Màster Universitari d'Enginyeria informàtica (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
78 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!

En un context de creixement elevat de la informació i de la connectivitat d'empreses, administracions públiques i llars de tot el món, la formació de professionals en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació és un factor decisiu per al progrés tecnològic i econòmic i la cohesió social de la nostra societat.
En sintonia amb aquesta realitat, la UOC ofereix el màster universitari d'Enginyeria informàtica, una formació oficial d'alt nivell i de gran rigor acadèmic adreçada als professionals que vulguin especialitzar-se, actualitzar coneixements i millorar les seves oportunitats laborals en aquest sector de les tecnologies de la informació i la comunicació, un sector amb una demanda creixent de professionals.
El màster universitari online d'Enginyeria informàtica és dissenyat amb una orientació clarament professional, pensant en la pràctica de l'enginyeria informàtica en empreses i institucions. El seu pla d'estudis aprofundeix en les competències adquirides en el grau d'Enginyeria Informàtica, amb un èmfasi especial en la direcció de projectes, equips i organitzacions TIC i l'adquisició d'un grau d'especialització professional més elevat. Per tant, el màster universitari online d'Enginyeria Informàtica permet assumir responsabilitats més grans dins de l'àmbit TIC d'una organització i oferir solucions tecnològiques a problemes de més envergadura.
El màster universitari online d'Enginyeria Informàtica permet explorar les tendències i tecnologies informàtiques més actuals en el camp professional, com, per exemple, el desenvolupament per a dispositius mòbils, la computació distribuïda, les metodologies àgils de desenvolupament o la usabilitat en el disseny d'aplicacions i serveis.
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Capacitat per a la direcció general, la direcció tècnica i la direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a la posada en marxa, la direcció i la gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
 • Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i multidisciplinaris, amb capacitat d'integrar aquests coneixements.
 • Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer informàtic.
 • Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, i també la legislació, la regulació i la normalització de la informàtica.
 • Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions â¿"i els coneixements i les raons últimes que les sostenenâ¿" a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per a l'aprenentatge continu, autodirigit i autònom.
Competències de direcció i gestió
 • Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria informàtica, amb caràcter generalista i en contexts més amplis i multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre d'altres, amb sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques, i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant el compliment adequat dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
Competències de tecnologies informàtiques
 • Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'internet, les tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.
 • Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament de la informació i l'accés a aquesta informació en un sistema de processament local o distribuït.
 • Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i per a dur a terme al llarg de totes les etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.
 • Capacitat per a dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, i aplicacions i sistemes basats en computació distribuïda.
 • Capacitat per a comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
 • Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.
 • Capacitat per a aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar i dissenyar, i que desenvolupin aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • Capacitat per a utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
 • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a la creació i explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.
Competències del Treball final de màster
 • Realització, presentació i defensa, una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original fet individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'enginyeria informàtica de naturalesa professional en el qual se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 66
Treball final de màster 12
Total 78

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Complements de formació De 0 a 66.

Assignatures:
 • Assignatures obligatòries - Crèdits 6
 • Gestió avançada de projectes TIC 6
 • Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació (SI/TI) 6
 • Enginyeria de la usabilitat 6
 • Tècniques avançades d'enginyeria del programari 6
 • Intel·ligència artificial avançada 6
 • Simulació 6
 • Plataformes de publicació i distribució 6
 • Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils 6
 • Sistemes de gestió de seguretat de la informació 6
 • Computació d'altes prestacions 6
 • Sistemes distribuïts a gran escala 6
 • Treball final de màster 12
Complements de formació:
No han de cursar complements de formació els titulats en Enginyeria Informàtica o Enginyeria Tècnica d'Informàtica.
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provenen d'aquestes titulacions han de cursar fins a un màxim de 66 crèdits de complements formatius. El nombre de crèdits que cal cursar depèn de la titulació d'origen:
 
Titulats en l'àmbit de les telecomunicacions: han de cursar 30 crèdits ECTS si la titulació té continguts de telemàtica o 36 crèdits ECTS en qualsevol altre cas
 
