Curs de Metodologia Lean Six Sigma, Nivel Black Belt

1015 Persones estan visitant aquest curs
Preu 2.051 €
Sol·licita informació
Profit Control
Curs de Metodologia Lean Six Sigma, Nivel Black Belt
Sol·licita informació
Curs
On-line
365 hores
Preu 2.051 €

Descripció

Lean i Six Sigma són metodologies que comparteixen una mateixa filosofia i objectiu, però han tingut un desenvolupament diferent. Les eines i l'enfocament també han estat diferents.
Lean busca, abans de res, eliminar rebuig dels processos i reestructurar per fer-los més eficients, ràpids i àgils per respondre a les necessitats dels clients creant un flux continu de Valor. El temps transcorregut total ( "lead time") és la principal mètrica sobre la qual treballa. Les eines són més visuals i l'execució s'estructura normalment de forma més explosiva (Kaizen Events).
Six Sigma persegueix també la millora dels processos, encara que en un sentit més ampli i menys definit a priori: qualitat, eficiència, nivells de servei ... Metodològicament està més ordenat, i fa ús extensiu de les dades per entendre el comportament dels processos i identificar millores. Persegueix directament la reducció de la variabibilidad dels processos.
Compartint una mateixa filosofia i objectiu, ambdues metodologies estaven abocades a unir-se. Lean Six Sigma combina l'estructura metodològica i eines d'anàlisi de dades de Six Sigma amb les eines de procés i principis de Lean. Els papers tradicionals de GB i BB del món de Six Sigma i els d'especialista en Lean es combinen en un mateix líder de millora contínua, que apropa els projectes i els equips les eines més adequades en cada cas.

Temari

Mòdul 1: Eines de la Qualitat
1. Introducció a la Millora Contínua. Metodologia PDCA.
2. La Cultura Lean. Els 7 +1 deixalles. Flux continu.
3. Activitats de Valor Afegit. Activitats de No Valor Afegit.
4. Les eines bàsiques de la qualitat:
a. histogrames
b. Gràfics de Pareto
c. Full de recollida de dades
d. Diagrames de Flux
e. Diagrames causa-efecte. Brainstorming. Diagrama d'arbre i diagrama d'afinitat.
f. Gràfics de control
g. Diagrames de dispersió i correlació.
5. Les eines avançades de la qualitat:
a. Els 5 per què s,
b. AMFE
c. QFD.
6. Exemples pràctics d'aplicació de les eines.

Mòdul 2: Metodologia de les 5 Esses 1. La Metodologia "5 S", base del Lean Management. 2. L'objectiu de les 5 Esses: Creació de gestió participativa i gestió del lloc de treball. 3. Metodologia "5 S" pas a pas. Els "SOLS". 4. La necessitat del treball en equip. 5. Gestió participativa. Creació de l'àmbit participatiu a nivell operatiu. 6. Exemples pràctics. Exemples d'implantació. 7. Rols i responsabilitats. Definició i assignació de responsabilitats als diferents nivells. 8. Com coordinar i impulsar la implantació d'un projecte 5 Esses viu. 9. Manteniment i gestió de propostes de millora. Dinàmica d'auditories i gestió de propostes de millora. 10. Les 5 Esses com a element motivador. 11. Errors comuns en 5 Esses. Exemples de les trampes a evitar. 12. Conclusions finals.

Mòdul 3: Metodologia SMED 1. La Cultura "Lean". Els 7 +1 malbarataments. 2. Els Problemes com una Oportunitat de Millora. 3. Les activitats de valor afegit. 4. La Metodologia SMED pas a pas. 5. El SMED, la Fórmula 1 de la Producció. 6. Definició del temps de canvi. 7. Les 4 etapes del SMED. 8. Les operacions internes i les operacions externes. 9. Exemples de posada en pràctica del SMED. 10. Com es passa d'una canvi de 12 hores a un canvi de 4 hores. 11. Exemples pràctics d'aplicació

Mòdul 4: Indicadors TPM de Productivitat (OEE, MTTR, MTBF) 1. La importància del mesurament. Les grans pèrdues.
2. Indicador TPM de Productivitat per excel·lència: OEE. Càlcul de les taxes de disponibilitat, rendiment i qualitat. 3. Indicadors TPM de Manteniment per excel·lència: MTTR i MTBF 4. Exemples pràctics de càlcul dels indicadors. Resolució.

