Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
Formem comunicadors estratègics en l'àmbit institucional i empresarial
 • Màster universitari oficial professionalitzador
 • Aprenentatge basat en casos reals i dactualitat
 • Avaluació continuada i acompanyament acadèmic personalitzat
Saps com s'elabora estratègicament un pla de comunicació? T'interessa l'organització d'actes i el protocol? Amb aquest màster universitari adquiriràs les competències i els coneixements que es necessiten en l'àmbit professional de la comunicació corporativa.
El màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC està orientat a capacitar els alumnes per a l'exercici professional de la comunicació en empreses i institucions. Aquest programa aporta a l'alumnat les competències per a dissenyar, executar i avaluar projectes de comunicació corporativa. El màster també prepara els alumnes per a l'organització d'actes institucionals i d'empresa, i dóna els coneixements per a aplicar la normativa protocol·lària.
Les empreses i les institucions estan immerses en un context de profunds canvis que afecten la manera com han de comunicar-se amb els seus públics. L'entorn digital i les xarxes socials estan modificant els canals de comunicació i el format dels missatges, que cada vegada han d'adaptar-se més a les característiques pròpies dels diferents públics objectius: clients, empleats, accionistes, mitjans de comunicació, proveïdors, etc.
En aquest nou context, l'estratègia comunicativa ha de dissenyar-se tenint també en compte la immediatesa dels nous canals i la cura de l'actiu intangible que representa la reputació de les empreses i les institucions.
El màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments es basa en una formació innovadora, enfocada a les necessitats canviants del mercat laboral, pensada per a preparar un perfil professional expert en comunicació corporativa, protocol i organització d'esdeveniments, i amb competències per a dominar els nous entorns digitals, que li permetin adaptar-se a les necessitats actuals i futures del sector.
El màster se centra en el vessant estratègic de la comunicació, que va més enllà d'un ús instrumental i tàctic de les tècniques de les relacions públiques i es converteix en una àrea de nivell directiu que requereix la coordinació amb altres departaments dins de les empreses, com el departament de màrqueting o el de recursos humans. Més enllà de la transmissió de missatges, són necessaris professionals que sàpiguen com relacionar-se de manera eficaç amb els diferents públics.
Competències:
Competències generals

Organització i planificació.
Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).
Comunicació oral i escrita.
Direcció i treball en equip.
Lideratge i presa de decisions.
Competències transversals
Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
Competències específiques
Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar.
Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització. 
Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.
Identificar les dinàmiques dels mitjans de comunicació de massa (mass media) i els mitjans socials (social media) per a dissenyar, dirigir i implementar accions de gabinet de premsa aplicant una correcta expressió oral i escrita. 
Dominar la metodologia de recerca rigorosa sobre com es produeixen les relacions amb els públics objectiu (stakeholders) en l'entorn digital, a fi d'aplicar noves tendències de comunicació en mitjans socials i dissenyar propostes innovadores.
Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (fora de línia i en línia) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management), a fi d'elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.
Adquirir la capacitat de prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa.
Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en el qual opera l'organització, identificant els públics objectiu, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.
Saber aplicar amb creativitat tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i l'oportunitat comunicativa de què es tracti en el context d'una organització.

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

El màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments ofereix les matèries de formació obligatòria, formació optativa, pràctiques i treball final de màster.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 30
Optatives 18
Pràctiques 6
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures - Crèdits
Assignatures obligatòries
 • Comunicació corporativa i relacions institucionals 5
 • Comunicació estratègica i creativa a les organitzacions 5
 • Comunicació digital i reputació en línia 5
 • Organització estratègica d'esdeveniments 5
 • Protocol empresarial 5
 • Relacions amb els mitjans 5
Assignatures optatives
 • Comunicació de crisi i de risc 6
 • Comunicació interna 6
 • Lobbyism and public affairs 6
 • Habilitats directives, lideratge i formació de portaveus 6
 • Protocol oficial
 • Business & entrepreneurship 6
 • Producció d'esdeveniments 6
Pràctiques professionals 6.
Treball final de màster 6.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no siguin titulats en l'àrea de ciències socials, descrit en el perfil d'ingrés recomanat, pot recomanar cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es porta a terme amb una tutorització i una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquest efecte són les següents:
 • Introducció a les relacions públiques (6 crèdits)
 • Sistemes i processos de les relacions públiques (6 crèdits)
Aquests complements formatius no són obligatoris per accedir al màster.

