Màster en Urgències Mèdiques-Quirúrgiques

Preu 2.495 €
Sol·licita informació
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Màster en Urgències Mèdiques-Quirúrgiques
Sol·licita informació
Màster
On-line
1500 hores
Preu 2.495 €

Descripció

La realització d'aquest màster proporciona les següents competències professionals:
 • Identificar i tractar inicialment les situacions de risc vital que requereixen actuació immediata segons procediments i estàndards actualitzats.
 • Identificar i establir el tractament inicial de les situacions que, sense risc vital, requereixen una actuació ràpida segons procediments i estàndards actualitzats.
 • Conèixer i familiaritzar-se amb les tècniques i els procediments de salvament i rescat en entorns hostils i especials.
 • Mantenir actualitzats els coneixements per afrontar les noves situacions produïdes per les emergències.
 • Observació i valoració de persones en situació crítica.
 • Aplicació de procediments i protocols bàsics en l'actuació extrahospitalària: maniobres de SVB i avançat, mobilització i immobilització de pacients, rescat de víctimes, administració de medicació per vies venosa i intraòssia.
 • Aplicar les mesures terapèutiques adients als malalts en situació crítica.
 • Gestió d'una emergència extrahospitalària.
 • Maneig d'utillatge específic en els serveis d'emergències extrahospitalàries.
 • Adquirir coneixements sobre els aspectes d'organització de l'emergència extrahospitalària.
 • Conèixer les principals actuacions en les situacions més prevalents dins de l'emergència extrahospitalària.
 • Conèixer les implicacions legals i ètiques en l'àmbit de l'atenció extrahospitalària.
 • Conèixer els aspectes psicosocials i de comunicació que afecten a les víctimes i les famílies.
 • Adquirir aquelles actituds i habilitats que afavoreixen l'actuació dels professionals en situacions d'emergència extrahospitalària.
 • Adquirir els coneixements necessaris sobre farmacologia aplicada a les situacions d'emergència extrahospitalària.
 • Conèixer la línia integrada d'assistència extrahospitalària, urgències i UCI, realitzant el seguiment de la persona atesa.
L'avaluació d'aquestes competències es durà a terme mitjançant resolució de test de resposta alternativa, test de resposta múltiple, resolució de casos pràctics clínics i problemes, desenvolupament de quadres comparatius, projecte d'investigació i recerca d'informació amb la major evidència científica possible.