Mòdul 5: Poka-Yoke 1. Re-escrivint la Llei de Murphy. 2. Introducció a la teoria del Sistema Poka-Yoke. Els errors i els defectes. 3. La Cultura dels "Zeros Defectes" com a part de la filosofia Lean. 4. Exemples pràctics d'aplicació

Mòdul 6: Autocontrol i Polivalència 1. Enquadrament de l'Autocontrol i la Polivalència dins del Model Lean. 2. Necessitat del desplegament de l'Autocontrol. 3. Avantatges, Inconvenients i Límits del Autocontrol. 4. Necessitat de Polivalència en l'Organització. 5. Control de la Polivalència. 6. Exemples de Matriu Visual de Control de l'Polivalència

Mòdul 7: KANBAN 1. Introducció al Kanban. 2. Classificació ABC. 3. Exemples pràctics

Mòdul 8: VSA = VSM + VSD (Value Stream Analysys = Mapping + Design) 1. Generalitats de VSM (Value Stream Mapping): Definició i terminologia 2. Anàlisi de la cadena de valor actual (VSM): Selecció de la família de productes ; El diagrama de flux del procés; Les exigències del Client; Paràmetres del procés; Paràmetres de l'inventari; El flux de material; El flux d'informació; L'escala de temps; El takt time, el temps de valor afegit i els dies d'inventari 3. Disseny de la cadena de valor futura (VSD): Optimització de la cadena de valor; Identificació dels potencials Kaizen puntuals; Adaptació del ritme de producció; Creació del flux continu. La producció peça a peça; Producció push versus producció pull; Anivellació de la producció; El procés marcapàs. 4. Creació del Pla d'Acció: Confirmació Kaizen puntuals; Priorització per llaços; Definició d'objectius i terminis; Seguiment 5. Exemples d'Aplicació en els Sectors Industrial i de Serveis

Mòdul 9: Metodologia Six Sigma
1. Principis de la millora contínua.
2. Les eines bàsiques de la Qualitat i el Lean Management com a complementaris.
3. Metodologia 6 Sigma. Què vol dir?
4. Organització d'un Projecte 6 Sigma.
5. La Metodologia DMAIC pas a pas. Subfases de cada etapa.
6. Check list de peguntas per avançar en cada etapa.
7. Eines útils en cada etapa
8. Identificació i selecció de Projectes de Millora.
9. Reporting
10. Estudi de 7 Projectes Six Sigma


Mòdul 10: Control Estadístic de Processos
1. Introducció als conceptes de probabilitat i variable aleatòria discreta i contínua.
2. Conceptes estadístics bàsics: mesures de tendència central i de dispersió.
3. Interval de confiança.
4. La distribució normal i la distribució binomial. Ús de fórmules Excel i Minitab.
5. La variabilitat dels processos: Causes comuns i causes assignables.
6. Experiment de Deming.
7. Estudis de la capacitat dels processos. Cp i Cpk, Pp i PPK. Capacitat a llarg termini i capacitat a curt termini. Interpretació d'altres índexs de Capacitat.
8. Els gràfics de control. Disseny i aplicació. Límits de control i toleràncies.
9. Interpretació dels gràfics de control.
10. Implantació del control estadístic de processos en l'empresa.
11. La prevenció davant de la detecció.
12. Els gràfics de control de variables aleatòries contínues:
a. Gràfic de X (Valors individuals),
b. Gràfic de X (Valors individuals) i Recorregut mòbil
c. Gràfic de Mitges i de Recorreguts,
d. Gràfic de Mitges i Desviacions típiques
e. Gràfic de Mitges Mòbils i Recorreguts Mòbils
13. Els gràfics de control per a variables aleatòries discretes o per atributs:
a. Gràfic "p" de fracció d'unitats no conformes,
b. Gràfic "np" de nº d'unitats no conformes,
c. Gràfic "o" de disconformitats per unitat
d. Gràfic "c" de nº de disconformitats.
14. Regles de Shewart d'aplicació als gràfics de control.
15. Supòsit de Normalitat. Test d'Normalitat. Transformades per convertir distribució normal.
16. Exemples pràctics d'aplicació dels conceptes en Excel i Minitab. Total 25 exercicis complets resolts pas a pas.

Mòdul 11: Contrast d'hipòtesis
1. Concepte d'hipòtesis estadística. Hipòtesi nul·la (H0) i alternativa (H1). Diferències significatives. Estadístic de prova.
2. Tipus d'errors.
3. Definició del p-valor.
4. Metodologia del contrast d'hipòtesis.
5. Comparació d'una proporció amb un valor. Comparació de dues o més proporcions.
6. Comparació d'una mitjana amb un valor. Comparació de dues o més mitjanes. Cas d'experiment bloquejat: mostres aparellades.
7. Comparació de dues o més variàncies.
8. Contrast d'hipòtesis amb dos factors.
9. Exemples pràctics d'aplicació de cada un dels apartats en Minitab. Interpretació de resultats. Total 17 exercicis complets resolts pas a pas.

