Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
La publicitat ha canviat i necessita professionals preparats per crear campanyes estratègiques per a les marques, online i offline
 • Màster oficial connectat amb la realitat professional
 • Crea i planifica campanyes a qualsevol tipus de mitjans
 • Amb la col·laboració del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya
Máster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat pretén satisfer la demanda de professionals i investigadors especialitzats en l'àmbit publicitari, especialment en el context postdigital actual, que obliga a estar permanentment al dia dels canvis tecnològics i de les oportunitats ubiqües per a posicionar les marques de manera destacada.
L'estratègia i la creativitat són els pilars fonamentals de la publicitat moderna i, amb la consolidació dels mitjans de comunicació digitals, s'ha vist reivindicada la seva importància com a garants de l'èxit de les campanyes publicitàries integrals, també anomenades campanyes de 360 graus, tant locals com globals.
D'una banda, l'estratègia garanteix la coherència de les accions comunicatives -online i offline- dels anunciants; de l'altra, la creativitat es converteix en una eina de persuasió ineludible per a distingir-se en un entorn saturat de missatges comercials. En definitiva, les estratègies de comunicació han de ser, per força, creatives, i la creativitat resulta estratègica per a les marques.
En aquest màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat se supera definitivament la mirada fragmentada que va suposar l'impacte de la digitalització en el sector i es dona per assumida la realitat professional: per a la comunicació de marques ja no hi ha barreres entre la publicitat online i la de offline. Així doncs, aquest màster té l'objectiu principal de dotar els estudiants dels coneixements i les eines necessaris per a crear, dissenyar, executar, planificar i avaluar campanyes publicitàries en tot tipus de mitjans i suports, tenint en compte el panorama i les possibilitats de l'ecosistema transmèdia actual i les noves tendències en comunicació. Amb mentalitat estratègica i habilitat per a generar idees creatives.
Competències:
 • Identificar les característiques, els atributs, els components, l'estructura i les possibilitats de la comunicació publicitària actual.
 • Valorar els recursos necessaris per a abordar un projecte de comunicació postdigital per a qualsevol marca o un tipus d'anunciant, des del punt de vista estratègic i creatiu.
 • Formular en diversos documents professionals (estratègics, creatius, econòmics, de màrqueting, de recerca o de planificació de mitjans) els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.
 • Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació i connectin amb els seus públics i audiències.
 • Formular i executar l'estratègia de comunicació publicitària que s'adapti als objectius i la finalitat fixats, així com establir protocols d'actuació i planificar la divisió per tasques i la seva assignació.
 • Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.
 • Plantejar i desenvolupar projectes de recerca rellevants en el context publicitari actual que responguin a les necessitats de les marques i a la sensibilitat de les demandes socials.
 • Valorar i implantar adequadament les tecnologies i les eines més recents per a proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu com estratègic o de la planificació transmèdia.
 • Formular i desenvolupar una estratègia d'obtenció i gestió de dades que permeti, mitjançant diferents tècniques i mètodes, generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.
 • Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, estudiar-les o analitzar-les, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits:
Assignatures obligatòries 39
Assignatures optatives 15
Treball de fi de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits:
 • Creació i gestió de l'empresa publicitària 6
 • Marketing experience: consumidors i mercats 5
 • Branding i growth hacking 5
 • Account planning i direcció de serveis al client 6
 • Direcció creativa executiva 6
 • Investigació, estratègia i planificació de mitjans 6
 • Publicitat alternativa, mobile i cross-device 5
Assignatures optatives - Crèdits:
 • Màrqueting de continguts i branded content 5
 • Publicitat display 5
 • Publicitat en mitjans socials 5
 • Publicitat programàtica 5
 • Taller de direcció d'art 5
 • Taller de narrativa publicitària transmèdia 5
 • Pràctiques professionals 5
 • Metodologies d'investigació quantitativa 5
 • Metodologies d'investigació qualitativa 5
Treball de fi de màster - Crèdits:
 • Treball de fi de màster 6
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no siguin titulats en l'àrea de ciències socials, descrit en el perfil d'ingrés recomanat, es pot recomanar cursar fins a un màxim de 15 crèdits ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es fa amb una tutorització i una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, abans de la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquest efecte són les següents:
 • Fonaments de planificació de mitjans (6 crèdits)
 • Planificació estratègica i creativa (3 crèdits)
 • Creativitat publicitària I (6 crèdits)
Aquests complements formatius no són obligatoris per a accedir al màster.

Destinataris

El màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat està dissenyat per a perfils professionals molt diversos que estiguin interessats a especialitzar-se en les noves formes de comunicació de marca i tipus de publicitat. Des de tècnics de departament de comunicació d'empreses o institucions anunciants, passant per treballadors vinculats a empreses proveïdores del sector publicitari (estudis de disseny o fotogràfics, productores audiovisuals, instituts d'investigació de mercats, gabinets de comunicació i de relacions públiques, etc.), fins a personal dedicat al màrqueting o al món de l'empresa en general.
També pot interessar a aquells professionals en actiu que vulguin actualitzar els seus coneixements, adquirir nous llenguatges o progressar en la seva carrera laboral dins d'agències i departaments de màrqueting i publicitat. Per acabar, també està pensat per a aquells que s'estiguin plantejant cursar un doctorat en aquest àmbit.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió:
No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat, se'ls podrà recomanar cursar fins a un màxim de 15 crèdits ECTS de complements formatius.
Perfils d'ingrés recomanats:
Per a cursar el màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
Titulacions d'àrees de coneixement com publicitat, relacions públiques, comunicació, disseny, màrqueting i administració d'empreses.
També es poden acceptar altres titulacions segons la valoració de la Comissió d'Admissió de la titulació, que tindrà en compte l'experiència professional i acadèmica de l'estudiant en el sector publicitari.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023.

Objectius

 • Conèixer en profunditat la realitat actual de la indústria i el negoci de la publicitat.
 • Analitzar el paper del consumidor a la xarxa i les noves dinàmiques del mercat per a respondre amb eficàcia a les demandes dels anunciants.
 • Adquirir els conceptes i dominar el lèxic propi del màrqueting 3.0 o experiencial.
 • Elaborar estratègies de comunicació persuasiva per a marques, productes o serveis.
 • Crear continguts publicitaris diferencials en l'ecosistema transmediàtic i interactiu, utilitzant qualsevol suport susceptible de convertir-se en canal de comunicació.
 • Gestionar els equips implicats en una campanya publicitària.
 • Coordinar els processos creatius i de producció de campanyes amb assertivitat.
 • Abordar projectes de comunicació publicitària complets des d'una posició de lideratge, establint objectius factibles i mesurables.
 • Avaluar els resultats publicitaris i, posteriorment, emprendre els plans d'acció pertinents.
 • Tenir en compte les limitacions i normatives aplicables, amb sensibilitat social i ètica professional.

Pràctiques

125 hores de pràctiques acadèmiques curriculars.

Perspectives laborals

Planificador estratègic (planner). Phygital strategist. Creatiu polivalent. Director de comptes i de serveis als clients. Brand Shaper. Planificador de mitjans. Cap de projecte (project manager). Investigador.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Directora del programa: Dra. Mireia Montaña Blasco.
Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X