Curs de Metodologia 6 Sigma, Nivel Black Belt

Preu 1.325 €
Sol·licita informació
Profit Control
Curs de Metodologia 6 Sigma, Nivel Black Belt
Sol·licita informació
Curs
On-line
205 hores
Preu 1.325 €

Descripció

El curs pretén donar a conèixer als participants la Metodologia 6 Sigma i subministrar les eines per liderar projectes de millora d'èxit.

Temari

Mòdul 1: Eines de la Qualitat
1. Introducció a la Millora Contínua. Metodologia PDCA.
2. Les eines bàsiques de la qualitat:
a. histogrames
b. Gràfics de Pareto
c. Full de recollida de dades
d. Diagrames de Flux
e. Diagrames causa-efecte. Brainstorming. Diagrama d'arbre i diagrama d'afinitat.
f. Gràfics de control
g. Diagrames de dispersió i correlació.
3. Les eines avançades de la qualitat:
a. Els 5 per què s,
b. AMFE
c. QFD.
4. Exemples pràctics d'aplicació de les eines.

Mòdul 2: Metodologia Six Sigma
1. Principis de la millora contínua.
2. Les eines bàsiques de la Qualitat i el Lean Management com a complementaris.
3. Metodologia 6 Sigma. Què vol dir?
4. Organització d'un Projecte 6 Sigma.
5. La Metodologia DMAIC pas a pas. Subfases de cada etapa.
6. Check list de peguntas per avançar en cada etapa.
7. Eines útils en cada etapa
8. Identificació i selecció de Projectes de Millora.
9. Reporting
10. Estudi de 7 Projectes Six Sigma

Mòdul 3: Control Estadístic de Processos
1. Introducció als conceptes de probabilitat i variable aleatòria discreta i contínua.
2. Conceptes estadístics bàsics: mesures de tendència central i de dispersió.
3. Interval de confiança.
4. La distribució normal i la distribució binomial. Ús de fórmules Excel i Minitab.
5. La variabilitat dels processos: Causes comuns i causes assignables.
6. Experiment de Deming.
7. Estudis de la capacitat dels processos. Cp i Cpk, Pp i PPK. Capacitat a llarg termini i capacitat a curt termini. Interpretació d'altres índexs de Capacitat.
8. Els gràfics de control. Disseny i aplicació. Límits de control i toleràncies.
9. Interpretació dels gràfics de control.
10. Implantació del control estadístic de processos en l'empresa.
11. La prevenció davant de la detecció.
12. Els gràfics de control de variables aleatòries contínues:
a. Gràfic de X (Valors individuals),
b. Gràfic de X (Valors individuals) i Recorregut mòbil
c. Gràfic de Mitges i de Recorreguts,
d. Gràfic de Mitges i Desviacions típiques
e. Gràfic de Mitges Mòbils i Recorreguts Mòbils
13. Els gràfics de control per a variables aleatòries discretes o per atributs:
a. Gràfic "p" de fracció d'unitats no conformes,
b. Gràfic "np" de nº d'unitats no conformes,
c. Gràfic "o" de disconformitats per unitat
d. Gràfic "c" de nº de disconformitats.
14. Regles de Shewart d'aplicació als gràfics de control.
15. Supòsit de Normalitat. Test d'Normalitat. Transformades per convertir distribució normal.
16. Exemples pràctics d'aplicació dels conceptes en Excel i Minitab. Total 25 exercicis complets resolts pas a pas.

Mòdul 4: Contrast d'hipòtesis
1. Concepte d'hipòtesis estadística. Hipòtesi nul·la (H0) i alternativa (H1). Diferències significatives. Estadístic de prova.
2. Tipus d'errors.
3. Definició del p-valor.
4. Metodologia del contrast d'hipòtesis.
5. Comparació d'una proporció amb un valor. Comparació de dues o més proporcions.
6. Comparació d'una mitjana amb un valor. Comparació de dues o més mitjanes. Cas d'experiment bloquejat: mostres aparellades.
7. Comparació de dues o més variàncies.
8. Contrast d'hipòtesis amb dos factors.
9. Exemples pràctics d'aplicació de cada un dels apartats en Minitab. Interpretació de resultats. Total 17 exercicis complets resolts pas a pas.

Mòdul 5: Anàlisi del Sistema de Mesura. Anàlisi R & R
1. Anàlisi R & R: repetitibilitat i Reproductibilitat.
2. Tipus de disseny dels assajos.
3. Dissenys creuats. Dissenys niats.
4. Linealitat del mesurament.
5. Plantejament i resolució d'exercicis. Total 6 exercicis complets resolts pas a pas.

Mòdul 6: Correlació i Anàlisi de regressió
1. Concepte de Correlació. Covariància. Coeficient de Pearson (r - R2).
2. L'estratificació.
3. Anàlisi de regressió - lineal i no lineal; senzill - múltiple.
4. Exemples pràctics d'Anàlisi de Regressió, simple i múltiple, en Minitab. Interpretació de resultats. Total 3 exercicis.

Mòdul 7: Disseny d'Experiments
1. Disseny d'experiments. Fonaments teòrics.
2. Gràfics Multi-vari.
3. Etapes per dur a terme un disseny d'experiments. L'elecció de variables.
4. Dissenys factorials complets.
5. Dissenys factorials fraccionals.
6. Dissenys robustos. Factors de control i factors de soroll.
7. Mètode de Taguchi. Mètode de la matriu producte i Mètode de la matriu única.
10. Mètode de la superfície de resposta.
11. Exercicis pràctics d'aplicació en Minitab. Total 17 exercicis complets resolts pas a pas.

Mòdul 8: Projecte de Millora:
Descarrega't el Workbook que podràs utilitzar com a full de ruta per liderar tots els teus projectes de millora. Desenvolupa el Projecte de Millora proposat i compara els teus resultats amb els d'un equip de millora experimentat.

Destinataris

Dirigit a: Totes les àrees i personal amb responsabilitat en la Millora, ja sigui de Petites, Mitjanes o Grans Empreses.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia en línia a través de: Documentació: L'alumne pot descarregar-se tota la documentació teòrica del curs així com les plantilles necessàries per desenvolupar un Projecte de Millora d'èxit. Videos: L'alumne podrà visualitzar les vegades que cregui convenient els vídeos inserits corresponents a les explicacions de les presentacions descarregades i dels exercicis resolts. Exercicis: Podrà també l'alumne visualitzar els vídeos de tots exercicis resolts, perquè després pugui realitzar-los de forma autònoma.

Objectius

Amb aquest curs aprendràs a:
Comprendre els passos a seguir per aplicar la Metodologia 6 Sigma
Com afrontar problemes complexos en l'àmbit dels serveis, industrial o administratiu.
Organitzar un equip de millora eficient en la teva Organització.
Afrontar el procés d'Optimització dels processos que configuren la Cadena de Valor de la teva Organització.
A partir d'aquí podràs triar les eines necessàries per liderar el Projecte de Millora d'èxit, garantint així la competitivitat i supervivència de la teva Organització.

Titulació obtinguda

En finalitzar el curs, l'alumne rebrà el certificat acreditatiu del mateix de Metodologia Six Sigma, Nivell Black Belt complint amb els requisits de la Norma ISO_EN_UNE13053, parts 1 i 2: 2012 Mètodes quantitatius en la millora de processos. Sis Sigma. Amb Projecte de Millora incorporat.
Curs de Metodologia 6 Sigma, Nivel Black Belt
Profit Control
Campus i seus: Profit Control
Profit Control
Ctra de Cànoves, 86 08302 Cardedeu (Barcelona)
Sol·licita informació
X