Mòdul 12: Anàlisi del Sistema de Mesura. Anàlisi R & R
1. Anàlisi R & R: repetitibilitat i Reproductibilitat.
2. Tipus de disseny dels assajos.
3. Dissenys creuats. Dissenys niats.
4. Linealitat del mesurament.
5. Plantejament i resolució d'exercicis. Total 6 exercicis complets resolts pas a pas.

Mòdul 13: Correlació i Anàlisi de regressió
1. Concepte de Correlació. Covariància. Coeficient de Pearson (r - R2).
2. L'estratificació.
3. Anàlisi de regressió - lineal i no lineal; senzill - múltiple.
4. Exemples pràctics d'Anàlisi de Regressió, simple i múltiple, en Minitab. Interpretació de resultats. Total 3 exercicis.

Mòdul 14: Disseny d'Experiments
1. Disseny d'experiments. Fonaments teòrics.
2. Gràfics Multi-vari.
3. Etapes per dur a terme un disseny d'experiments. L'elecció de variables.
4. Dissenys factorials complets.
5. Dissenys factorials fraccionals.
6. Dissenys robustos. Factors de control i factors de soroll.
7. Mètode de Taguchi. Mètode de la matriu producte i Mètode de la matriu única.
10. Mètode de la superfície de resposta.
11. Exercicis pràctics d'aplicació en Minitab. 17 exercicis complets resolts pas a pas.

Mòdul 15: Projecte de Millora: Descarrega't el Workbook que podràs utilitzar com a full de ruta per liderar tots els teus projectes de millora. Desenvolupa el Projecte de Millora proposat i compara els teus resultats amb els d'un equip de millora experimentat.

Destinataris

Dirigit a totes les àrees i personal amb responsabilitat en la Millora, ja sigui de Petites, Mitjanes o Grans Empreses.

Requisits

Equip informàtic amb un navegador d'Internet instal·lat i en perfecte funcionament. El navegador ha de tenir instal·lat l'última versió d'Adobe Flash Player
Connexió a internet de banda ampla per a poder visualitzar els vídeos de forma correcta: Un programa editor / visor que pugui obrir documents de "Office" de Microsoft i un programa / visor de documents PDF (per exemple, Adobe Reader).
Auriculars per seguir les presentacions (o altaveus a l'ordinador si no).
S'aconsella utilitzar doble pantalla en mode extensió per a un millor seguiment dels exercicis resolts.
Programa Minitab instal·lat. Es pot descarregar del web del fabricant la versió per a 30 dies o podem facilitar-li el fitxer d'instal·lació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia en línia a través de: Documentació: L'alumne pot descarregar-se tota la documentació teòrica del curs així com les plantilles necessàries per desenvolupar un Projecte de Millora d'èxit. Videos: L'alumne podrà visualitzar les vegades que necessiti els vídeos inserits corresponents a explicacions, exercicis resolts i casos pràctics. Exercicis: Podrà també l'alumne visualitzar els vídeos de tots exercicis resolts, perquè després pugui realitzar-los de forma autònoma.

Objectius

L'objectiu consisteix a aprofundir en el coneixement del Sistema de Producció sota la Filosofia de Lean Six Sigma i la perspectiva de la millora contínua. Es tracta de detectar i implementar Oportunitats de millora.
Donar a conèixer als participants les múltiples avantatges resultants de l'aplicació de la Millora Contínua en la seva Organització.
Dotar-los del coneixement Lean i Six Sigma pel que fa a Tècniques, Eines i Metodologia, de manera que obtinguin els coneixements, vocabulari i capacitat per donar suport i liderar a una iniciativa Lean Sigma a la seva Organització ..
Capacitar per a assumir el paper de promotors de la millora contínua, dirigint Projectes amb les majors garanties d'èxit.

Titulació obtinguda

En finalitzar el curs, l'alumne rebrà el certificat acreditatiu del mateix de Metodologia Lean Six Sigma, Nivell Black Belt complint amb els requisits de la Norma ISO_EN_UNE13053, parts 1 i 2: 2012 Mètodes quantitatius en la millora de processos. Sis Sigma. Amb projecte de Millora incorporat.
Curs de Metodologia Lean Six Sigma, Nivel Black Belt
Profit Control
Campus i seus: Profit Control
Profit Control
Ctra de Cànoves, 86 08302 Cardedeu (Barcelona)
Sol·licita informació
X