Màster Universitari en Social Media: gestió i estratègia (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Prepara't per dominar l'estratègia i la gestió de plans de comunicació en social media
 • Màster oficial amb orientació professionalitzadora i investigadora
 • Continguts acadèmics enfocats al món professional
 • Social media pla, SEO, community management, màrqueting i big data
Els social media s'han convertit en instruments de comunicació i relació ineludibles per a tot tipus d'organitzacions. En l'actual context tecnològic i digital, els usuaris han adquirit nous rols i més poder que mai des de qualsevol dispositiu. Per tant, calen professionals i investigadors que dominin les noves dinàmiques, sàpiguen definir l'estratègia que cal seguir i emprar les eines de gestió més adequades. L'objectiu és clar: treure el màxim rendiment de les accions en social media.
El màster universitari de Social media: gestió i estratègia de la UOC prepara els estudiants perquè adquireixin les competències i els coneixements especialitzats que requereix aquest sector capdavanter en el context digital. Està orientat a l'exercici professional, però també té en compte la recerca, atès que possibilita l'accés posterior a un programa de doctorat.
En el màster universitari de Social media: gestió i estratègia es pretén que els estudiants coneguin tots els engranatges de l'ecosistema dels social media, sobretot pel que fa a les tasques de gestió i a la definició de l'estratègia. D'aquesta manera, es garanteix que seran capaços de dissenyar plans de comunicació, d'executar-los amb les eines adequades i d'avaluar-ne els resultats.

Al llarg del màster universitari online de Social media: gestió i estratègia, els estudiants s'entrenen per a desenvolupar-se en un entorn altament canviant en què la polivalència, la flexibilitat i l'adaptabilitat són requisits fonamentals per a ser competitius. Es capaciten per a l'acompliment de funcions concretes, que van des de la creació de continguts, el community management, la content curation, el màrqueting digital, la monitorització de la reputació digital i l'execució d'accions específiques, fins a funciones directives que impliquen la coordinació de perfils professionals, el desenvolupament d'una visió estratègica i la capacitat de gestió, avaluació, prospecció i detecció de tendències emergents. Així mateix, també contempla aprofundir en perfils més analítics, capaços de gestionar big data i la informació que circula en els social media, tot aplicant metodologies científiques.
Competències:
Competències generals:

Liderar, organitzar, integrar-se o col·laborar activament amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns, i amb la finalitat d'assolir objectius superiors als que s'assolirien individualment.
Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores, i crear nous coneixements.
Reconèixer i avaluar acuradament la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.
Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització dels projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
Competències transversals:
Aplicar críticament l'ús de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de referència.
Comunicar-se eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-les persuasivament.
Dissenyar un pla o projecte i gestionar-lo en un entorn professional o de recerca.
Competències específiques:
Identificar i entendre les característiques, els atributs, els components, l'estructura, el funcionament i les possibilitats dels diferents tipus de social media.
Reconèixer i dominar les diverses tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, el seguiment, la recuperació, el tractament, la creació, la representació, la visualització i/o l'explotació de dades i continguts que circulen pels social media.
Entendre i gestionar les interaccions, les interrelacions i/o el valor dels nodes que es creen en la comunicació-xarxa, pròpia d'entorns social media.
Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adaptin a les singularitats de la plataforma social.
Formular i/o executar l'estratègia de comunicació en social media que millor s'adapti als objectius i la finalitat fixats, establint protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.
Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.
Comprendre i emetre informes professionals i/o específics en l'àmbit dels social media.
Identificar i entendre el marc jurídic i/o ètic aplicable a la comunicació, l'anàlisi i la gestió de social media.
Formular i desenvolupar una estratègia de curació de continguts i/o gestió de dades en social media que permeti, per mitjà de diferents tècniques i mètodes, recopilar, seleccionar i generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.
Incorporar la innovació i desenvolupar proves pilot que experimentin amb noves formes d'ús dels social media existents, amb nous entorns i tendències de comunicació social, o que les estudiïn i les analitzin.

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 39
Optatives 15
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Ecosistema social media* 4
 • Monitorització i reputació online* 5
 • Community management* 5
 • Continguts audiovisuals per a social media* 5
 • Content curation* 5
 • Social media strategy: disseny del social media plan 5
 • Social media strategy: execució i gestió 5
Assignatures optatives - Crèdits
 • Publicitat en social media* 5
 • Màrqueting en social media 5
 • SEO social* 5
 • Periodisme i social media 5
 • Big data i social media 5
 • Metodologies d'investigació quantitativa 5
 • Metodologies d'investigació qualitativa 5
 • Pràctiques 5
Treball final - Crèdits
 • Treball final de màster 6
 
* Assignatures que s'imparteixen el semestre 20172.
La resta d'assignatures d'impartiran a partir del semestre 20172.

Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no siguin titulats en l'àrea de ciències socials, descrit en el perfil d'ingrés recomanat, es pot recomanar cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es fa amb una tutorització i una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, abans de la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquest efecte són les següents:
 • Recerca i recuperació de la informació (6 crèdits)
 • Comunicació persuasiva en mitjans digitals (6 crèdits)
Aquests complements formatius no són obligatoris per a accedir al màster.

Destinataris

 • D'una banda, el màster es dirigeix especialment a titulats en l'àmbit de la comunicació, la informació, l'empresa i el màrqueting que vulguin especialitzar-se en les possibilitats dels social media. Però també a professionals d'altres disciplines que vulguin aprendre a desenvolupar una visió estratègica i posar en valor les accions dutes a terme en plataformes socials, gràcies a una formació completa i actual.
 • De l'altra, el màster també es dirigeix als investigadors que vulguin orientar els seus estudis cap als social media, de manera que adquireixin un coneixement especialitzat que els permeti comprendre els fonaments, les dinàmiques i les estratègies que s'inscriuen en el social media plan; explorar les singularitats del contingut que hi circula a les xarxes o explotar les dades que es generen en les interaccions que es desenvolupen en aquest entorn.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat, se'ls podrà recomanar cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius.
Perfils d'ingrés recomanats
Per a cursar el màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
 • Comunicació
 • Periodisme
 • Comunicació Audiovisual
 • Publicitat i Relacions Públiques
 • Màrqueting
 • Administració d'Empreses
 • Titulacions afins

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023.

Objectius

 • Adquireixin una formació avançada i especialitzada en la gestió estratègica dels social media que els permeti de ser competitius en un entorn canviant que requereix professionals amb una alta capacitat per a adaptar-se i incorporar la innovació en l'exercici de les seves tasques.
 • Desenvolupin una visió estratègica i una capacitat crítica per a coordinar, executar i avaluar les accions desenvolupades, i encaminar-les a la consecució dels objectius establerts.
 • Adquireixin habilitats transversals que els permetin d'executar i elaborar l'estratègia social media en diferents àmbits i amb diferents finalitats.
 • Desenvolupin les capacitats tècniques necessàries per a dominar les plataformes i els recursos tecnològics relacionats amb els social media.
 • Entenguin les implicacions i conseqüències que poden tenir les seves actuacions, de manera que actuïn amb responsabilitat.
 • Desenvolupin capacitats creatives en la producció de continguts adaptats a les singularitats de cada plataforma i que contribueixin al desenvolupament del storytelling.
 • Comprenguin el potencial que poden desenvolupar com a agents de canvi.
 • Entenguin la necessitat de posar en valor la labor desenvolupada en social media com un entorn estratègic i no com un canal més en el qual cal tenir presència i difondre continguts.
 • Sàpiguen analitzar críticament, i fins i tot científicament, les formes, estructures i continguts que circulen en l'entorn social media.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Perspectives laborals

Social media strategist o responsable de l'estratègia en social media. Social media manager o director de social media: professional encarregat de dirigir l'equip i l'activitat desenvolupada en social media. Community manager o encarregat de dinamitzar la comunitat en plataformes socials. Responsable de continguts per a social media. Social media metrics o analista social media: s'encarrega del seguiment de la mètrica i de l'obtenció d'informació que permet mesurar i avaluar els resultats. Content curator: responsable de seleccionar, filtrar i gestionar la informació per tal que es pugui generar un nou contingut de valor afegit. Responsable o gestor de la reputació online. Responsable de l'optimització i posicionament en social media. Auditor de l'activitat en social media. Responsable i analista de la intel·ligència col·lectiva. Responsable del social media advertising, i de la planificació i el desenvolupament de la comunicació publicitària en social media

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

El màster universitari de Social media: gestió i estratègia ha estat dissenyat amb l'assessorament de reconeguts professionals i investigadors de l'àmbit. Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Director dels estudis: Dr. Jordi Sánchez-Navarro. Directora académica: Dr. Silvia Martínez.
Màster Universitari en Social Media: gestió i estratègia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X