Màster Universitari de Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

1051 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
Un màster que pretén millorar el benestar i la salut de les generacions presents i futures
  • Campus Virtual: aules i materials en un clic
  • Acompanyament personalitzat de professors experts
  • Continguts acadèmics orientats al món professional
El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar les persones titulades de les competències necessàries per a promoure la salut a escala global respectant els límits dels sistemes naturals de la planeta mitjançant l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat lligats a la crisi climàtica i ambiental global, el disseny de solucions i la seva implementació en les nostres societats, des de les seves àrees de coneixement.
Durant l'últim segle, la humanitat ha fet grans progressos en la millora de la salut i el benestar de la societat, entre ells l'augment de l'esperança de vida o la reducció de la mortalitat infantil a nivell global.
No obstant això, aquests progressos s'han aconseguit coincidint amb una època de sobreexplotació dels recursos naturals a un ritme sense precedents, el que ha provocat una creixent degradació i disrupció dels sistemes naturals de la Terra, com indiquen l'increment de les emissions de diòxid de carboni, l'acidificació dels oceans, la desforestació o l'escassetat d'aigua de consum, entre d'altres.
En aquest marc de desafiaments a nivell global, la salut planetària ha sorgit recentment com una oportunitat sense precedents per promoure profunds canvis en les nostres societats per tal de seguir millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles de la planeta, en una societat justa i equitativa; per exemple, a través de la reformulació dels sistemes alimentaris, la transició energètica o la reorganització de les ciutats.
És per això que, en aquest context, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en col·laboració amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), oferim en línia el màster universitari de Salut Planetària.
L'objectiu d'aquest màster és proporcionar una formació interdisciplinària i transdisciplinària, a distància, a professionals de diferents àrees de coneixement i capacitar-los per a l'anàlisi dels riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar el seu possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació. Això inclou, per exemple, el disseny, planificació i implementació d'actuacions que garanteixin el manteniment de la salut i el benestar de la humanitat dins dels límits ambientals de la planeta.

Competències:
Competències generals

• Cercar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per donar suport a la presa de decisions en escenaris complexos.
• Treballar amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns en relació amb la salut planetària.
• Aplicar el pensament creatiu per proposar millores o solucions en àmbits i situacions de complexitat diversa pel que fa a la salut planetària.
• Resoldre situacions complexes, de manera viable i sostenible, avaluant els resultats de la resolució i la seva implementació.
Competències transversals
• Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
Competències específiques
• Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionen els factors promotors de l'canvi ambiental i els seus efectes sobre la salut, i que permetin plantejar les possibles solucions per garantir la salut de forma sostenible.
• Dissenyar projectes d'investigació i intervencions, aplicant i integrant coneixement avançat sobre els factors socioeconòmics, polítics i culturals que interactuen afectant la salut humana i promovent la degradació dels sistemes naturals.
• Interpretar de manera crítica, sintetitzar i integrar els resultats d'anàlisis quantitatives i qualitatives procedents de la recerca en les principals disciplines científiques relacionades amb la salut planetària (ciències de la salut, ciències naturals i de el clima, ciències socials i economia).
• Seleccionar i aplicar les metodologies avançades i els recursos procedents de les diferents disciplines científiques en l'àmbit de la salut planetària per resoldre de forma estratègica situacions i problemes complexos.
• Dominar el llenguatge i les convencions comunicatives dels camps disciplinaris de la salut planetària per poder actuar com a interlocutors en l'àmbit professional, formulant argumentacions i transmetent resultats i idees d'una manera clara i sense ambigüitats.
• Implementar projectes d'investigació o intervencions en l'àmbit de la salut planetària amb iniciativa i autonomia, integrant una visió multidisciplinària, i transferir els principals resultats als actors implicats.
• Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, la promoció i el maneig de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat.
• Formular prediccions sobre l'evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris que considerin factors socioeconòmics, polítics i culturals.

Temari

La titulació de màster universitari de Salut Planetària consta de 60 crèdits ECTS repartits en 54 crèdits ECTS obligatoris i 6 crèdits ECTS de la feina final de màster. Aquest màster no té itineraris acadèmics i compta amb una orientació tant professionalitzadora com de recerca

Crèdits totals 60
Crèdits obligatoris 54
Crèdits optatius 0
Crèdits de pràctiques externes 0
Crèdits de Treball final de màster 6
Crèdits de complements de formació 0

