Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)

7 Persones han demanat informació
1031 Persones estan visitant aquest curs
Preu 7.500 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 7.500 €

Descripció

Per tal de contribuir a millorar les capacitats dels professionals de la Direcció d'Empreses es desenvolupa aquest títol de màster universitari que dóna resposta a una demanda del mercat professional: la necessitat d'adquirir un alt grau d'especialització en l'àmbit de la direcció i gestió d'organitzacions en els entorns globalitzats i tremendament incerts del segle XXI.
El present disseny del títol de Màster atén perfectament a l'interès dels futurs professionals en estar orientat cap al mercat de treball, bolcant-se en la pràctica i en l'especialització de la majoria dels perfils professionals identificats per les subcomissions encarregades del disseny dels Graus de Economia i Empresa (Llibre Blanc del Títol de Grau en Economia i Empresa. ANECA. 2005), als que reforça en la seva dimensió sistèmica, integradora i holística, competència essencial en un directiu del segle XXI.
Per a l'estudiant que vulgui donar-li un caràcter internacional als seus estudis i accedir a un mercat laboral de més abast, la Universitat a Distància de Madrid ofereix l'oportunitat de realitzar mobilitat virtual mitjançant l'acord establert amb la Università Degli Studi Guglielmo Marconi (USGM). (Veure assignatures a cursar).
La finalitat d'aquest acord de mobilitat virtual cursant alguna de les assignatures del Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA) a la universitat de destinació pretén garantir un enriquiment tant personal com professional en tenir l'oportunitat d'ampliar les seves opcions curriculars i professionals a través del coneixement de diferents enfocaments metodològics, l'adquisició de noves competències tecnològiques mitjançant l'ús de les TIC i la participació en nous escenaris d'aprenentatge.
Així mateix, altres beneficis destacables serien l'accés i aprofitament de l'intercanvi de coneixements i experiències amb professors i estudiants d'altres nacionalitats, la immersió en la llengua, cultura i tradicions de la universitat de destinació o la reducció de les despeses de trasllat al no tenir necessitat de desplaçar-se a la universitat amfitriona.
D'altra banda, l'acord desenvolupat entre ambdues universitats planteja una fórmula d'intercanvi acadèmic basada en el reconeixement dels crèdits de les assignatures cursades a la universitat estrangera. El reconeixement s'efectua en virtut dels crèdits ECTS obtinguts per l'estudiant a la universitat de destinació i els seus equivalents en el seu centre. El reconeixement acadèmic i convalidació dels estudis es durà a terme en els termes acordats entre les universitats.
L'idioma d'impartició de les assignatures cursades en la (USGM) serà l'anglès, de manera que per a un exercici adequat de les assignatures l'estudiant ha de tenir un coneixement suficient de l'idioma en què s'imparteixen les assignatures.
L'estudiant podrà sol·licitar el títol oficial corresponent a cada universitat, sempre que hagi completat el pla d'estudis de cadascuna d'elles, tenint en compte el reconeixement de les assignatures cursades en funció del conveni de mobilitat.
El Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA) és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE nombre 141 de 13 de juny de 2013.

Temari

El títol de Màster Universitari en Direcció i Administració d'Empreses (MBA) comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla d'Estudis en crèdits - ECTS:
Assignatures Obligatòries 48
Pràctiques externes 6
Treball fi de màster 6
TOTAL 60

Complements formatius:
El Màster conté una formació específica complementària i obligatòria en primera matrícula per a aquells alumnes que no siguin titulats universitaris en: Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses o Economia o en Enginyeria o Arquitectura però amb coneixements d'Economia. La finalitat d'aquests complements formatius és que aquests alumnes aconsegueixin una preparació prèvia i òptima que permeti assolir totes i cadascuna de les competències establertes en el Màster.

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 18 mesos:
Primer semestre:
• Informàtica Aplicada a la Direcció d'Empreses
• Direcció Estratègica Internacional
• Màrqueting i Comercialització en Entorns Internacionals
• Informació Financer-Comptable per Presa de Decisions
Segon semestre:
• Anàlisi de Mercats Internacionals
• Direcció Financera i Quadre de Comandament
• Direcció de Recursos Humans en el Segle XXI
• Direcció d'Operacions
• Treball Fi de Màster I (*)
Tercer semestre:
• Estratègia fiscal i jurídica
• Competències i Habilitats Directives
• Logística i Compres
• Pràctiques Externes (**)
• Treball Fi de Màster II (***)
(*) L'assignatura de Treball fi de màster es desenvolupa en dos semestres.
(**) Per aprovar l'assignatura de Pràctiques Externes serà necessari que l'alumne hagi superat almenys el 30% dels crèdits del màster.
(***) Per aprovar aquest mòdul és necessari que l'alumne hagi superat almenys el 40% dels crèdits del màster.

Destinataris

El Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA) està dirigit preferentment a llicenciats o Graduats:
• Ciències Empresarials.
• Administració i Direcció d'Empreses.
• Economia.
• Titulats en la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura, amb formació específica en l'àmbit de l'economia i l'empresa.
No obstant això, aquells alumnes que no siguin titulats universitaris de les branques de coneixement anteriorment esmentades o no hagin cursat programes oficials de postgrau que incloguin els fonaments d'aquestes titulacions, han de cursar una sèrie de complements de formació denominats Complements Específics a la Direcció d'Empreses, per establir les bases del coneixement en gestió empresarial.
Per a aquests alumnes, aquests complements formatius són de caràcter obligatori, i es podran realitzar amb anterioritat a l'inici del Màster o de manera simultània al mateix (veure taula de complements formatius en pestanya "Pla d'estudis").
Es tracta de desenvolupar per a aquests estudiants els coneixements fonamentals de la gestió empresarial que els permeti posteriorment comprendre, adquirir i desenvolupar els coneixements especialitzats de la Direcció d'Empreses, amb base a una preparació prèvia i òptima que els faculti per aconseguir totes i cadascuna de les competències establertes en el Màster.

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. En totes les assignatures ha d'haver un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu d'aprenentatge principal del MBA per la UDIMA és formar professionals altament qualificats en l'àmbit de la direcció i gestió d'empreses i organitzacions tant públiques, com privades, dotant-los d'un perfil pràctic i competitiu. Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit una tasca de gestió, assessorament i avaluació en corporacions de qualsevol sector, tant en l'àmbit global de la institució, com en qualsevol de les seves àrees funcionals: departament o servei clínic, gestió economicofinancera, direcció estratègica, recursos humans, qualitat, logística, etc., facilitant al seu torn la seva integració en un mercat laboral únic europeu.

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits, el període màxim és de 6 mesos.

Perspectives laborals

L'MBA obre les portes per treballar, tant com a responsable, com de tècnic sènior, depenent del perfil previ de l'estudiant, en llocs de les següents àrees funcionals: Direcció de Màrqueting. Direcció Comercial. Gestió de marca (Brand Management). Consultoria en Field Màrqueting. Màrqueting on line. Direcció Financera. Gestió de Costos. Gestió pressupostària. Auditories interna. Responsable d'inversions. Control de Gestió. Direcció d'Operacions. Organització logística i de compres. Direcció de Personal. Director d'Organització i RRHH. Director de Compensació i Beneficis. Director de Talent i Selecció. Direcció de Projectes. Consultoria estratègica (Management Consulting). Consultoria de processos. Consultoria de sistemes com a analista funcional. Direcció i coordinació d'equips, etcètera.

Preu

Preu 7.500 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.
Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X