Temari

Mòdul I: Urgències quirúrgiques a atenció primària
 • Urgències en cirurgia cardiovascular.
 • Urgències en cirurgia digestiva.
 • Urgències en cirurgia general.
 • Urgències en cirurgia maxil·lofacial.
 • Urgències en cirurgia pediàtrica.
 • Urgències en cirurgia plàstica.
 • Urgències en cirurgia de tòrax.
 • Urgències en ginecologia.
 • Urgències en neurocirurgia.
 • Urgències en oftalmologia.
 • Urgències en otorinolaringologia.
 • Urgències en traumatologia.
 • Urgències en urologia.
Mòdul II: Urgències respiratòries
 • Tècniques diagnòstiques i terapèutiques en respiratori.
 • Exploració Funcional. Espirometria.
 • Traqueotomia.
 • Ventilació Mecànica.
 • Monitorització hemodinàmica i monitorització respiratòria.
 • Obstrucció aguda de la via aèria.
 • Diagnòstic diferencial per signes i símptomes.
 • Dispnea.
 • Hemoptisi.
 • Insuficiència respiratòria aguda.
 • Malaltia pulmonar obstructiva crònica, MPOC reagudizado.
 • Asma bronquial. Crisi asmàtica.
 • Pneumotòrax.
 • Pneumònia adquirida en la comunitat o extrahospitalària
 • Pneumònia intrahospitalària
 • Abscés de pulmó
 • vessament pleural
 • Tromboembolisme pulmonar (TEC)
 • Tuberculosi pulmonar (TBC)
 • Síndrome d'apnea del son (SAOS)
 • Aspiració traqueobronquial en nens. Cossos estranys
 • Càncer de pulmó
 • Malalties pulmonars intersticials difuses
 • Hipertensió pulmonar
 • Traumatisme toràcic
 • Contusió pulmonar
 • Malalties del mediastí
 • Pneumologia geriàtrica
 • Urgències respiratòries més freqüents en pediatria
 • Maneig de la via aèria en pediatria
 • Oxigenoteràpia en pediatria
 • Adreces web d'interès en Pneumologia
 • Consideracions legislatives i ètiques en urgència
Mòdul III: Manual d'urgències oftalmològiques
 • Anatomia de l'ull
 • Examen oftalmològic general a Urgències
 • Pèrdua brusca de la visió
 • L'ull vermell. diagnòstic diferencial
 • Glaucoma agut
 • Traumatismes oculars
 • Uveïtis, escleritis i episcleritis
 • Queratitis i conjuntivitis
 • Patologia aguda dels annexos oculars (parpelles, vies lacrimals i pestanyes)
 • Manifestacions oculars de les malalties sistèmiques
 • Perspectiva Mèdic-Legal a urgències oftalmològic
Mòdul IV: Urgències digestives. Formació continuada santiaria
 • Urgències esofàgiques: Ingesta de cossos estranys, perforació
 • Esofàgica, síndrome de Mallory-Weiss
 • Varius esofàgiques
 • Urgències de la via biliar: Colecistitis aguda, còlic hepatobiliar, colangitis
 • Pancreatistis
 • Abdomen agut
 • Insuficiència hepàtica fulminant
 • Hemorràgia gastrointestinal
 • Diarrees
 • Obstrucció intestinal
 • Isquèmia mesentèrica aguda
 • Complicacions agudes en el pacient operat
 • Patologia anorectal d'urgència
 • Intoxicacions
 • Urgències digestives pediàtriques
 • Proves diagnòstiques i de laboratori en l'aparell digestiu
Mòdul V: Actualització en urgències otorrinolaringológicas
 • Anatomia i fisiologia d'oïda, faringo-laringe i coll
 • Material usat en l'exploració de l'àrea O.R.L.
 • Sistemàtica de l'exploració en O.R.L.
 • Otàlgia
 • Complicacions de l'otitis mitjanes
 • Mareig i vertigen
 • Traumatismes de l'orella externa, mitjana i interna. Fractures de l'os temporal
 • Paràlisi facial perifèrica
 • Sordesa brusca
 • Traumatisme sonor agut
 • Blast auricular
 • Epistaxi
 • Cossos estranys en les fosses nasals
 • Sinusitis aguda
 • Complicacions de la etmoiditis aguda infantil
 • Rinitis aguda
 • Infeccions i inflamciones en cavitat oral i faringe. Edema de úvula
 • Complicacions hemorràgiques de la adeno-amigdalectomia
 • Malalties de l'articulació temporo mandibular
 • Patologia de les glàndules salivals
 • Hemorràgies de la cavitat oral
 • Infeccions del territori maxil·lofacial
 • Traumatismes en l'àrea maxil·lofacial
 • Dispnea en el nen: patologia congènita, inflamatòria i tumoral
 • Dispnea en l'adult: causes tumorals. Paràlisis laríngies.
 • Disfonies
 • Actitud davant bultomas cervicals
 • Hemorràgies cervicals postoperatòries
 • Traumatismes cervicals
 • Esofagitis càustica
 • Cossos estranys esofàgics
 • Traumatismes esofàgics
 • Tècnica de la traqueotomia d'urgència
 • Urgències del pacient traqueostomitzat
 • Cures d'infermeria del pacient traqueostomitzat
 • Farmacologia en O.R.L.
 • Urgències derivades del tumor del pacient oncològic de cap i coll
 • Urgències derivades del tractament del pacient oncològic de cap i coll
 • Internet a O.R.L.
Mòdul VI: Urgències endocrí-metabòliques
 • Diabetis mellitus
 • Trastorns en el pacient diabètic
 • Cetoacidosis diabètica
 • Crisi hiperglucèmica hiperosmolar no cetòsica
 • Crisi tirotóxica
 • Coma mixedematoso
 • Insuficiència suprarenal
 • Feocromocitona
 • Alteracions de l'equilibri hidroelectrolític
 • Trastorns del sodi
 • Trastorns del metabolisme del calci
 • Alteracions del potassi
 • Trastorns de l'equilibri àcid-base
 • Acidosi metabòlica
 • Alcalosi metabòlica
 • Acidosi respiratòria
 • Alcalosi respiratòria
 • Trastorns mixtos
 • Apoplexia hipofisària
Mòdul VII: Manual d'urgències al.lergològiques
 • Generalitats
 • Al·lergologia: Concepte i definicions. hipersensibilitat
 • Mecanisme de regulació d'Ig E
 • Proves de funció respiratòria en urgències: Tècnica de Peak Flow
 • Fàrmacs en urgències al.lergològiques
 • Principals agents causants d'urgències al.lergològiques
 • Urgències al.lergològiques en adults
 • Pruïja i urticària. Angioedema. anisakiosi
 • Anafilaxi i xoc anafilàctic
 • Asma bronquial. Crisi asmàtica. Asma en situacions especials
 • Picades i mossegades. Reaccions al·lèrgiques a picades d'insectes
 • angioedema hereditari
 • Altres entitats: Pneumònia eosinófila aguda i Pneumonitis per hi¬persensibilidad
 • Urgències al.lergològiques en situacions especials: gestants i nens
 • Particularitats del tractament en gestants i durant la lactància
 • Particularitats del diagnòstic i tractament en la població infantil
 • El paper de la infermeria en les urgències al.lergològiques
 • La infermeria davant una urgència al·lergològica
 • Actuació d'infermeria davant les diferents causes d'urgències al·lergològica
Mòdul VIII: Manual d'urgències cardiovasculars per a infermeria
 • Dolor toràcic.
 • Insuficiència cardíaca.
 • Arítmies cardíaques.
 • Cardiopatia isquèmica: atenció d'infermeria.
 • En angina de pit i infart agut de miocardi.
 • Aturada cardiorespiratòria.
 • Edema agut de pulmó.
 • Embòlia pulmonar.
 • Urgències hipertensives.
 • Shock cardiogènic.
 • Trombosi venoses.
 • Isquèmies arterials de les extremitats.
 • Urgències de pròtesis i accessos vasculars.
 • Aneurisma d'aorta.
 • Hemorràgies.
 • Accidents cerebrovasculars.
 • Síncope.
 • Tècniques en infermeria vascular.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
• 998 Test
• 53 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.

