Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

Matrícula oberta.

Saps com s'elabora estratègicament un pla de comunicació? T'interessa l'organització d'actes i el protocol? Amb aquest màster universitari adquiriràs les competències i els coneixements que es necessiten en l'àmbit professional de la comunicació corporativa.

El màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC està orientat a capacitar els alumnes per a l'exercici professional de la comunicació en empreses i institucions. Aquest programa aporta a l'alumnat les competències per a dissenyar, executar i avaluar projectes de comunicació corporativa. El màster també prepara els alumnes per a l'organització d'actes institucionals i d'empresa, i dóna els coneixements per a aplicar la normativa protocol·lària.

Les empreses i les institucions estan immerses en un context de profunds canvis que afecten la manera com han de comunicar-se amb els seus públics. L'entorn digital i les xarxes socials estan modificant els canals de comunicació i el format dels missatges, que cada vegada han d'adaptar-se més a les característiques pròpies dels diferents públics objectius: clients, empleats, accionistes, mitjans de comunicació, proveïdors, etc.

En aquest nou context, l'estratègia comunicativa ha de dissenyar-se tenint també en compte la immediatesa dels nous canals i la cura de l'actiu intangible que representa la reputació de les empreses i les institucions.

El màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments es basa en una formació innovadora, enfocada a les necessitats canviants del mercat laboral, pensada per a preparar un perfil professional expert en comunicació corporativa, protocol i organització d'esdeveniments, i amb competències per a dominar els nous entorns digitals, que li permetin adaptar-se a les necessitats actuals i futures del sector.

El màster se centra en el vessant estratègic de la comunicació, que va més enllà d'un ús instrumental i tàctic de les tècniques de les relacions públiques i es converteix en una àrea de nivell directiu que requereix la coordinació amb altres departaments dins de les empreses, com el departament de màrqueting o el de recursos humans. Més enllà de la transmissió de missatges, són necessaris professionals que sàpiguen com relacionar-se de manera eficaç amb els diferents públics.

Competències:

Competències generals


Organització i planificació.

Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).

Comunicació oral i escrita.

Direcció i treball en equip.

Lideratge i presa de decisions.

Competències transversals

Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

Competències específiques

Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar.

Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització. 

Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

Identificar les dinàmiques dels mitjans de comunicació de massa (mass media) i els mitjans socials (social media) per a dissenyar, dirigir i implementar accions de gabinet de premsa aplicant una correcta expressió oral i escrita. 

Dominar la metodologia de recerca rigorosa sobre com es produeixen les relacions amb els públics objectiu (stakeholders) en l'entorn digital, a fi d'aplicar noves tendències de comunicació en mitjans socials i dissenyar propostes innovadores.

Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (fora de línia i en línia) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management), a fi d'elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.

Adquirir la capacitat de prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa.

Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en el qual opera l'organització, identificant els públics objectiu, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.

Saber aplicar amb creativitat tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i l'oportunitat comunicativa de què es tracti en el context d'una organització.

Veure més

Temari del curs

El màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments ofereix les matèries de formació obligatòria, formació optativa, pràctiques i treball final de màster.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 30
Optatives 18
Pràctiques 6
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures - Crèdits
Assignatures obligatòries
 • Comunicació corporativa i relacions institucionals 5
 • Comunicació estratègica i creativa a les organitzacions 5
 • Comunicació digital i reputació en línia 5
 • Organització estratègica d'esdeveniments 5
 • Protocol empresarial 5
 • Relacions amb els mitjans 5
Assignatures optatives
 • Comunicació de crisi i de risc 6
 • Comunicació interna 6
 • Lobbyism and public affairs 6
 • Habilitats directives, lideratge i formació de portaveus 6
 • Protocol oficial
 • Business & entrepreneurship 6
 • Producció d'esdeveniments 6
Pràctiques professionals 6.
Treball final de màster 6.
Veure més

Destinataris

El màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments es dirigeix a col·lectius i perfils professionals molt diversos. En primer lloc, als qui exerceixen o aspiren a exercir responsabilitats comunicatives que requereixen coneixements profunds sobre la identificació de públics, la selecció de canals i l'elaboració de missatges. També als professionals que exerceixen en gabinets de premsa i que desitgen anar més enllà d'aquesta funció i abastar altres aspectes que influeixen en la reputació de les organitzacions. El màster es dirigeix igualment a professionals que volen completar i actualitzar la seva formació i capacitar-se així per a gestionar la comunicació d'una manera integral. A més, atès que la formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és demana en entitats públiques i privades, aquesta titulació es dirigeix als qui vulguin dedicar-se a la producció i gestió d'esdeveniments corporatius, l'exercici de les relacions institucionals i l'assessoria en matèria de protocol.Recomanacions:

Per a cursar el màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments corporatius és necessari haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

Titulacions de l'àmbit de les ciències socials, en àrees de coneixement com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins.

