinàmiques demogràfiques i migratòries urbanes 5

Planejament urbà i metropolità: estudi de casos 5

Total crèdits 2n Mòdul 30

Treball fi de Màster Crèdits ECTS

Treball fi de Màster 15

Total crèdits 3er Mòdul 15

TOTAL CRÈDITS DEL MÀSTER EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I GESTIÓ AMBIENTAL 60

Destinataris

Requisits d'accés

Per accedir a aquest màster universitari, i d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, hauràs d'estar en possessió d'alguna d'aquestes titulacions:

         Títol universitari oficial espanyol.
         Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
         Títol universitari aliè a l'EEES. En aquest cas, hauràs homologar amb un títol universitari oficial espanyol, o sol · licitar la comprovació prèvia (sense homologació) per part de la Universitat de Barcelona, per confirmar que els estudis cursats corresponen a una formació equivalent a la dels títols universitaris oficials espanyols i que els estudis realitzats et faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació en un màster oficial no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Crèdits: 60 ECTS.

Perspectives laborals

L'obtenció del títol de Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental et faculta per treballar en els següents àmbits: Despatxos d'arquitectura. Cartografia. Toponímia. Geolocalització. Urbanisme. Empreses i institucions, tant públiques com privades, dedicades a la planificació i la gestió territorial. Consultories i empreses especialitzades en la gestió mediambiental Gestió de la qualitat. Administracions públiques. Centres educatius, exercint tasques docents.
Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Campus i seus: Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Av. Gran Vía 16-20, 6ª planta (Edificio Nova Gran Via) 08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X