Competències per a les quals et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques. Resolució de problemes. Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris. Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps. Compromís ètic. Comprensió de diversitat i multiculturalitat. Disseny i gestió de projectes. Capacitat de treballar de manera autònoma. Organitzar-se i planificar la seva activitat. Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual. L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.500 hores i 60 ECTS. Durada: 8 mesos mínim i 16 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objectius

 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a les funcions pròpies del personal sanitari, per a un treball cooperatiu i integrador tal com està recollit en la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i en la Llei 51 / 2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • Potenciar l'autoconcepte professional positiu i ajustat, reconeixent les pròpies capacitats i limitacions.
 • Adquirir els coneixements bàsics i actualitzacions relacionades amb les urgències i emergències sanitàries.
 • Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la feina professional del personal sanitari des d'una perspectiva globalitzadora.
 • Capacitat per observar, analitzar i documentar processos educatius.
 • Augmentar l'efectivitat i qualitat de l'assistència mèdica urgent extrahospitalària.
 • Aportar els coneixements generals i específics sobre pautes d'actuació i tractament del personal sanitari en urgències i emergències.
 • Avaluar els principals signes i símptomes del pacient urgent mitjançant la valoració primària del personal sanitari.
 • Incidir en la importància de l'aprenentatge en la detecció precoç dels símptomes a través de l'actualització en l'educació sanitària.
 • Ordenar eficaçment la demanda urgent mitjançant entrevista ràpida i distribució si cal segons la situació de l'estructura i organització d'Atenció Primària, l'aplicació de certes tècniques pròpies de l'exercici professional sanitari.

Titulació obtinguda

Màster en Urgències Mèdiques Quirúrgiques. Acreditat per la Universidad de San Jorge. Màster reconegut a nivell Europeu. Títol postil·lat pel Conveni de la Haia.
Màster en Urgències Mèdiques-Quirúrgiques
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Campus i seus: Centro de Estudios Barcelona Universitas
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Torrent de can Marine 33,3º.2º 08031 Barcelona
Sol·licita informació
X