Assignatures:
Assignatures obligatòries Crèdits
• Salut planetària: la resposta als reptes de l'antropocè maig
• Enfocaments interdisciplinaris per a la investigació en salut planetària maig
• Governança global i multinivell en salut planetària maig
• Recerca en salut planetària: des de les hipòtesis fins al protocol de recerca 4
• Sistemes alimentaris sostenibles i alimentació saludable maig
• Canvi en els usos de terra, pèrdua de biodiversitat i salut humana maig
• Recursos hídrics i salut planetària maig
• Contaminació global i salut maig
• Urbanització i ciutats saludables i sostenibles 5
• Canvi climàtic i salut maig
• Solucions integradores i canvis transformadors maig
• Treball final de màster 6

Destinataris

Perfils:
Aquest màster pretén preparar els professionals per a la planificació i implementació de projectes d'investigació i intervencions adreçats a millorar la salut de la població a escala global, mitjançant la preservació dels sistemes naturals, la promoció de la sostenibilitat ambiental i la disminució de les desigualtats socials. El caràcter interdisciplinari de la formació capacita als seus titulats per integrar i aplicar els coneixements i les metodologies de les diferents disciplines que conformen la salut planetària.
En aquest sentit, el màster forma professionals amb una visió transdisciplinària, capaços d'analitzar els riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar el seu possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació integrant el coneixement de diferents disciplines. Els professionals en salut planetària estaran preparats per treballar en equips multidisciplinaris en el desenvolupament de solucions qu

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Per cursar el màster és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Ciències de la salut
• Grau / llicenciatura de Medicina
• Grau / llicenciatura d'Infermeria
• Grau / llicenciatura de Ciències Biomèdiques
• Grau / llicenciatura de Farmàcia
• Grau / llicenciatura de Nutrició Humana i Dietètica
• Grau / llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments
• Grau / llicenciatura de Veterinària
• Grau / llicenciatura de Psicologia
Aquests estudiants no hauran de realitzar cap complement de formació.
És altament recomanable un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'B2 d'el Marc comú europeu de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
Es recomana un nivell de competència de nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online. Els materials didàctics tenen per objecte permetre que l'estudiant pugui estudiar independentment de les circumstàncies, amb independència de l'context en què es trobi (biblioteca, transport públic, domicili, etc.), el dispositiu que utilitzi (ordinador, mòbil, etc. ), o de les pròpies característiques de l'estudiant. Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i estan constituïts per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blocs i mòduls elaborats per person

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024. Durada: El màster universitari de Salut Planetària es pot cursar en un o dos cursos acadèmics, encara que s'aconsella cursar-lo en dos.

Objectius

El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar les persones titulades de diferents àmbits de coneixement de les competències necessàries per a promoure la salut a escala global respectant els límits dels sistemes naturals de la planeta, mitjançant l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat lligats a la crisi climàtica i ambiental global, el disseny de solucions i la seva implementació en les nostres societats, des de les seves àrees de coneixement.
El programa proporciona una formació especialitzada en els efectes que tenen per a la salut el canvi climàtic i el canvi ambiental global, centrant-se en aquelles àrees que a nivell internacional s'han definit com els principals reptes de la humanitat: els sistemes alimentaris, l'ús de terra , la pèrdua de biodiversitat, l'escassetat de recursos hídrics, la contaminació global, la urbanització i el canvi climàtic. Mitjançant un abordatge interdisciplinari, dotarà els estudiants amb els coneixements i eines necessaris perquè puguin dissenyar solucions i implementar canvis en la nostra societat mitjançant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la promoció de polítiques de salut pública i ambientals des de l'acadèmia, les administracions públiques o el sector privat.

Titulació obtinguda

Titulació oficial. La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat de l'Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Perspectives laborals

En el sector acadèmic, es podran incorporar com a personal investigador o de coordinació de projectes en centres de recerca o departaments universitaris enfocats a la investigació en la salut pública, la salut ambiental, l'epidemiologia, les ciències ambientals i l'ecologia, entre altres disciplines. En els serveis sanitaris, com ara hospitals, atenció primària, sociosanitaris, serveis socials i de benestar social, es podran incorporar per elaborar projectes que busquin integrar aspectes de sostenibilitat ambiental en l'atenció i la gestió de la salut com a estratègia fonamental per protegir la salut a escala global. En l'àmbit de l'administració pública, podran treballar com a tècnics d'administracions estatals, autonòmiques, regionals i locals en el desenvolupament i implementació de plans de gestió del territori, urbanisme i energia que no posin en risc la salut i que la millorin, aplicant, per tant, l'enfocament de salut planetària.

Promocions

Fracciona fàcil!

Professorat

Direcció dels Estudis de Ciències de la Salut: Dr. Ramon Gomis de Barbarà. Direcció de el programa UOC: Dra. Marina Bosc Prous. Direcció de el programa UPF: Dr. Josep Maria Antó.
Màster Universitari de Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X