Titulats en l'àmbit del multimèdia: 54 crèdits ECTS
 
Titulats en altres titulacions de la branca de coneixement d'enginyeria, arquitectura o ciències (en les àrees de matemàtiques, física o estadística): 66 ECTS
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Enginyeria del programari (6 crèdits ECTS)
 • Sistemes distribuïts (6 crèdits ECTS)
 • Intel·ligència artificial (6 crèdits ECTS)
 • Interacció persona-ordinador (6 crèdits ECTS)
 • Administració de xarxes i sistemes operatius
 • Xarxes i aplicacions d'internet (6 crèdits ECTS)
 • Estadística (6 crèdits ECTS)
 • Estructura de computadors (6 crèdits ECTS)
 • Sistemes operatius (6 crèdits ECTS)
 • Disseny i programació orientada a objectes (6 crèdits ECTS)
 • Gestió de projectes (6 crèdits ECTS)

Destinataris

Perfils d'ingrés recomanats:
El perfil d'ingrés recomanat dels estudiants del màster universitari són:
 • Titulats en l'àmbit de l'enginyeria informàtica (graduats, llicenciats, diplomats, enginyers tècnics o enginyers superiors)
 • Titulats en la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura (enginyers, enginyers tècnics o graduats)
 • Graduats de la branca de ciències en les àrees de matemàtiques, física o estadística

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents d'estudis de:
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria tècnica d'Informàtica
Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions han de cursar fins a un màxim de 66 crèdits ECTS de complements formatius.
En cas que es consideri que l'estudiant no pot assolir el perfil d'ingrés al màster universitari amb una formació complementària de 66 crèdits, no se l'admetrà en el programa.

Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Metodologia

L'estudiant disposa de les eines següents: Disposa de materials didàctics elaborats per especialistes reconeguts. Rep el suport i el seguiment d'un equip docent que combina el coneixement de l'entorn professional amb la dimensió acadèmica. Fa pràctiques en laboratoris virtuals, en les quals utilitza les versions més actualitzades de programari d'ús habitual en l'àmbit professional.

Idiomes en els quals s'imparteix

Idioma docència: català, castellà.

Durada

Propera convocatòria: 19 setembre 2023. Matricula't!

Objectius

El màster d'Enginyeria informàtica proporciona les competències, els coneixements i les habilitats necessaris per a desenvolupar una activitat professional altament especialitzada en l'àmbit de la informàtica i en la direcció de projectes i equips dins d'aquest àmbit.
Aquesta titulació complementa la formació que s'ofereix en el grau d'Enginyeria Informàtica, fent més èmfasi en el treball en contexts amplis i multidisciplinaris, en la capacitat d'adaptació i innovació aplicant coneixements a nous entorns, en l'actualització contínua de coneixements, en la integració de tecnologies i en la planificació, gestió i direcció estratègica de les TIC.
A més, el màster posa a disposició dels estudiants coneixements avançats en tecnologies informàtiques que permeten assumir un grau d'especialització professional més elevat.

Titulació obtinguda

El Màster universitari d'Enginyeria informàtica de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.

Pràctiques

Una part molt important de les competències de la titulació s'adquireix mitjançant pràctiques en laboratoris virtuals, en les quals s'utilitza programari d'ús habitual en l'àmbit professional.

Perspectives laborals

Director TIC, liderant projectes, equips i organitzacions del sector TIC dins de l'empresa. Enginyer de programari, gestionant el procés de desenvolupament d'aplicacions per a garantir la qualitat, la usabilitat i la satisfacció dels usuaris. Arquitecte de sistemes, dissenyant aplicacions distribuïdes o avaluant el rendiment de xarxes i sistemes. Consultor de sistemes d'informació, assessorant sobre estratègia en tecnologies de la informació, la distribució de continguts multimèdia a internet o la gestió de la seguretat informàtica. Desenvolupador d'aplicacions per a dispositius mòbils, usant les tecnologies més actuals. Científic de la computació, desenvolupant aplicacions de càlcul paral·lel intensiu, simulacions de sistemes reals o aplicant tècniques d'intel·ligència artificial a la resolució de problemes complexos.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Premis i reconeixements: Euro-Inf. Acreditació de qualitat atorgada per l'European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE).

Professorat

Direcció del programa: Josep Maria Marco Simó.
Màster Universitari d'Enginyeria informàtica (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X