Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia

5 Persones han demanat informació
1064 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.760 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
Preu 5.760 €

Descripció

La Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels Tribunals, desenvolupada reglamentàriament pel Reial Decret 775/2011, de 3 de juny, té com a objectiu fonamental regular una nova forma d'accés pràctica i especialitzada a l'exercici de l'Advocacia que ofereixi unes majors garanties als ciutadans a l'hora de rebre un assessorament, defensa jurídica i representació tècnica de qualitat. Així mateix, permetrà homologar l'accés a l'exercici dels professionals espanyols al marc europeu.
L'entrada en vigor d'aquesta normativa ha produït que l'exercici de l'Advocacia precisi de l'obtenció d'una titulació específica: el títol professional d'advocat. Per a l'obtenció d'aquest nou títol, caldrà superar un procés de formació especialitzada de caràcter essencialment pràctic que garanteixi que aquestes professionals del Dret gaudeixen de la capacitació tècnica i pràctica necessària per al desenvolupament de les seves funcions en l'assessorament i l'actuació davant tribunals. Per a això, un terç del contingut formatiu es realitzarà a través de pràctiques externes. Aquest sistema condueix finalment a la superació d'una prova, dissenyada pel Ministeri de Justícia, que acrediti l'adquisició dels coneixements, habilitats i capacitats necessàries per a l'exercici professional de l'advocat.
En aquest context, el present Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia de la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA) pretén cobrir aquesta exigència legal de l'obtenció d'un títol de postgrau com a requisit ineludible per a l'exercici professional després del títol de llicenciat o graduat en Dret.
El Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE nombre 141 de 13 de juny de 2013.
El Màster en Pràctica de l'Advocacia es realitza en col·laboració amb la Mutualitat de l'Advocacia, amb la qual s'ha signat un acord perquè els alumnes de la universitat puguin accedir al programa de beques "Càtedra Mutualitat".
Preparació de l'examen oficial d'accés a l'advocacia:
Una vegada que els estudiants han superat el Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia, UDIMA ofereix preparació específica adaptada a cada convocatòria d'examen oficial del Ministeri de Justícia.
Posem a disposició dels alumnes aules específiques de preparació de l'examen. Amb temari adaptat a la convocatòria de cada any, qüestionaris per a la seva preparació i professors a la seva disposició per a la resolució de dubtes.
Requisits per accedir:
• Haver superat els 90 crèdits ECTS del Màster.
• Haver sol·licitat el títol del Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia.
Aquesta formació és gratuïta per als estudiants del Màster en Pràctica de l'Advocacia.
Objectiu principal del Màster:
El disseny d'aquest títol de postgrau universitari atén a l'interès dels futurs professionals, ja que està especialment orientat cap al mercat de treball, bolcant-se en l'exercici pràctic.
Per tal de contribuir a millorar aquestes capacitats, el títol compta amb professionals que atresoren un alt grau d'especialització en l'àmbit jurídic i en l'exercici pràctic de l'advocacia. Per a això, s'ha comptat amb l'aportació de representants del món professional, acadèmic i de l'administració de justícia, amb l'objectiu clar de definir les necessitats i competències necessàries dels futurs advocats i, a partir d'aquí, definir els objectius, continguts i metodologia necessaris per formar a llicenciats i graduats en Dret com a futurs advocats que reuneixin les capacitats que la societat i el mercat laboral estan reclamant.
En aquest context, l'objectiu principal del màster és oferir una formació més especialitzada, sigui per possibilitar el desenvolupament professional en aquest àmbit, sigui per complementar la formació universitària prèvia dels titulats en Dret i l'obtenció del títol professional d'advocat d'acord amb la Llei i el Reglament d'Accés a l'Advocacia.

Temari

Pla d'estudis:
Primer semestre:
Pràctica Processal Civil
Pràctica Processal Penal
Pràctica contenciosa administrativa i Drets Fonamentals
Pràctica Processal Laboral

Segon semestre:
Pràctica Processal Mercantil i Comunitària
Deontologia i Normativa Professional
Habilitats Professionals i Gestió de Despatx
Conciliació, Mediació i Arbitratge
Treball Fi de Màster

Tercer semestre:
Pràctiques Externes

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per superar la prova d'avaluació acreditativa de la capacitació professional d'un advocat, regulada en la Llei d'accés a l'advocacia i el seu Reglament. Capacitat per exercir amb professionalitat i eficàcia les funcions i comeses a desenvolupar per un advocat en la seva col·laboració necessària per a la impartició de la justícia en els tribunals i en la garantia del dret a la tutela judicial efectiva. Capacitat per proporcionar l'assessorament jurídic necessari que garanteixi als ciutadans en general, i als seus representats, en particular una defensa jurídica i una representació tècnica de qualitat. Capacitat per analitzar la viabilitat de les possibles solucions al conflicte, des del punt de vista jurídic, substantiu i processal, prenent en consideració la possible durada del litigi o de la negociació, els aspectes econòmics i les repercussions en l'aspecte humà per a les parts en conflicte.

Destinataris

El Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia està dirigit exclusivament a:
Llicenciats en Dret, Graduats en Dret o d'un altre títol universitari de Grau equivalent que reunisca els requisits que estableix l'article 3 del Reial Decret 775/2011, de 3 de juny (BOE de 16 de juny de 2011).

Requisits

Per accedir als ensenyaments oficials d'aquest Màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol de llicenciat o graduat en Dret o d'un altre títol universitari de Grau equivalent que reunisca els requisits que estableix l'article 3 del Reial Decret 775 / 2011, de 3 de juny (BOE de 16 de juny de 2011).
Podran accedir els titulats de sistemes educatius estrangers sempre que aquest títol hagi obtingut una homologació favorable expedida pel Ministeri d'Educació Espanyol, al Títol universitari espanyol de Graduat en Dret o equivalent.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El present programa formatiu s'imparteix en la modalitat d'ensenyament a distància a través de l'Aula Virtual de UDIMA, fent ús de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

Són objectius específics del Màster:
Oferir una formació integral als que pretenen desenvolupar la seva activitat professional com a advocat en tots els àmbits del Dret tant substantiu com processal en tots els ordres jurisdiccionals.
Obtenir una formació pràctica especialitzada per a l'exercici de la professió d'advocat que permeti l'obtenció del títol professional d'advocat.
Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals de la professió d'advocat, així com conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional de l'advocacia, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits,

Perspectives laborals

Té com a finalitat primordial atorgar als estudiants la formació pràctica suficient per superar la prova davant del Ministeri de Justícia. Advocat en empresa privada, organitzacions nacionals o administració pública. Desenvolupar qualsevol activitat professional com a advocat en tots els àmbits del dret tant substantiu com processal en tots els ordres jurisdiccionals. Exercir la professió d'advocat. Assistència jurídica com a advocat.

Preu

Preu 5.760 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació es basa en: Activitats d'aprenentatge. Test d'autoavaluació. Activitats d'Avaluació Contínua. Examen final presencial semestral.
Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X