Destinataris

El màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments es dirigeix a col·lectius i perfils professionals molt diversos. En primer lloc, als qui exerceixen o aspiren a exercir responsabilitats comunicatives que requereixen coneixements profunds sobre la identificació de públics, la selecció de canals i l'elaboració de missatges. També als professionals que exerceixen en gabinets de premsa i que desitgen anar més enllà d'aquesta funció i abastar altres aspectes que influeixen en la reputació de les organitzacions. El màster es dirigeix igualment a professionals que volen completar i actualitzar la seva formació i capacitar-se així per a gestionar la comunicació d'una manera integral. A més, atès que la formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és demana en entitats públiques i privades, aquesta titulació es dirigeix als qui vulguin dedicar-se a la producció i gestió d'esdeveniments corporatius, l'exercici de les relacions institucionals i l'assessoria en matèria de protocol.

Coneixements previs
Per a cursar el màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments corporatius és necessari haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
Titulacions de l'àmbit de les ciències socials, en àrees de coneixement com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins.
Qualsevol persona que tingui un títol superior, que estigui interessada en la comunicació i les relacions públiques i que desenvolupi la seva activitat professional en aquests àmbits.
La visió oberta i interdisciplinària de l'àmbit de coneixement del màster universitari permet als estudiants de qualsevol de les disciplines descrites l'aproximació efectiva i eficient a la comunicació corporativa, el protocol i els esdeveniments. Això no obstant, el programa del màster està dissenyat de manera que estudiants provinents d'àmbits diferents puguin seguir-lo amb èxit.
Als estudiants que no provinguin de les titulacions recomanades, un cop realitzada la valoració per part del tutor, se'ls indicarà cursar entre un mínim de 6 crèdits i un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 2 assignatures:
 • Introducció a les relacions públiques (6 crèdits).
 • Sistemes i processos de les relacions públiques (6 crèdits)

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat, se'ls podrà recomanar cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius.
Perfil d'ingrés recomanat
Per a cursar el màster és recomanable haver superat algun dels estudis següents:
 • Comunicació
 • Periodisme
 • Comunicació Audiovisual
 • Publicitat i Relacions Públiques
 • Màrqueting
 • Turisme
 • Administració d'Empreses
 • Titulacions afins

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 13 de març 2023. Últims dies!

Objectius

El màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC està orientat a capacitar els alumnes per a l'exercici professional de la comunicació a les empreses i les institucions. Aquest programa aporta a l'alumnat les competències per a dissenyar, executar i avaluar projectes de comunicació corporativa. El màster també prepara els alumnes per a l'organització d'esdeveniments institucionals i d'empresa, i els ofereix els coneixements per a aplicar la normativa protocol·lària.
Els principals entorns on els graduats del màster podran exercir la seva tasca professional són els departaments de comunicació, relacions institucionals i protocol d'empreses i institucions, les empreses consultores de comunicació i relacions públiques, i les agències especialitzades en organització d'esdeveniments.

Titulació obtinguda

El Màster universitari de Comunicació Corporativa, protocol i esdeveniments condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Perspectives laborals

El màster universitari de Comunicació estratègica, protocol i esdeveniments de la UOC busca satisfer la demanda d'un sector en expansió. Un dels objectius fonamentals consisteix a crear les condicions ideals perquè l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per a ser capaç de desenvolupar les següents funcions professionals: Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions. Director de relacions públiques. Tècnic i coordinador de protocol i relacions institucionals. Responsable de comunicació interna. Cap de premsa. Gestor de comunitats. Auditor de comunitats. Assessor de comunicació. Assessor de protocol. Organitzador d'esdeveniments (event planner). Organitzador professional de congressos (OPC). Executiu i director de comptes en una empresa consultora de comunicació i relacions públiques.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Direcció dels estudis: Dr. Jordi Sánchez-Navarro. Direcció acadèmica: Dra. Elisenda Estanyol.
Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, seu Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, seu 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
UOC, seu Castelldefels
Parque Mediterráneo de la Tecnología (Edificio B3) Avda. Carl Friedrich Gauss, 5 08860 Castelldefels (Barcelona)
UOC, seu Lleida
C/ de Canyeret, 12, 2a planta 25007 Lleida
UOC, seu Madrid
Plaza de las Cortes, 4 28014 Madrid
UOC, seu Palma
C/ Ausiàs March, 11 07003 Palma (Illes Balears)
+ vegeu més seus
Cursos més populars
X