Màster en Pràctica de l'Advocacia

Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Màster en Pràctica de l'Advocacia
Sol·licita informació
Màster
Presencial | On-line
Barcelona
24 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Aquest màster s'ofereix normalment en alguna de les nostres seus de Madrid, Barcelona i València però per raons sociosanitàries derivades de la situació actual pel COVID, ara mateix s'ofereix en format online i telepresencial.

Temari

Les matèries (mòduls) de el pla d'estudis agrupen les diferents competències que haurà d'adquirir el futur advocat per a l'adequat exercici professional, distingint dins dels mateixos les assignatures que per raons de metodologia integren els coneixements teoricopràctics que corresponen a la matèria a impartir.
A continuació es detallen les matèries (mòduls) compreses en el Màster:
• La matèria (mòdul) de Litigació té per finalitat ensenyar a l'estudiant tots els mitjans processals per a la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. Aquest Mòdul es distribueix en les següents assignatures:
o Pràctica Processal Civil en la qual s'aprofundirà en el procediment civil, identificant els aspectes processals, demanda i contestació a la mateixa, l'audiència prèvia i vista oral, les resolucions judicials i recursos així com l'execució provisional i forçosa. A més, es tractarà amb deteniment les especialitats dels processos en dret de família, arrendaments urbans i propietat horitzontal, entre d'altres.
o Pràctica Processal Penal a on s'aprofundeix en la funció i principis de el dret processal penal, el procés penal (instrucció i fase intermèdia; judici oral; recursos), la responsabilitat civil originada de el delicte, així com l'assistència a l'detingut.
o Pràctica contenciosa administrativa i Drets fonamentals el contingut essencial se centra en el desenvolupament de la revisió d'ofici dels actes administratius, els recursos administratius, el control jurisdiccional dels mateixos (procediments contenciosos-administratius i recursos) així com la protecció contenciós administrativa dels drets fonamentals.
o Pràctica Processal Laboral en la qual s'aprofundirà en el procés laboral ordinari i en les modalitats processals, des dels actes preparatoris, preprocessals (conciliació o reclamació administrativa prèvia), la interposició demanda i contestació, la conciliació judicial i la fase de judici, fins la interposició dels diferents recursos.
o Pràctica Processal Mercantil i Comunitària centrada en el desenvolupament especialitzat de l'procediment concursal i els recursos en l'àmbit comunitari.
• La matèria (mòdul) d'Exercici Professional de l'Advocat permetrà l'estudiant aplicar els principis deontològics i les responsabilitats derivades de l'exercici professional, la capacitat per gestionar un despatx, el maneig de les eines informàtiques, el coneixement de la normativa i funcionament de l'torn de ofici, i el coneixement i pràctica de la negociació i intermediació en els processos de solució extrajudicial de conflictes.
• El contingut de les Pràctiques Externes serà el de enfrontar-se a problemes deontològics professionals, familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la professió d'advocat, conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió i, en general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de la professió d'advocat.
• El programa formatiu de l'Màster conclouria amb la matèria (mòdul) que abasta la realització i exposició de l'Treball Fi de Màster, consistent en el plantejament i estudi d'un tema actual, pràctic i d'una dimensió àmplia que permeti una valoració de cara a un assessorament o informe, que impliqui la utilització dels coneixements adquirits en les diferents matèries mitjançant l'aplicació pràctica dels mateixos.
Els alumnes que ho desitgin podran completar el programa general anterior amb una especialitat en alguna de les següents matèries:
• Especialitat en Dret digital i Protecció de Dades
• Especialitat en Negocis internacionals
     
     La Matèria (mòdul) d'Exercici Professional de l'Advocat permetrà a l'estudiant aplicar els principis deontològics i les responsabilitats derivades de l'exercici professional, la capacitat per gestionar un despatx, el maneig de les eines informàtiques, el coneixement de la normativa i funcionament del torn d'ofici , i el coneixement i pràctica de la negociació i intermediació en els processos de solució extrajudicial de conflictes.
     El contingut de les Pràctiques Externes serà el de enfrontar-se a problemes deontològics professionals, familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la professió d'advocat, conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió i, en general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de la professió d'advocat.
     El programa formatiu del Màster conclouria amb la Matèria (Mòdul) que abasta la realització i exposició del Treball Fi de Màster, consistent en el plantejament i estudi d'un tema actual, pràctic i d'una dimensió àmplia que permeti una valoració de cara a un assessorament o informe, que impliqui la utilització dels coneixements adquirits en les diferents matèries mitjançant l'aplicació pràctica dels mateixos.

Destinataris

Llicenciats en Dret, graduats en Dret o amb un altre títol universitari de grau equivalent que reuneixin els requisits que estableix l'article 3 de l'RD 775/2011, de 3 de juny.
El programa està dissenyat d'acord a un itinerari formatiu idoni, coherent i adaptat a l'adquisició d'un conjunt de competències generals i específiques que permetran a l'estudiant, que ja posseeix un títol de llicenciatura o grau en Dret, aprofundir en l'especialització professional i adquirir uns coneixements especialitzats que permetin posseir, comprendre i desenvolupar les habilitats que es requereixen a un advocat per desenvolupar-se en la complexitat de el món de les relacions jurídiques i prestar un servei professional de qualitat.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

• Oferir una formació integral als que pretenen desenvolupar la seva activitat professional com a advocat en tots els àmbits de l'dret tant substantiu com processal en tots els ordres jurisdiccionals.
• Obtenir una formació pràctica especialitzada per a l'exercici de la professió d'advocat que permeti l'obtenció de l'títol professional d'advocat.
• Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals de la professió d'advocat així com conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional de l'advocacia incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.

Titulació obtinguda

Els alumnes que compleixin els requisits de la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA), obtindran el títol de Màster Universitari impartit per la UDIMA, a més del títol de Màster expedit pel CEF.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per a l'estudi de el curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.

Borsa de treball

Servei de Borsa de Treball i Emprenedors sense costa algun a disposició de l'alumnat.
Màster en Pràctica de l'Advocacia
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X