Qualsevol persona que tingui un títol superior, que estigui interessada en la comunicació i les relacions públiques i que desenvolupi la seva activitat professional en aquests àmbits.

La visió oberta i interdisciplinària de l'àmbit de coneixement del màster universitari permet als estudiants de qualsevol de les disciplines descrites l'aproximació efectiva i eficient a la comunicació corporativa, el protocol i els esdeveniments. Això no obstant, el programa del màster està dissenyat de manera que estudiants provinents d'àmbits diferents puguin seguir-lo amb èxit.

 

Als estudiants que no provinguin de les titulacions recomanades, un cop realitzada la valoració per part del tutor, se'ls indicarà cursar entre un mínim de 6 crèdits i un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 2 assignatures:

 

- Introducció a les relacions públiques (6 crèdits):

L'assignatura Introducció a les relacions públiques constitueix un primer contacte amb el món de les relacions públiques. Atenent a aquest caràcter iniciàtic, per començar es defineixen les relacions públiques, destacant els seus elements principals i els models de la seva pràctica, es repassen les principals etapes de la seva evolució històrica, i es destaca la dimensió ètica del seu exercici professional.

A continuació, l'aproximació al fenomen de les relacions públiques es realitza des de la perspectiva estratègica per a introduir l'estudiant en el disseny, establiment i desenvolupament de les estratègies i aplicacions de les polítiques de relacions públiques en les institucions i empreses públiques i privades, analitzant la planificació estratègica de projectes de relacions públiques.

 

- Sistemes i processos de les relacions públiques (6 crèdits):

Aquesta assignatura ofereix una radiografia de la indústria espanyola de les relacions públiques, i permet submergir-se en el coneixement de la Comunicació Corporativa.

Els coneixements i competències que s'adquiriran proporcionaran una base imprescindible per a l'exercici professional de les relacions públiques: tant al més alt nivell com en els llocs de perfil més tècnic, tant en els departaments interns de comunicació com en les empreses consultores externes (agències de relacions públiques), tant per a empreses com per a institucions.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UEIdiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Matrícula oberta.

Durada

Data inici: 17 octubre 2018

Objetius

El màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC està orientat a capacitar els alumnes per a l'exercici professional de la comunicació a les empreses i les institucions. Aquest programa aporta a l'alumnat les competències per a dissenyar, executar i avaluar projectes de comunicació corporativa. El màster també prepara els alumnes per a l'organització d'esdeveniments institucionals i d'empresa, i els ofereix els coneixements per a aplicar la normativa protocol·lària.

Els principals entorns on els graduats del màster podran exercir la seva tasca professional són els departaments de comunicació, relacions institucionals i protocol d'empreses i institucions, les empreses consultores de comunicació i relacions públiques, i les agències especialitzades en organització d'esdeveniments.

Titulació obtinguda

El Màster universitari de Comunicació Corporativa, protocol i esdeveniments condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Perspectives laborals

El màster universitari de Comunicació estratègica, protocol i esdeveniments de la UOC busca satisfer la demanda d'un sector en expansió. Un dels objectius fonamentals consisteix a crear les condicions ideals perquè l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per a ser capaç de desenvolupar les següents funcions professionals:
Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions.
Director de relacions públiques.
Tècnic i coordinador de protocol i relacions institucionals.
Responsable de comunicació interna.
Cap de premsa.
Gestor de comunitats.
Auditor de comunitats.
Assessor de comunicació.
Assessor de protocol.
Organitzador d'esdeveniments (event planner).
Organitzador professional de congressos (OPC).
Executiu i director de comptes en una empresa consultora de comunicació i relacions públiques.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments (UOC)